👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Z kap 1 och delar av kap 2

Skapad 2017-10-04 21:31 i Maserskolan Borlänge
Pedagogisk planering för kap 1 Taluppfattning och tals användning samt delar av kap 2 Algebra från Matematikboken Z.
Grundskola 9 Matematik
Matematik är ett väldigt spännande ämne att arbeta med. Vi lär oss bland annat att se mönster och samband, lösa problem och fundera på kluringar. I dessa två kapitel fokuserar vi på taluppfattning och hur man kan skriva tal på olika sätt och hur man utför olika beräkningar. Vi kommer dessutom arbeta med hur man skriver och förenklar algebraiska uttryck.

Innehåll

Pedagogisk planering: Matematik, År 9.

Kap 1 och 2

 

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna få möjligheter att utveckla sin förmåga att:

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.
 • Välja och använda och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.
 • Föra och följa matematiska resonemang.
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

 

Mål:

I kap 1 kommer du arbeta med och lära dig mer om

 • hur vårt talsystem är uppbyggt och indelat i grupper
 • uttrycka storleken på tal i form av naturliga tal, negativa tal, tal i bråkform och tal i decimalform.
 • samband mellan de olika sätten att uttrycka tal
 • utföra beräkningar med olika sorters tal
 • uttrycka små och stora tal i potensform och grundpotensform
 • samband mellan prefix och tiopotenser
 • lösa matematiska problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt
 • värdera lösningsmetoder och matematiska resonemang
 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

I kap 2 kommer du arbeta med och lära dig mer om

 • egenskaper hos och användning av variabler
 • teckna och tolka uttryck som beskriver vardagliga och matematiska situationer
 • undersöka mönster i talföljder och bilder samt uttrycka mönstren algebraiskt
 • förenkla uttryck med flera räknesätt, parenteser och potenser
 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet
 • (ekvationslösning jobbar du med efter lovet)

 

Kurslitteratur

Matematikboken Z     s. 6 - 75 + läxsidor och extra stenciler

 Arbetsprocess

 • Läraren kommer att ha föreläsningar och genomgångar av alla moment.
 • Eleverna arbetar sedan med uppgifter i matematikboken enskilt och i grupp.
 • Läraren hjälper och assisterar eleverna under arbetet.
 • Eleverna testar sig själva med diagnoser.
 • Eleverna fördjupar sig eller tränar mer i de olika momenten.
 • Eleverna avslutar arbetsperioden med ett skriftligt prov.

 

Viktiga begrepp

Naturliga tal, hela tal, jämna tal, udda tal, negativa tal, (rationella tal, irrationella tal, reella tal), motsatta tal,  bråkform, blandad form, decimalform, tallinje, positionssystemet, hundratal, ental, tiondel, hundradel, addition, subtraktion, multiplikation, division, utvecklad form, avrundning, närmevärde, överslagsräkning, vikt, volym, förlänga, förkorta, prefix, ton, kilo, hekto, deci, centi, milli, liter, gram, potens, bas, exponent, tiopotens, grundpotensform, variabel, algebraiskt uttryck, mönster, balansmetoden, vänster led och höger led, prövning,

Det är viktigt att du är i fas med planeringen.

Någon gång v 47-50 muntligt nationellt prov i matte

 

Någon gång v 47-50 test gammalt nationellt prov i matte

 

Tidsplanering

 

 

Vecka

Måndag

onsdag

Torsdag

Läxa

37

1.1 talmängder

1.1

1.2 negativa tal

Läxa 1 (välj 8 uppg)

38

1.2

UVS

1.3 potenser

stencil

39

1.3

1.4 räkna med potenser

1.4

Läxa 2 (välj 8 uppg)

40

1.5 små tal och tiopotenser

1.6 räkna med tiopotenser

1.6

Stencil

41

Blandade uppgifter

Blandade uppgifter

Diagnos + s 55

Läxa 3 (välj 8 uppg)

42

2.1 uttryck och mönster

2.1

2.2 förenkling av uttryck

Varningspärm in

Stencil

43

2.2

Repetition

PROV

Öva till provet

44

Höstlov

Höstlov

Höstlov

 

45

S 76 resonera och utv

Uttryck/ekvationer

ekvationer

Jobba gärna med s 55+56

46

Prao

Prao

Prao

Stencil

47

 

 

 

 

48

 

 

 

 

49

 

 

 

 

50

 

 

 

HT-betyg klara

51

 

 

jullov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lycka till!

 

 

 

 

 

Matriser

Ma
Matematik, Maserskolan grundmatris

E
C
A
Lösa problem med strategier, metoder & modeller
 • Ma
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållande-vis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om tillvägagångssätt & rimlighet
 • Ma
Eleven för enkla och till viss del under-byggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt
Använda matematiska begrepp
 • Ma
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Beskriva med matematiska uttrycksformer
 • Ma
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja och använda matematiska metoder
 • Ma
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolik-het, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinupp-gifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
 • Ma
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till syfte och sammanhang.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till syfte och sammanhang.
Framföra och bemöta matematiska argument i resonemang
 • Ma
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.