👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och Hälsa HT 2017 År 8

Skapad 2017-10-05 10:18 i Musikgrundskolan Synkopen Helsingborg
Planering för ämnet idrott och hälsa under vårterminen 2015 för årskurs 9
Grundskola 9 Idrott och hälsa
Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för ditt välbefinnande! Att vara fysiskt aktiv som som ung skapar goda förutsättningar för att vara fysiskt aktiv även som vuxen.

Innehåll

Syfte

I Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska du som elev få möjlighet att utveckla allsidiga rörelseförmågor och skapa ett intresse för att  vara fysiskt aktiv och även vistas ute i naturen. I undervisningen ska du få prova på många olika slags aktiviteter för att kanske hitta något som du fastnar för och kan fortsätta med på din fritid.
Du som elev ska också få möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur du kan påverka din hälsa genom hela livet. 

I undervisningen ska du som elev få förutsättningar för att kunna utveckla goda levnadsvanor och även få kunskaper om hur fysiska aktivitet hänger ihop med psykiskt och fysiskt välbefinnande. 

Undervisningen i idrott och hälsa syftar också till att skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och undervisningen ska också bidra till att du som elev utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till din egen fysiska förmåga. 

Genom undervisningen ska du som elev utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att du utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

Terminens planering och innehåll.

Höstterminens innehåll bygger på det centrala innehållet i läroplanen för idrott och hälsa. Under terminens gång kommer vi bland annat att arbeta med konditions- och styrketräning för att få en förståelse för hur det kan påverka vår kropp, vår rörelse och vår hälsa. Vi arbetar med begreppet Puls och laborerar med vår egen puls i kombination med olika konditionsövningar.

Vi fortsätter terminen med redskapsgymnastik där vi även pratar om vikten av rörlighetsträning och allsidig träning. Vi kopplar det till ett avsnitt av anatomi och fysiologi där vi får en grundläggande förståelse för hur kroppens olika delar är uppbyggda och hur de kan arbeta. Under lektionerna ska vi även få röra oss i lekar och spel, bollspel och bollekar, hinderbanor osv.

Bedömning

Det jag kommer att bedöma under terminens gång är följande.

 • Din förmåga att delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser
 • Din förmåga att anpassa dina rörelser till olika aktiviteter och sammanhang
 • Din förmåga att samtala (både muntligt och skriftligt) om dina upplevelser av fysisk aktivitet
 • Din förmåga att föra underbyggda resonemang
 • Din förmåga att förebygga skador
 • Din förmåga att röra dig i takt och rytm till musik.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  7-9
 • Styrketräning, konditionsträning, rörlighetsträning och mental träning. Hur dessa aktiviteter påverkar rörelseförmågan och hälsan.
  Idh  7-9
 • Att sätta upp mål för fysiska aktiviteter, till exempel förbättring av konditionen.
  Idh  7-9
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser och effekter av olika fysiska aktiviteter och träningsformer.
  Idh  7-9
 • Arbetsställningar och belastning till exempel vid fysiska aktiviteter och förebyggande av skador, genom till exempel allsidig träning.
  Idh  7-9
 • Olika definitioner av hälsa, samband mellan rörelse, kost och hälsa och sambandet mellan beroendeframkallande medel och ohälsa.
  Idh  7-9
 • Kroppsideal inom idrotten och i samhället i övrigt. Dopning och vilka lagar och regler som reglerar detta.
  Idh  7-9
 • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.
  Idh  7-9
 • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Idh  7-9
 • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.
  Idh  7-9

Matriser

Idh
Idrott och hälsa åk 8 Lgr11

Långsiktiga mål

Utveckla förmågan att
Extra insats krävs
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
>>>>>>>>>>
RÖRELSE
* röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Du använder till viss del ett utvecklat rörelsemönster vid sammansatta rörelser vid olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du använder ett relativt väl utvecklat rörelsemönster vid sammansatta rörelser vid olika typer av lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
Du behärskar ett väl utvecklat och komplext rörelsemönster vid olika typer av sammansatta rörelser vid lekar, spel och idrotter i skiftande miljöer.
RÖRELSE
* röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Du anpassar till viss del dina rörelser till takt och rytm vid olika typer av musik.
Du anpassar relativt väl dina rörelser till takt och rytm vid olika typer av musik.
Du anpassar dina rörelser på ett väl utvecklat sätt med god känsla till takt och rytm i musiken.
RÖRELSE
* röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
Du vistas i vatten och simmar till viss del kortare sträckor.
Du har förmåga att simma i mag och ryggläge men når inte de uppställda kunskapskraven att kunna simma 200m varav 50 på rygg.
Du simmar i både mag- och ryggläge och når de uppställda kunskapskraven att simma 200m varav 50 på rygg
HÄLSA OCH LIVSSTIL
* planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
Du har viss förståelse för hur skadeförebyggande aktiviteter kan bedrivas och du redogör i enkla drag för hur de kan genomföras.
Du har förståelse för hur skadeförebyggande akiviteter bedrivs och kan även redogöra för deras genomförande med relativt väl underbyggda resonemang.
Du har god förståelse för hur skadeförebyggande aktiviteter bör genomföras och du kan även redogöra för detta med väl underbyggda resonemang.
HÄLSA OCH LIVSSTIL
* planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
Du kan till viss del sätta upp mål för olika träningsformer och i enkla drag förklara dem.
Du kan sätta upp egna mål för olika typer av fysisk aktivitet och förklara dem med relativt väl underbyggda resonemang.
Du kan sätta upp mål för olika typer av fysika aktiviteter och förklarar dem med väl underbyggda resonemang.
HÄLSA OCH LIVSSTIL
* planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
Du kan med enkelt underbyggda resonemang redogöra för hur olika faktorer påverka din fysiska förmåga och hälsa.
Du kan med relativt väl underbyggda resonemang redogöra för hur olika faktorer påverka din fysiska förmåga och hälsa.
Du kan med väl underbyggda resonemang redogöra för hur olika faktorer påverka din fysiska förmåga och hälsa.
FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE
* genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika för hållanden och miljöer * förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera ödsituationer på land och i vatten
Du orienterar med säkerhet i närmiljö med hjälp av karta.
Du orienterar med viss säkerhet i okänd terräng med karta och andra hjälpmedel.
Du orienterar på ett säkert sätt i okänd terräng med hjälp av karta och andra hjälpmedel.
FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE
* genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika för hållanden och miljöer * förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera ödsituationer på land och i vatten
Du kan till viss del planera, organisera och genomföra utevistelser.
Du planerar, organiserar och genomför utomhusvistelser och friluftsliv med relativt god anpassning till de förhållanden och förutsättningar som råder.
Du planerar, organiserar och genomför utomhusvistelse och friluftsliv med god anpassning till de förhållanden och förutsättningar som råder.
FRILUFTSLIV OCH UTEVISTELSE
* genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika för hållanden och miljöer * förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera ödsituationer på land och i vatten
Du visar att du hanterar enstaka nödsituationer vid vatten.
Du visar att du hanterar ett par nödsituationer vid vatten under olika årstider.
Du hanterar flera olika typer av nödsituationer vid vatten under olika årstider.