👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Borgen 5A

Skapad 2017-10-04 21:54 i Ingaredsskolan Alingsås
Pedagogisk planering som utgår från Matteborgen 5a. Behandlar momenten Stora tal, Geometri, Decimaltal, Vikt och volym, Temperatur och diagram
Grundskola 5 Matematik
Vi arbetar med materialet Matteborgen 5A. Kapitlen tar upp Stora tal, Geometri, Decimaltal, Vikt & volym och Temperatur & diagram.

Innehåll

Mål för eleven (vad ska jag kunna)

I kapitel 1 utvecklar du förmågan att:

 • läsa och skriva tal inom talområde 0-1 000 000
 • ordna tal efter storlek
 • addera, subtrahera, multiplicera och dividera inom talområdet
 • använda metoderna "rita en bild" eller "prova dig fram"
 • avläsa och skriva tal i det romerska talsystemet

I kapitel 2 utvecklar du förmågan att:

 • räkna ut en rektangels area
 • använda enheterna kvadratcentimeter och kvadratmeter för area
 • använda enheterna meter, kilometer och mil
 • förstå och använda skala

I kapitel 3 utvecklar du förmågan att:

 • veta vad decimaltal och "en hel" innebär
 • skriva decimeter som tiondelar och centimeter som hundradelar av en meter
 • skriva tal som heltal med tiondelar och hundradelar
 • storleksordna decimaltal
 • addera och subtrahera enkla decimaltal

I kapitel 4 utvecklar du förmågan att:

 • jämföra och använda enheterna liter, deciliter och centiliter
 • växla mellan olika volymenheter
 • jämföra och använda enheterna kilogram, hektogram och gram
 • växla mellan olika viktenheter

I kapitel 5 utvecklar du förmågan att:

 • läsa av termometern
 • läsa av och förstå linjediagram
 • rita linjediagram
 • räkna ut medelvärde
 • läsa av och förstå cirkeldiagram

Arbetssätt / Undervisning

 • Gemensamma genomgångar. 
 • Praktiska övningar enskilt och i grupp.
 • Arbete med problemlösning ensam, tillsammans och med hela klassen.
 • Självständigt arbete med övningsuppgifter i Matteborgen 5A. 
 • Repeterande matteläxor.
 • Diagnoser till varje kapitel, för att se vad varje elev behöver arbeta vidare med. 
 • Matteprov på kapitel 1-2 och 3-5.

Bedömning

Bedömningen sker under lektionerna i samtal med pedagogen och efter dina resultat på diagnoserna och provräkningen samt vid ditt resonemang vid problemlösning.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6