Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati - vem bestämmer i samhället?

Skapad 2017-10-04 18:32 i Kastanjen Örebro
Förskola
Fokusområde - Rättigheter ett arbete med demokrati - Vem bestämmer?

Innehåll

Varför har vi valt detta innehåll? 

Demokrati handlar om alla människors lika värde, människors rättigheter och om möjligheten att vara med och bestämma. Kan barn förstå vad demokrati är? Vi på Kastanjen menar att barnen behöver få uppleva att de kan påverka och öva sig i det. Att lära sig att det är okej att tycka olika, att vara med om att konflikter kan vara lärorika och att det är viktigt att lyssna på varandra, behöver barnen få erfara i förskolan. Olikheter och synliggörande av dessa bidrar i sig till utveckling av demokratin – mångfalden vidgar vårt tänkande om vad som är möjligt. Vi vill belysa hur demokratin fungerar i det svenska samhället, hur medborgarna som lever i samhället kan vara med och påverka, exempelvis genom valsystem.  

 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

 • Vem är det som bestämmer i Sverige och i samhället?

 • Vad är ett parti?

 • Hur ser samhällets trivselregler (lagar) ut?

 • Hur kan människorna i det svenska samhället vara med och bestämma?

 • Hur går det till när det är val?

 • Vad är Örebros rådhus och vad bestäms där?

 • Kan vi skriva brev till Sveriges statsminister?

 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi har undervisning i vad demokrati är. Vi belyser bland annat om vem som är Sveriges statsminister. Vi ger exempel på hur vissa samhällets trivselregler (lagar) kan se ut, och kopplar dem till Kastanjens trivselregler.  

 

För att belysa vad ett parti är blir barnen indelade i olika grupper, med varsin färg, där får de diskutera om vad de vill bestämma om i Sverige. Genom att redovisa gruppernas olika åsikter så kan vi visa på att varje grupp nästan är som ett parti, de tycker lika i vissa frågor och olika i vissa frågor, precis som Sveriges olika partier.

   

Vi har ”val”, barnen får tre olika val att välja mellan. De får "röstkort" som de har med sig, så de får rösta. De får sedan rösta fram det parti som de tycker ska vinna.

Vi gör ett studiebesök på rådhuset i Örebro och barnen får ställa frågor till hen som tar emot oss där.

Barnens frågor: 

Efter studiebesöket får barnen dokumentera genom att rita varsin bild över vad de upplevt under studiebesöket.

Vi skriver ett brev till Sveriges statsminister, Stefan Löfven, och hoppas att vi får svar på våra frågor.

 

Efter någon månad så fick barnen svar från Stefan Löfven, han skrev:

För vem? Hur ska det dokumenteras?

Vi pedagoger använder dokumentation som underlag för analys och utvärdering inom området. Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vissa av barnens uppgifter hamnar i barnens portfoliopärmar och lärloggar på unikum. Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ges förutsättningar för utveckling och lärande och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ställs inför nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimuleras och utmanas i sin språk­ och kommunikationsutveckling,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna förmågan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att det enskilda barnet utvecklar förmåga och vilja att ta ansvar och utöva inflytande i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att flickor och pojkar får lika stort inflytande över och utrymme i verksamheten, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förbereda barnen för delaktighet och ansvar och för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra i det pedagogiska arbetet,
  Lpfö98 Rev. 2016
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: