👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild och form. Skapande verksamhet.

Skapad 2017-10-04 13:41 i Förskolan Freden Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Vasa-Kyrk Förskoleområde
Förskola
Vår tanke är att barnen ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga inom området bild och form och känna glädje i att skapa. Vi vill att alla ska hitta sitt eget uttryck och möjlighet till skapande ska ges både inom och utomhus. Vidare vill vi att barnen ska få pröva olika material och uttryckssätt.

Innehåll

Var är vi?

Vi, pedagoger, har sett att flera av barnen på vår avdelning har visat stort intresse för att skapa med olika material och efterfrågar dessa stunder. Därför i våra verksamhet jobbar vi med att utveckla och stimulera barnen inom de estetiska ämnena, så som bild, form och skapande. Utifrån barns mognad och ålder finns det stora möjligheter för barnen att uttrycka sig inom dessa skapande. Genom att rita, måla, klippa, klistra, teckna, pärla med hjälp av olika tekniker utvecklas barnens förmågor och kunskaper.

 

Varför har vi valt att jobba med det här?

 

Vi vill väcka barnens nyfikenhet kring skapandet och utveckla deras tillit till sin egen förmåga när det gäller att utforska olika material och tekniker.

Vi vill att barnen ska få materialkännedom eller fördjupat materialkännedom och upptäcka olika sorters tekniker.

 

Vi vill kunna synliggöra barnets eget uttryck.

Vart ska vi?

Vilka Prioriterade mål från Läroplanen utgår vi från?

 

·         Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som        lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

·         Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap, och

 

·         Arbetslaget ska ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,

 

 Syfte

 

 

Vår tanke är att barnen ska få möjlighet att utveckla sin skapande förmåga inom området bild och form och känna glädje i att skapa. Vi vill att alla barn ska hitta sitt eget uttryck, och möjlighet till skapande ska ges både inom och utomhus. Att ge barnen möjlighet att utveckla sin skapande förmåga är att ge dem tillgång till ytterligare ett språk. Vi vill också att barnen ska få materialkännedom och upptäcka olika sorters tekniker.

Vi använder oss av skapande verksamhet där barnen ges möjlighet att

 

 • träna sin finmotorik
 • utveckla sin fantasi, nyfikenhet och kreativitet
 • känner lust till och utvecklar sin skapande förmåga
 • uppleva olika uttrycksformer, tekniker och material
 • använda olika typer av material och redskap för att skapa
 • hitta nya användningsområden för de redan bekanta materialen och redskap
 • prova egna idéer och lösa problem
 • arbeta självständigt och tillsammans med andra
 • utveckla självförtroende
 • ta eget ansvar för material

 

Hur gör vi?

Alla barn på vår avdelning ska kunna ta del av vardagliga skapande aktiviteter. Det ska vara både organiserade aktiviteter som pedagoger har planerat men även aktiviteter som barnen kan starta själva med hjälp av en inspirerande och inbjudande lärmiljö.

Metod

Under organiserade aktiviteter delar vi upp gruppen så att det ungefär är 5-6 barn och en pedagog i en aktivitet för att alla förmågor, intressen och behov ska tillgodoses och för att pedagogen ska kunna utveckla barnet vidare i sin kompetens och ge den möjlighet att utvecklas i sin fulla potential. I vår ateljé får barnen sitta i lugn och ro för att utforska och skapa. Vi tar också med oss skapandet ut, exempelvis måla med vattenfärg på snö, bygga koja samt använda sig av naturens material. 

I den skapande verksamheten får barnen:

 

 • prova olika sorters aktiviteter som t.ex. att rita, måla, pärla, sy;
 • skapa stimulerande miljöer/material, synliggöra material och idéer;
 • ta eget ansvar för det material som de plockar fram, se till att det används på rätt sätt och att de plockas bort
 • på eget initiativ ska använda sin egen kreativitet och inspirera varandra
 • skapa i lugn och ro.                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Dokumentation

Vi dokumenterar och reflekterar över aktiviteterna vi gjort. Vi dokumenterar genom att ta kort och filma. Dokumentationen synliggörs via Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till den enskildes lärlogg.