👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige åk 4

Skapad 2017-10-05 10:50 i Hubertusgården Lunds för- och grundskolor
Mål Du ska: känna till hur Sveriges natur skiljer sig från olika platser i landet. känna till hur Sveriges befolkning är fördelad samt dra några konsekvenser av vad det innebär. kunna Sveriges landskap med namn och läge samt några orter, berg, hav och vatten. kunna begreppen: Norrland, Svealand, Götaland, norr, öst, syd och väst, barrskog, lövskog, skärgård, fjord, fjäll, tätort, jordbruk, skogsbruk, naturtillgång och klimat Undervisning och bedömning I TV-serien "Den stora Sverigeresan - eller Geografens testamente" kommer du att följa med Holger Nilsson och ingenjör Mortensen på en rafflande skattjakt genom Sverige för att hitta de sju nycklarna till Mary Diana Graafs mytomspunna laboratorium. Du kommer under arbetsområdet fördjupa dina kunskaper om Sveriges landskap. Du kommer att skriva faktatext om Sveriges landskap. Du kommer då att arbeta efter följande arbetsgång: Utifrån stödfrågor och det du finner intressant och relevant för ämnet samla in fakta om landskapet (läsa texter, se på film, följa med under genomgångar mm) från olika källor som du kritiskt granskar. Utgå från den insamlade faktan för att skriva egen faktatext om landskapet. Framställa bild av landskapsblomma. Göra jämförande studie om likheter och skillnader med en "landskapskamrat" mellan två landskap Redovisa ett landskap bl a med digitalt lärverktyg. Du kommer även att arbeta med följande för att fördjupa dina kunskaper om Sverige (klicka på länkarna): UR:s programserie Den stora Sverigeresan - eller Geografens testamente del 1-8 Läsa fakta om landskapet ur läromedlet Koll på Sverige Öva på förståelsen av olika geografiska och samhälleliga begrepp i webbappen Upptäck Sverige och i aktivitetsboken "Koll på Sverige" Sätta ut svenska städer, landsskap, älvar, sjöar och landsdelar på kartan Libers webbapp Sverigekartan och Seterra Bedömningen gör jag, tillsammans med dig, för att vi ska få en bild av hur dina kunskaper och förmågor utvecklas. Syftet är också att du ska förstå och vilja utveckla dina kunskaper och förmågor i SO-ämnet.
Grundskola 4 Geografi Samhällskunskap Bild Biologi Svenska
Varför bor människor i Sverige där de bor? Vilka likheter och skillnader kan du se mellan olika delar av Sverige? Du kommer att studera Sverige och se på landets läge och vilka grannländer vi har. Du kommer att lära dig mycket om hur vårt land är indelat och vad som skiljer Sveriges olika delar åt.

Innehåll

LGR 11 - syfte och centralt innehåll

Mål

Du ska:

 • känna till hur Sveriges natur skiljer sig från olika platser i landet.
 • känna till hur Sveriges befolkning är fördelad samt dra några konsekvenser av vad det innebär.
 • kunna Sveriges landskap med namn och läge samt några orter, berg, hav och vatten.
 • kunna begreppen: Norrland, Svealand, Götaland, norr, öst, syd och väst, barrskog, lövskog, skärgård, fjord, fjäll, tätort, jordbruk, skogsbruk, naturtillgång och klimat 

 

Undervisning och bedömning

I TV-serien "Den stora Sverigeresan - eller  Geografens testamente" kommer du att följa med Holger Nilsson och ingenjör Mortensen på en rafflande skattjakt genom Sverige för att hitta de sju nycklarna till Mary Diana Graafs mytomspunna laboratorium.

Du kommer under arbetsområdet fördjupa dina kunskaper om Sveriges landskap. Du kommer att skriva faktatext om Sveriges landskap. Du kommer då att arbeta efter följande arbetsgång:

 1. Utifrån stödfrågor och det du finner intressant och relevant för ämnet samla in fakta om landskapet (läsa texter, se på film, följa med under genomgångar mm) från olika källor som du kritiskt granskar.
 2. Utgå från den insamlade faktan för att skriva egen faktatext om landskapet. 
 3. Framställa bild av landskapsblomma.
 4. Göra jämförande studie om likheter och skillnader med en "landskapskamrat" mellan två landskap
 5. Redovisa ett landskap bl a med digitalt lärverktyg.

Du kommer även att arbeta med följande för att fördjupa dina kunskaper om Sverige (klicka på länkarna):

Bedömningen gör jag, tillsammans med dig, för att vi ska få en bild av hur dina kunskaper och förmågor utvecklas. Syftet är också att du ska förstå och vilja utveckla dina kunskaper och förmågor i SO-ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Teckning, måleri, tryck och tredimensionellt arbete.
  Bl  4-6
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och kvaliteten i bildarbetet.
  Bl  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Eleven kan resonera kring frågor som rör hållbar utveckling och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på miljöetiska val och prioriteringar i vardagen.
  Ge  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6