👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kapitel 2 - Funktioner och algebra åk 9 ht 17

Skapad 2017-10-05 15:55 i Vasaskolan Hedemora
Grundskola 9 Matematik
Under veckorna 41 - 47 kommer vi att arbeta med Funktioner och Algebra. Vi kommer att arbeta med obekanta tal som i matematiken tecknas som bokstäver, tex. x och y. Vi ska undersöka sambandet mella två variabler, visa detta i ett koordinatsystem. Vi kommer ochså att arbeta med in och utvärde och vilka mönster olika talföljder har. Räta linjen ekvation kommer vi att arbeta en hel del med.

Innehåll

Syfte

Syftet i grundkursen

Träna på att:

 •  beskriva begreppen funktion och linjär funktion
 •  tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler
 • använda formler som beskriver linjära funktioner.
 • använda räta linjens ekvation.
 

Syftet i fördjupningen:

 •  räkna med parenteser
 • kvadreringsreglerna
 • konjugatregeln
 • mera pythagoras sats
 • samma formel - på olika sätt

 

Konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • beskriva begreppen funktion och linjär funktion
 • tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler
 • använda formler som beskriver linjära funktioner.
 • använda räta linjens ekvation.

 

 

Undervisningens innehåll

Arbetssätt:
Vi kommer att arbeta problembaserat, konkret och laborativt.
Färdighetsträning i Matte direkt
Stort fokus på resonemang och kommunikation
Spel och dator

Begrepp/Matteord

Funktion, varabel, graf, tabell, linjär funktion, proportionell, formel, värdetabell, räta linjens ekvation, aritmetisk talföljd

Planering

v. 41 Introduktion fokus på algebraiska uttryck funktioner, linjära funktioner 

v.42 Rita grafer, räta linjens ekvation, problemlösning

v.43 Fortsatt arbete , test på begrepp och metod i slutet av veckan

v.45 Fortsatt arbete med fördjupning/ repetition

v.46 Fortsatt arbete med fördjupning/ repetition

v.47 Prov

9B och C prov torsdag

9D torsdag

9E fredag

 

 

Bedömning

Jag kommer bedöma dig utifrån:
 • hur du deltar i diskussioner och genomgångar i helklass och i grupp
 • hur du arbetar med dina uppgifter, vilken kvaltet du visar i dina uträkningar och matematiska resonemang
 • Skriftlig diagnos

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Kapitel 2 åk 9 ht 17

E nivå
C nivå
A nivå
Begreppsförmåga
kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda de i välkända sammanhang ex. förklara och använda matteorden på rätt sätt
Sätta in ett värde ex. a= 3 i en funktion: 3a - 7 Förstå hur ett koordinatsystem fungerar
Para ihop rätt formel med rätt graf räta linjens ekvation
Formulera en ekvation efter givna förutsättningar
beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer ex.
Problemlösnings-förmåga
lösa olika problem i bekanta situationer genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget. ex.
Skriva en formel efter ett samband från en text med tillhörande graf
Formulera ett samband på ett problem med ord och formel
Metodförmåga
Du kan välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat. Ex. Olika räknemetoder i mltiplikation och division, addition och subtraktion
Metod för att avläsa ett diagram. Räkna ut värdet för y i en enkel funktion. Se ett enkelt mönster i en tabell som hör till en funktion. fortsätta en aritmetisk talföljd Sätta in punkter i ett koordinatsystem Förenkla en ekvation
Se ett mönster i en tabell som hör till en mer komlex funktion sätt en generell formel. Koordinatsystem Förenkla en svårare ekvation med ex. flera paranteser eller upphöjt i kvadrat
Metod för räta linjens ekvation
Resonemangs-förmåga
Du för resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.. ex.
Resonemang om att hitta mönster ur en tabell,
Resonemang om att hitta mönster ur en tabell, förklara med ord hur ett möster är uppbyggt/ hur en formel fungerar
Resonemang om att hitta mönster ur en tabell/ diagram, förklara med ord hur ett mer avancerat möster är uppbyggt/ hur en formel fungerar
resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra. ex,
Kommunikations-förmåga
Du kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med anpassning till sammanhanget. ex du kan berätta hur du har tänkt och visar en lösning på flera sätt
Förstå hur ett koordinatsystem fungerar
Formulera ett samband på ett problem med ord
Formulera ett samband på ett problem med ord och formel
Du kan i redovisningar och samtal föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt. ex du kan ha en diskussion med en kamrat som redovisar en lösning, du ska då vara en "kritisk vän"