👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan 2017/2018 Lillbergets förskola avdelning 7

Skapad 2017-10-06 12:51 i Lillbergets förskola Söderhamn
Förskola
Arbetsplan 2017/2018

Innehåll

 

2.1 NORMER OCH VÄRDEN

 

Mål för likabehandlingsarbetet

 

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

                   

 

• öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,

 

• förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 

• sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,

 

• förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och

 

• respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.

 

 

 

 • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

   

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

 

 

Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sitt

 

 

 

 • Intresse för böcker både på sitt modersmål och svenska.

   

  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

   

 • Vi kommer närmare föräldrarna och har ett samarbete. Vi pratar om temat på föräldramötet och diskuterar med föräldrarna hur vi ska gå vidare.

   

   

   

  Arbetsprocess:

   

  Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

  Vi lånar dubbelböcker på biblioteket. Vi har ett föräldramöte i oktober där personal från biblioteket kommer och informerar, därifrån startar vårt tema böcker.

  Hemma får föräldrarna läsa boken på sitt språk för sitt barn och vi läser samma bok här på förskolan på svenska.

   

   

   

  Ansvarig/Ansvariga:

  Kristina pratar med Petra på biblioteket.

  Hela arbetslaget.

                  

   

   

   

   

  2.2 UTVECKLING OCH LÄRANDE

   

  Mål – identitet och kroppsuppfattning

 

 

 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar

 

 

 

 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,

   

 

  • Se även riktlinjer för förskollärare och arbetslag.

 

 

 

Prioriterade mål för förskolan:

 

 

 

Alla barn ska ges rika möjligheter till att utveckla sin

 

 

 

 • Förståelse för olika kulturer genom dans, sång, drama och lekar

   

  Hur ska det se ut i verksamheten när vi nått målet/målen?

   

 

 • Barnen har fått större förståelse över olika kulturer.

 • Barnen har lärt sig likheter och olikheter i sånger, lekar och sagor.

   

  Arbetsprocess:

   

  Hur skall vi gå tillväga för att nå målet/målen?

  Vi tar till vara på våra språkelever och språkassistenters modersmål men även ta hjälp utav föräldrar. De får komma hit och berätta.

  Vi dramatiserar sagor och i sånger.

   

  Ansvarig/ansvariga:

 

Hela arbetslaget

 

 

 

Vi gör en utvärdering i dec och ser hur vi går vidare.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för individen och medverka till att det skapas ett demokratiskt klimat i förskolan, där samhörighet och ansvar kan utvecklas och där barnen får möjlighet att visa solidaritet,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • stimulera barnens samspel och hjälpa dem att bearbeta konflikter samt reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • lyfta fram och problematisera etiska dilemman och livsfrågor,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • göra barnen uppmärksamma på att människor kan ha olika attityder och värderingar som styr deras synpunkter och handlande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att alla barn får ett reellt inflytande på arbetssätt och verksamhetens innehåll.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • verka för att varje barns uppfattningar och åsikter respekteras,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • ta till vara varje barns förmåga och vilja att ta ett allt större ansvar för sig själv och för samvaron i barngruppen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn tillsammans med sina föräldrar får en god introduktion i förskolan,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att ge föräldrarna möjligheter till delaktighet i verksamheten och att utöva inflytande över hur målen konkretiseras i den pedagogiska planeringen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklingssamtalets innehåll, utformning och genomförande, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att vårdnadshavare är delaktiga i utvärderingen av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje år, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verksamheten.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • i samverkan med lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp och analysera
  Lpfö98 Rev. 2016
 • kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla
  Lpfö98 Rev. 2016
 • barns delaktighet och inflytande i dokumentation och utvärderingar, vad och hur barn har möjlighet att påverka och hur deras perspektiv, utforskande, frågor och idéer tas till vara, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • föräldrars inflytande i utvärderingar, vad och hur de har möjlighet att påverka samt hur deras perspektiv tas till vara.
  Lpfö98 Rev. 2016