👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

1500-1700-tal

Skapad 2017-10-04 11:32 i Björndammens skola F-6 Partille
Här är Björndammens skolans mall
Grundskola 8 Historia
Vi går igenom upplysningstiden, perioden 1500-1700-tal

Innehåll

 Läroplanens mål:

 kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

kkan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och

känna tillit till sin egen förmåga,

 kan använda sig av ett kritiskt tänkande och självständigt formulera ståndpunkter

grundade på kunskaper och etiska överväganden,

 kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation,

skapande och lärande, och

 

 Förankring i kursplanens syfte

 

Få en insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed

uppfattningen om framtiden. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att ut­

veckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om

hur historia kan användas för olika syften. Den ska också bidra till att eleverna utveck­

lar historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och

värderingar. Därigenom ska eleverna få förståelse för olika kulturella sammanhang och

levnadssätt.

Undervisningen ska stimulera elevernas nyfikenhet på historia och bidra till att de

utvecklar kunskaper om hur vi kan veta något om det förflutna genom historiskt

källmaterial och möten med platser och människors berättelser.

 

 

Centralt innehåll:

 Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.

 

Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industria­

liseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnads­

villkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom

och mellan länder.

 

Revolutioner och framväxten av nya idéer.

 

Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka

och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar

 

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar

deras villkor och värderingar.

 

Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet

 betyder och hur de används i historiska sammanhang.

 

 

Konkretisering av mål/Arbetssätt:

 

Eleven ska:

 Lära sig namn, ord och begrepp såsom t.ex. Ludvig XVI,  Vasco da Gama, Voltaire, epok, feodalism, slavhandeln.

 ka en överblick över den historiska utvecklingen från det att Romarriket faller till Frankrike blir republik.

 Lära sig om upplysningstiden för att kunna reflektera över händelser under revolutionerna.

 

   en förståelse för människans ändrade levnadssätt tack vara nya idéer och uppfinningar.

   

 Undervisningen bedrivs med genomgångar, filmer, presentationer, arbete i läroböcker, arbetsblad, diskussioner, fältstudier och fördjupningsarbete

 

Bedömning:

 

Lektionsarbetet bedöms genom att värdera  elevens aktivitet och självständighet i det enskilda arbetet samt innehållet i diskussioner med andra. Muntliga och skriftliga redovisningsformer.

 

Dokumentation

 

    Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras genom resultat och omdömen, skriftligt eller muntligt.

 AArbetsområdet utvärderas genom reflektion och/eller enkät