👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

år fem mer om tal i decimalform kapitel två

Skapad 2017-10-04 12:33 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Matematikboken Beta kapitel 2.
Grundskola 5 Matematik
Det här kapitlet handlar om tal i decimalform.

Innehåll

Syfte

 

Undervisningen i matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar intresse för matematik och tilltro till sin förmåga att använda matematik i olika sammanhang.

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla kunskaper för att kunna tolka vardagliga och matematiska situationer samt beskriva och formulera dessa med hjälp av matematikens uttrycksformer.

 

Centralt innehåll

Vi kommer att arbeta mot följande mål från det centrala innehållet i läroplanen:

Konkretisering av mål

Du ska kunna sambandet mellan tal i bråkform och tal i decimalform.

Du ska veta vilket värde en siffra har beroende av sin position i ett tal i med upp till tre decimaler. 

Du ska kunna räkna addition, subtraktion, multiplikation och division med tal i decimalform.

Du ska kunna göra jämförelser mellan tal i decimalform.

Du ska kunna välja och använda lämpliga räknesätt och metoder i olika situationer.

Du ska kunna tolka tallinjer med tal i decimalform.

Du ska känna till de olika begreppen bråkform, decimalform, platsvärde, utvecklad form, position, tiondelssiffra och hundradelssiffra.

Arbetssätt - undervisningen

Vi har gemensamma genomgångar där vi tränar på olika strategier och att berätta hur vi löser olika problem och matteuppgifter.

Vi arbetar med olika metoder och lärstrategier. Det kan vara problemlösningsuppgifter i grupp/ individuellt, laborativa övningar, samtal diskussioner kring begrepp, färdighetsträning (räknar på egen hand) matte spel, mattesajter filmklipp genomgångar mm

 

När de arbetar i boken väljer de nivå själva och räknar 1 hel nivå och det mesta på nästa. Så brukar det som regel vara men kan man begreppet som övas och känner sig helt säker går eleven vidare med andra uppgifter.

 

 

Bedömning

Jag lyssnar på hur du deltar muntligt vid mattediskussioner i grupp och vid genomgångar samt om du visar intresse för att utveckla din matematiska förmåga genom att lyssna, ställa frågor till andra och komma med förslag på lösningar.

Jag  tittar i ditt räknehäfte och läxhäfte för att se hur väl du förstår det vi arbetar med samt hur du löser uppgifter och redovisar dina tankar.

Du kommer att få göra en diagnos i slutet av arbetsområdet där du får visa att du uppnått kapitlets mål. Därefter gör vi ett prov som sammanfattar kapitel 1 och 2.

.

Tidsåtgång

vecka 42-46

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik år 5 ht

Du har nått delar av målet
Utvecklingsförslag
Du har nått målet
Du har nått målen med god marginal
Taluppfattning
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna tal inom talområdet 0 - 1 000 000
Du är osäker på hur tal är uppbyggda samt på siffrors värde.
Du behöver arbeta med positionssystemet. Ett sätt är medhjälp av konkret material.
Du kan säga, läsa, skriva och storleksordna tal upp till en miljon.
Du har en god uppfattning av talens värde.
De fyra räknesätten
Du ska kunna räkna med de fyra räknesätten
Du kan räkna med de fyra räknesätten när talen är enkla och där det inte finns någon minnes siffra
Du behöver träna mer för att bli säker på att räkna även med större tal. Du behöver automatisera multiplikationstabellerna 0-10.
Du kan räkna med de fyra räknesätten
Du har inga som helst svårigheter med att räkna med de fyra räknesätten.
Division med 10,100,100
multiplicera och dividera tal med nollor på slutet
Du kan ej utföra multiplikation och division med nollor på slutet.
Du behöver befästa multiplikation och division med nollor på slutet.
Du kan multiplicera och dividera tal med nollor på slutet.
Du har inga som helst problem med att multiplicera och dividera med nollor på slutet.
Kort division
med en och tvåsiffriga tal i nämnaren
Du kan ej lösa kort division
Du kan med hjälp lösa en kort division. Du behöver träna och befästa proceduren.
Du kan lösa kort division med ensiffriga tal i nämnaren.
Du kan lösa kort division med tvåsiffriga tal i nämnaren.
multiplikation
Kunna ställa upp med hjälp av algoritm
Kan ej ställa upp
Du kan med hjälp lösa uppställningar. Du behöver träna och befästa proceduren.
Du kan lösa multiplikationer men en och tvåsiffriga termer.
Du har inga som helst svårigheter med att räkna med multiplikationsalgoritmen.
Decimaltal
Du ska kunna läsa, skriva och storleksordna decimaltal samt addera och subtrahera enkla decimaltal
Du har svårt att läsa och skriva decimaltal. Du kan inte addera och subtrahera decimaltal.
Du behöver bli säker på olika siffrors värde och decimaltecknets innebörd, då blir det lättare att storleksordna talen och få förståelse för hur du ska räkna addition och subtraktion med decimaltal.
Du kan läsa, skriva och storleksordna decimaltal samt addera och subtrahera enkla tal. Du kan göra enkla uträkningar i flera steg.
Du kan läsa, skriva och storleksordna decimaltal samt göra uträkningar i flera steg i både addition och subtraktion.
Division och multiplikation med decimaler
Du ska kunna dividera och multiplicera med decimaltal
Du kan ej dividera och multiplicera med decimaltal
Du kan till viss del dividera och multiplicera med decimaltal. Träna mer.
Du kan dividera och multiplicera med enkla decimaltal
Du visar säkerhet i att dividera och multiplicera med olika decimaltal
Bråkform decimalform
Du ska kunna skriva tal i decimalform och bråkform samt växla mellan formerna
Kan ej växla mellan formerna.
Du behöver bli mer säker på hur man växlar mellan formerna genom att få en förståelse för ordens betydelse ex 1 tiondel = 1/10= 0,1
Du kan växla mellan formerna genom och har en förståelse för ordens betydelse. Du kan växla mellan formerna.
Du visar säkerhet för formerna och har en förståelse för ordens betydelse. Du kan enkelt växla mellan formerna
problemlösning
Du ska följa matematiskt resonemang vid problemlösning (textuppgifter) i de fyra räknesätten samt bedöma rimlighet i svaret
Du känner dig osäker och har svårt att visa hur du tänker när du ska räkna ut tal, du har svårt att se om ett svar är rimligt.
Du behöver hjälp att hitta "räkneord" i textuppgifter så du förstår hur du ska räkna. Du behöver bli tydligare på att visa hur du räknar Försök komma ihåg att fundera över om svaret är rimligt.
Du kan oftast visa hur du tänker när du räknar ut tal, du funderar över svaret för att se om det är rimligt.
Du behärskar det matematiska språket och kan göra uträkningar, till och med i flera steg, du reflekterar över svaret för att se om det är rimligt.
Tabeller och diagram
Du ska kunna läsa av och konstruera tabeller och olika sorters diagram
Du kan ej läsa av tabeller och diagram, du tycker det är svårt att konstruera tabeller samt stapel- och linjediagram.
Du behöver träna mer på att läsa av och konstruera tabeller och diagram.
Du kan läsa av tabeller och diagram, du kan konstruera tabeller samt stapel- och linjediagram med viss hjälp.
Du har inga svårigheter att läsa av tabeller och diagram, du kan även konstruera egna undersökningar, tabeller samt stapel-och linjediagram.
medelvärde typvärde och median
samt kunna räkna ut medelvärde och typvärde
Du kan ej lösa uppgifter kring medelvärde median och typvärde
Du behöver träna mer på att räkna med medelvärde median och typvärde
Du kan beräkna och lösa uppgifter som handlar om medelvärde median och typvärde
Du kan med säkerhet beräkna och lösa uppgifter som handlar om medelvärde median och typvärde
Räkna med tid
kunna klockan analogt och digitalt
Kan ej klockan
Du kan med viss hjälp räkna tider. ankomsttider - avgångstid. Tid och sträcka.Du behöver träna på klockan. Prata om klockan, stora och lilla visaren.
Du kan räkna med tider.
Visar säkerhet med att räkna med tid