👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Halloween 7C HT 2017

Skapad 2017-10-06 11:56 i Förslövs skola F-9 Båstad
Arbetsområde i engelska där vi i samband med Halloween läser, skriver och diskuterar kring rädsla och skräck. Fokus är förmågan att skriva och samtala.
Grundskola 7 Engelska
Trick or treat? It's Halloween time! Are you going to get into a costume and be scary? Or are you one of those who doesn't like ghosts, haunted houses and spiders? We are going to talk about the customs and traditions of Halloween and watch an episode or two of Stranger Things. We are also going to write a ghost story or poem in English, so get ready!

Innehåll

Syfte

Konkretisering av målen

 • När vi samtalar i par, smågrupper och i klassen visar du att du kan föra ett samtal på engelska samt bidra till att samtalet fungerar genom att kommentera och ställa frågor.
 • När du skriver en spökhistoria eller dikt visar du att du kan skriva en text på engelska samt att du kan bearbeta och förbättra ditt innehåll och språk.

 

Undervisning

 • Vi samtalar och diskuterar Halloween. Vi tränar på att hålla igång ett samtal samt lär oss användbara uttryck i ett samtal.
 • Vi lär oss ord och uttryck för att kunna prata och skriva kring temat. 
 • Vi läser olika texter kring temat för att hitta inspiration till samtal och egna texter.
 • Vi ser ett eller två avsnitt av serien "Stranger Things" och arbetar med innehållet i den. 
 • Vi skriver olika typer av texter. 

Bedömning

 • Din förmåga att kommunicera i tal (ditt ordförråd, ditt flyt och innehållet i det du säger) samt din förmåga att bidra till att ett samtal fungerar.
 • Din förmåga att skriva olika slags texter samt din förmåga att bearbeta och förbättra en text. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En

Matriser

En
Kommunicera i tal och skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå3
Nivå 4
Samtal - innehåll och språk
Kunna samtala i olika sammanhang och kring olika ämnen Fyllighet och variation
Du använder ett enkelt språk så att mottagaren förstår för att beskriva och/eller berätta om något välbekant ämnesområde
Du berättar, beskriver kortfattat och på ett enkelt sätt t.ex. om egna upplevelser samt framför dina åsikter. Du använder kända ord/fraser så att mottagaren förstår. Meningsbyggnaden är enkel.
Du har ett relativt gott ordförråd som gör att du kan variera ditt språk och utveckla budskapet i nya sammanhang. Du beskriver, förklarar, förtydligar och uttrycker tankar och åsikter på ett tydligt och detaljerat sätt.
Du talar obehindrat om olika ämnesområden på ett klart och detaljerat sätt. Du använder nyanser, synonymer och omformuleringar för att utveckla innehållet och få ett bättre flyt.
Samtal - flyt och ledighet
Kunna uttrycka sig tydligt och med flyt Sammanhang och struktur
Du berättar i punktform och med stöd och svarar kortfattat på frågor.
Du gör ibland språkliga fel som stör förståelsen vilket gör det svårt för en engelskspråkig person att förstå.
Du gör enstaka språkliga fel men mottagaren förstår sammanhanget. Du har en varierad meningsbyggnad
Ditt språk är så gott som grammatiskt korrekt och du använder en del avancerade ord och uttryck och sambandsord.
Samtal - kommunikativa strategierNy aspekt
Kunna använda strategier som förbättrar samtalet och för det framåt och anpassa språket efter syfte och situation
Du deltar i samtal på ett enkelt sätt om välbekanta områden som kräver ett enkelt och direkt utbyte av information t,ex om familj, fritidsintressen och resor. Du ställer och besvarar enkla frågor inom välbekanta områden.
Du deltar i samtal inom olika välbekanta områden och situationer. Du ställer och besvara frågor för att föra samtalet vidare samt inleder även enkla samtal.
Du deltar i samtal inom både välbekanta och nya ämnesområden. Du inleder samtal om ämnen av personligt intresse eller med anknytning till vardagslivet. Du ställer och besvarar frågor, framför åsikter samt diskuterar. Du ställer följdfrågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Du inleder och deltar i samtal på ett ledigt sätt i olika situationer. Du ställer och besvarar frågor och följdfrågor för att föra samtalet vidare. Du tar aktivt del i diskussioner genom att förklara och försvara åsikter samt bemöta andras argument.

Kommunicera i skrift

Nivå 1
Nivå 2
Nivå3
Nivå 4
Tydlighet
Språklig säkerhet Flyt
Budskapet går delvis fram men kan vara svårt att uppfatta för en engelsktalande eftersom t ex svenska ord och uttryck, svensk ordföljd och grammatisk struktur används
Budskapet kan förstås, trots att det finns fel som stör.
Budskapet uppfattas tydligt även om språket kan innehålla enstaka fel.
Har ett fungerande språk som uppvisar medvetenhet om engelskans struktur och uppbyggnad. Språkets flyt och variation gör att budskapet går fram med lätthet.
Innehåll och språk
Fyllighet och variation Struktur och sammanhang Anpassning till mottagare och situation
Du skriver med stöd enkla texter om ämnen som är välbekanta och/ eller av personligt intresse, Du använder enkla ord och fraser så att läsaren delvis förstår texten Din text är till viss del anpassad till syfte, mottagare och situation.
Du använder kända ord och fraser så att läsaren förstår texten. Berättar och beskriver på ett enkelt sätt med korta meningar. Du har förmågan att beskriva händelser på ett enkelt sätt. Du kan formulera dig enkelt med viss variation.
Du varierar meningar, ord och fraser för att utveckla budskap även i nya sammanhang. Du skriver båda korta och längre meningar. Du beskriver på ett tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår. Det finns en början, en mittdel och ett slut. Det finns en variation mellan berättande text och dialog.
Du varierar meningar, ord och fraser. Din text är språkligt korrekt, stilfullt med avancerade uttryck och varierat och exakt ordförråd Du beskriver på ett tydligt och detaljerat sätt så att den som läser lätt förstår. Det finns en början, en mittdel med entydig handling och ett slut. Delarna är välutbyggda med t ex gestaltning och en god variation av berättande text och dialog.
Bearbeta
Bearbeta och förbättra texten Fylla i luckor och stryka Förbättra språket och rätta det med hjälpmedel
Du bearbetar språket med stöd av tydliga instruktioner
Du bearbetar språket med viss vägledning så att resultatet förbättras.
Du bearbetar innehåll och språk i stort sett självständigt, så att resultatet förbättras
Du bearbetar medvetet och självständigt ditt språk för att förbättra och utveckla innehåll och struktur.