Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mal SO historia åk 9

Skapad 2017-10-06 10:33 i Svenska som andraspråk Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 7 – 9 SO (år 1-3) Historia
I början av 1900-talet förändras människors livsvillkor i Europa tack vare industrialisering och demokratisering. Samtidigt bidrog nationalismen till spänningar som utmynnade i världskrig. Vi studerar ett Europa i social och ekonomisk förändring samt analyserar världskrigens orsaker och konsekvenser.

Innehåll

Syfte

Eleverna skall utveckla kunskaper om tiden före, under och efter världskrigen. Dels lära om orsaker och konsekvenser av krigen, dels lära om social, politisk och teknisk utveckling. De skall få insikt om att det förflutna präglar vår syn på nutiden och därmed uppfattningen om framtiden. Eleverna skall få möjlighet att utveckla kunskaper om historiska förhållanden, historiska begrepp och metoder och om hur historia kan användas för olika syften. De skall också utveckla historiska kunskaper om likheter och skillnader i människors levnadsvillkor och värderingar. 

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Centralt innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att utgå från filmer, bilder och texter som berättar om olika skeenden under 1900-talets första hälft. I fokus är förändringar i sättet att leva och tänka. I diskussioner försöker vi förstå orsakerna bakom förändringarna. Vi funderar också på vilka konsekvenser förändringarna fick för olika grupper och individer. Genom värderingsövningar tränar vi oss på att reflektera över kopplingar till vår egen tid. Vi gör också övningar där vi blickar mot framtiden. Vart är vi på väg? Du visar dina kunskaper i diskussioner på lektioner och i muntliga eller skriftliga diagnoser.

Del 1 ht 2017

Filmer på sli.se:

1914-1918 Första världskriget

Första världskriget

Första världskriget i Sverige

Film på Youtube:
 
Power point på youtube
Vad är grejen med första världskriget? https://www.youtube.com/watch?v=O8gHhhMbPWE
 
Läroboken Historia 7-9 (finns inläst på inlasningstjanst.se)
s. 118-127
 
Forum för levande historia (levandehistoria.se)
 

Begrepp: nationalism, imperialism, kolonialism, allians, Ententen, Centralmakterna (Trippelalliansen), kapprustning,schlieffenplanen, svarta veckan, västfronten, ingenmansland, handelsblockad, Nationernas förbund, skotten i Sarajevo, spanska sjukan, 

faktafrågor:

1.      Vad var ”la belle epoque”. Varför kallas det så?

2.      Mellan vilka år varade första världskriget?

3.      Vad innebär ”imperialism”?

4.      Vad innebär ”kapprustning”?

5.      Vilka länder ingick i ”Ententen”`?

6.      Vilka länder ingick i ”Trippelalliansen”?

7.      Vad var ”Schlieffenplanen?”

8.      Vad var ”Skotten i Sarajevo?”

9.      Vad var ”den svarta veckan?”

Diskussionsfrågor

10.  ”Om skotten i Sarajevo aldrig hade hänt skulle hade första världskriget aldrig brutit ut”. Håller du med om det här påståendet? Förklara varför/varför inte.

11.  Varför tror du att kriget utvecklades till ett världskrig? Diskutera.

12.  ”Versseillesfördraget var djupt orättvis mot Tyskland och bestraffade dem onödigt hårt”. Håller du med om det här påståendet? Förklara varför/varför inte.

13.  Hur förändrade första världskriget människors föreställning av krig? Diskutera och ge exempel.

14.  På vilket sätt kan man säga att första världskriget gjorde Europa mer jämställt? Diskutera.

Del 2 vt 2018 (vecka 2-6)

Filmer på sli.se:

Andra världskriget

Andra världskriget, fokus Europa, del 1

Andra världskriget, fokus Europa, del 2

Shoah – Förintelsen

Från dröm till terror - Lägersystemet Gulag

Kalla kriget

Kalla kriget del 1: 1945-1961

Kalla kriget del 2: 1962-1991

 

Power point på youtube

Vad är grejen med andra världskriget? https://www.youtube.com/watch?v=TngfhIJsLN8&t=582s

Vad är grejen med förintelsen? https://www.youtube.com/watch?v=lJnj3FbViZw&t=4s

Vad är grejen med Sovjetunionen? https://www.youtube.com/watch?v=dwv_QQ9ubdk

Vad är grejen med kalla kriget? https://www.youtube.com/watch?v=1jChJrh-k9U

 

Läroboken Historia 7-9 (finns inläst på inlasningstjanst.se): s. 136-173 + 198-209

 

Forum för levande historia (www.levandehistoria.se)

Diskussionsfrågor

1. Vad innebär begreppet "Folkmord"? http://www.levandehistoria.se/fakta-fordjupning/folkmordet-1915/begreppet-folkmord

2. Hur kan du förklara orsakerna till förintelsen och andra folkmord? https://www.so-rummet.se/kategorier/forintelsen

3. Vilka är folkmordens konsekvenser för mänskligheten enligt dig?

4. Hur kan vi förhindra att nya folkmord sker?

5. Vilka är orsakerna till andra världskriget? https://www.so-rummet.se/content/orsaker-till-andra-varldskriget-flippad-sammanfattning

6. Vilka är andra världskrigets viktiga vändpunkter?

7. Vilka är det viktigaste konsekvenserna av andra världskriget? https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/andra-v%C3%A4rldskriget/krigets-f%C3%B6ljder

8. Hur förändrades Ryssland från kunglig till kommunistisk diktatur? https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/ryska-revolutionen#

9. Vad innebar kalla kriget? https://www.so-rummet.se/kategorier/historia/det-korta-1900-talet/kalla-kriget#

10. Vilka var de stora konflikterna under kalla kriget? http://www.kalla-kriget.se/varlden/krig/koreakriget.php

11. Hur påverkas vi idag av 1900-talets folkmord, krig och konflikter?

12. Vilka är enligt dig de viktigaste sociala och tekniska framstegen under 1900-talet?

     Bedömningsaspekter

  • Generaliseringar I vilken omfattning eleven kan göra övergripande generaliseringar i sitt resonemang.
  • Konkretisering I vilken omfattning eleven konkretiserar sitt resonemang med hjälp av exempel, paralleller eller konsekvensbeskrivningar.
  • Problematisering I vilken omfattning eleven problematiserar, till exempel i termer av ”å ena sidan - å andra sidan”, perspektivbyten eller liknande.
  • Begreppsanvändning I vilken omfattning och med vilken precision eleven använder relevanta ämnesspecifika begrepp.
  • Träffsäkerhet I vilken omfattning eleven tar upp det som är väsentligt för ämnet/frågan.
  • Relevanta slutsatser I vilken omfattning eleven kan dra egna slutsatser som är relevanta för frågan/området.

Matriser

Hi SO
Historia

E
C
A
Förmåga 1
Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.
Förmåga 2
Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.
Förmåga 3
Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.
Förmåga 4
Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: