👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska skolår 1

Skapad 2017-10-04 13:54 i Enångers skola Hudiksvall
Läs- och skrivinlärning
Grundskola F – 3 Svenska
Under läsåret kommer vi att jobba med bokstavsinlärning. Du ska lära dig känna igen och skriva bokstäverna och koppla dem till bokstavsljuden. Du ska känna igen en del ord som du läser. Du ska också kunna berätta händelser, historier och upplevelser och kunna lyssna på andra.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Språket är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha ett varierat språk är väldigt betydelsefullt.

Du ska få intresse för bokstäver och det skrivna språket.
Du ska öka din språkliga medvetenhet.
Du ska bli medveten om varför det är viktigt att läsa och skriva.
Ditt intresse för böcker ska öka.
Du ska bli bättre på att berätta och samtala i grupp.
Du ska få möjlighet att reflektera över din egen lärprocess.

Bedömning - vad och hur

Jag bedömer dig under terminens gång genom att:

* se om du kan namnge bokstäverna och veta hur de låter.
* se om du är fonologiskt medveten. D.v.s börjar förstå kopplingen ljud/bokstav.
* lyssna på dig när du läser.
* lyssna på dig om du kan återberätta en händelse.
* du visar intresse för skrivandets möjligheter.

Undervisning och arbetsformer

Vi kommer att:
* öva bokstavsformer.
* klappa stavelser.
* lyssna efter var bokstavsljuden finns, i början, inuti eller sist.
* pröva olika lästekniker. T.ex vid långa ord läsa en del av ordet i taget.
* pröva olika lässtrategier. T.ex ta hjälp av bilder eller läsa om ett ord som låter fel.
* läsa hemma och i skolan.
* ha högläsning.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3