👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sjöar och vattendrag

Skapad 2017-10-06 10:00 i Heby skola F-6 Heby
Grundskola 5 Svenska Biologi
Under arbetet med "Sjöar och vattendrag" kommer vi att få svar på följande frågor; Hur kan fiskar andas i vattnet? Vad är det för skillnad på en sjö i skogen och en sjö i fjällen? Vilket djur kan gå på vatten? Varför står hägern så stilla i vassen?

Innehåll

1. Undervisning

Vad?

Du kommer att utveckla dina kunskaper om:

*olika typer av sjöar i Sverige

*olika sjöfåglar

*fiskar och vattenlevande insekter

*hur en näringskedja ser ut runt en sjö

*Hur människan kan skada livet i en sjö 

Begrepp

Vi kommer att lära oss följande begrepp:

-brunvattensjö

-bäck

-damm

-försurning

-gälar

-klarvattensjö

-mjölke

-näringsfattig

-näringskedja

-näringsrik

-plankton

-rom

-slättsjö

-yngel

-ytspänning

-älv

-övergödning

 

Hur?

*Gemensamma genomgångar

*Gemensam och enskild läsning i läroboken "Koll på NO 4"

*Arbete enskilt , par och i grupp i aktivitetsboken "Koll på NO 4"

*Diskussioner i par och i grupp

*Filmer

*Studiebesök

*Produktion och redovisning av en egen faktatext

 

2. Bedömning

Du kommer att bedömas i ämnena biologi och svenska på följande:

Din förmåga att söka naturvetenskaplig information

Din förmåga att använda information för att skapa texter

Din förmåga att förstå och använda kapitlets begrepp

Din förmåga att producera och redovisa egen faktatext

Din förmåga att föra enkla resonemang och dra slutsatser 

Du kommer att visa dina kunskaper under det dagliga arbetet på lektionerna,resonemang enskilt, i par eller i grupp. 

Varför?

För att få en ökad kunskap och förståelse för vår natur och hur vi tillsammans kan hjälpas åt för att skapa en hållbar utveckling

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6