👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska 7, Animals and People

Skapad 2017-10-05 10:37 i Tullbroskolan Falkenberg
Animals and people är ett arbetsområde som tar upp olika aspekter av djur samt människors påverkan på djur och natur. Vi får bl.a. lära oss fakta om olika slags djur, jämföra olika människors inställning till djur samt höra talas om en hund som blivit en folksägen.
Grundskola 7 Engelska
Utgångspunkt för arbetet är Unit 1 i Gleerups, engelska 7

Innehåll

Kunskapsmål

Efter arbetsområdet ska du

 • behärska ordfält relaterade till djur
 • kunna läsa och förstå olika typer av texter med anknytning till temat
 • kunna lyssna på och förstå talad engelska i olika sammanhang (i t.ex. klassrumssituationen, hörtexter och film)
 • kunna föra samtal kring, berätta om och beskrivaex. djur
 • delta i diskussioner och därvid kunna uttrycka dina åsikter
 • kunna uttrycka dig i skrift kring t.ex. ett särskilt djur
 • kunna fundera kring hur du bäst lär dig och utvecklar din engelska
 • kunna ta ansvar för dina arbetsuppgifter
 • kunna använda olika hjälpmedel tex. lexikon och sökverktyg på internet

Arbetssätt

Vi kommer bl.a. att

 • läsa och lyssna till olika typer av texter
 • tala kring innehållet i texterna samt beskriva ord och uttryck
 • genomföra enkla diskussionsövningar
 • skriva och framföra djurdialoger
 • göra odd man out om djur
 • skiva en summary av en text
 • se, diskutera och skriva kring en film

Redovisning av kunskaper

För att visa vad du kan ska du

 • vara aktiv i muntliga övningar och diskussioner på lektionerna
 • genomföra muntliga och skriftliga läxförhör på ord och uttryck
 • i grupp skriva och framföra en muntlig dialog inför klassen
 • skriva en summary och bedöma en kamrats text
 • genomföra en skrivuppgift i anknytning till filmen
 • skriva prov och läs- och hörförståelsetest

Matriser

En
Animals and People

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förstå talad engelska
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår även viktiga detaljer i tydligt talad engelska i lugnt tempo.
Du förstår helheten, men även detaljer i talad engelska i måttligt tempo.
Du visar att du har förstått det du har hört genom att i stora drag återberätta, diskutera och kommentera det viktigaste av innehållet och tydliga detaljer.
Du kan utförligare återberätta, diskutera och kommentera innehållet och detaljer i det du hört .
Du kan diskutera det du har hört på välformulerad, varierad och tydlig engelska.
Du förstår och kan jobba efter enkla instruktioner du får på engelska.
Du förstår och kan arbeta efter instruktioner.
Du förstår och kan arbeta efter längre instruktioner.
Förstå engelska i text
Du förstår det huvudsakliga innehållet och tydliga detaljer i olika typer av enklare texter.
Du förstår även viktiga detaljer i texter vi läser.
Du kan förstå såväl helhet som detaljer i de olika typer av texter du läser.
Du visar att du har förstått det du läst genom att återberätta, diskutera och kommentera innehållet till viss del.
Du visar att du har förstått det du har läst genom att ganska tydligt återberätta innehåll och detaljer.
Du kan diskutera, redogöra för och kommentera innehållet i det du läst så att det framkommer att du har förstått texten väl. Du kan återge det du har läst på ett mycket tydligt sätt.
Tala engelska
Du talar enkelt och begripligt och kan använda fraser och meningar för att få fram ditt budskap. Du kan tala ganska sammanhängande.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande samt med visst flyt.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga. Du talar med gott flyt.
Ibland löser du språkliga problem genom att du förklarar på annat sätt eller hittar nya vägar för att förklara vad du menar.
Du löser språkliga problem genom att hitta nya vägar för att förklara vad du menar, t ex andra ord för samma sak. Du bearbetar och gör förbättringar av dina inlägg för att variera och förtydliga.
Du använder flera olika strategier för att lösa språkliga problem på ett konstruktivt sätt. Du bearbetar och förbättrar dina inlägg för att förtydliga och variera.
Skriva engelska
Du kan skriva enklare sammanhängande texter så att mottagaren begriper vad du menar.
Du skriver med visst flyt, tydligt och med en röd tråd.
Du formulerar dig varierat, med gott flyt och med en tydlig röd tråd.
Du använder ett grundläggande ordförråd.
Du har viss variation i ordförrådet.
Du använder ett varierat ordförråd.
Innehållet är ganska tunt och ytligt.
Innehållet är ganska fylligt och har ett visst djup.
Innehållet är omfattande och djupt.
Du anpassar texten i någon mån till syfte och mottagare.
Du anpassar texten ganska väl till syfte och mottagare.
Du anpassar texten väl till syfte och mottagare.
Ordkunskap
Du har tillgodogjort dig ordförrådet inom detta arbetsområde
till viss del
med god säkerhet
med mycket god säkerhet
Strategier
Du kan använda de nya orden/uttrycken samt behärskar strategier
till viss del
med god säkerhet
med mycket god säkerhet
Språkriktighet
Du har tillgodogjort dig de grammatiska moment vi har arbetat med
till viss del
med god säkerhet
med mycket god säkerhet