👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP Förskoleklassen Lgr 11, reviderad 2016

Skapad 2017-10-06 19:14 i Bäckaskolan F-6 Trelleborg
En nulägesbeskrivning av matematisk, social, motorisk och språklig utveckling.
Grundskola F

Innehåll

Avsnitt 1

Hur skolan arbetar.

I förskoleklassen arbetar vi med att utveckla elevens sociala egenskaper genom att träna turtagning, samarbete, kompissamtal, att våga säga vad man tycker och göra egna val. Vi har samarbete med Särskolan ökar elevens förmåga att lära sig respektera olika individer, med olika förutsättningar. Varje vecka har grupperna kompissamtal. Då tränar eleverna på att fundera över hur man själv agerar och lyssna på hur andra upplever det. Eleven tränar på att acceptera demokratiska val. De får också stå för vad de säger. Eleverna leker egenvalda lekar där de utvecklar sin fantasi. De deltar även i lärarledda lekar där de utvecklar samarbete och kommunikation.

Motoriken tränas genom lekar, utedagar, gymnastik och avslappning med massage. Vi tränar på att klippa med sax, sy, pyssla och rita efter instruktioner och på egen hand.

Vi låter barnen kopiera och skapa egna mönster med knappar, bilder m.m. Vi tränar taluppfattning. Kopplar antal med rätt siffersymbol. Bygger mönster, geometriska former och tränar på att benämna dom.

Språkligt arbetar vi med förmågan att lyssna på andra, återberätta sagor. Vi har högläsning varje dag. Använder rim, ramsor, räknar stavelser och kopplar ljud med bokstav. Ger instruktioner som eleven ska träna på att kunna följa. Utveckla deras ordförråd, skriv- och läsförmåga beroende på hur långt de har kommit.  

Alla elever tränar på att använda digitala verktyg t.ex. smartboard och IPad.

Vi har undervisning i olika utemiljöer, året runt.

Vi undersöker teknik och natur i vår vardag, vår närmiljö samt gör enkla experiment.

 

 

Avsnitt 2

Matriser

Bedömningsmatris för Fskkl

Social utveckling

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.
Ny nivå
Trygghet
Känner trygghet/ gemenskap i egna gruppen.
Löser vardagliga situationer med stöd av pedagog.
Har en åsikt och vågar framföra den i grupp.
Gör egna val och kan säga nej.
Lust att lära/ utveckla sin nyfikenhet.
Intresserad av nya lärsituationer och aktiviteter.
Visar uthållighet och koncentration.
Tar egna initiativ till nya aktiviteter.
Ställer frågor om det som händer i deras vardag
Empati
Väntar på sin tur och lyssnar när andra pratar.
Kan hantera besvikelser.
Kan ta ansvar för sina handlingar och bryr sig om kamrater.
Löser konflikter själv.

Lekar, fysiska aktiviteter och utevistelse

Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiva.Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet kan påverka hälsa och välbefinnande.
Ny nivå
Lekar
 • Gr lgr11  -
 • Gr lgr11  -
Leker bredvid kamrater.
Tar lekkontakt och initierar en lek.
Förstår lekens regler och stannar kvar i leken.
Går in i rollek och fantiserar tillsammans med kamrater.
Leker med olika.
Deltar i idrottsundervisningen. Duschar efteråt och vet varför det är viktigt.
Lekar
 • Gr lgr11  -
 • Gr lgr11  -
Kunna ta och följa instruktioner.
Samarbeta i lagsituationer. T.ex. fotboll eller kubb.
Tar olika roller i lekar. Behöver inte alltid vara den som börjar en lek eller bestämmer vad de andra ska göra.
Provar på och kommer med förslag på nya lekar.
Leker både inomhus och utomhus.
Utnyttjar naturen. T. ex: Bygger sandslott på stranden och kojor i skogen. Samlar insekter och blad. Letar efter småkryp vid ån.

Matematiska resonemang och uttrycksformer

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för matematik och förståelse för hur matematik kan användas i olika situationer.Eleverna ska därför utmanas och stimuleras att använda matematiska begrepp och resonemang för att kommunicera och lösa problem på olika sätt med olika uttrycksformer samt för att utforska och beskriva sin omvärld.
Ny nivå
Sortera, klassificera samt parbilda.
 • Gr lgr11  -
Sortera fritt efter t.ex. färg ,form och storlek.
Kunna begreppen: Först. Sist.
Kunna begreppen: Under. Ovanför. Bredvid. Bakom.
Kunna begreppen: Flest. Färst. Lika många. Par.
Mönster, något som upprepas.
( skillnad: mönstrat)
 • Gr lgr11  -
Beskriver sin mönsterupprepning.
Fortsätter ett påbörjat mönster.
Dokumentera /rita en mönsterupprepning.
Tal och räkning
 • Gr lgr11  -
Talraden framlänges och baklänges, (1-10).
Kan börja talraden på vilket heltal som helst mellan 1-10.
Viket heltal kommer före/efter i talraden mellan 1-10. Addera och subtrahera med talet 1.
Antalsuppfattning
 • Gr lgr11  -
Avläser antalsprickarna på tärningen.
Avläser antalet föremål.
Kopplar antalet med rätt siffersymbol.
Matematiska klurigheter.
 • Gr lgr11  -
Frågar om jag inte förstår.
Hänger med i logiska resonemang.
Kan svara på frågan. Hur tänkte du? Hur kom du fram till din lösning?
Kan förklara sin lösning för en kompis.

Språk och kommunikation

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om såväl skönlitteratur som andra typer av texter och händelser. Dessutom ska undervisningen i de vardagliga aktiviteterna på olika sätt skapa möjligheter för elever med annat modersmål än svenska att använda både svenska och sitt modersmål. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer. På så sätt ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.
Ny nivå
Lyssna/uppmärksamhet
 • Gr lgr11  -
Lyssnar aktivt i liten grupp.
Lyssnar aktivt i stor grupp.
Återberättar med stöd av andra.
Lyssnar och förstår innehållet i kap. böcker utan bildstöd.
Reflekterar och knyter an till egna upplevelser.
Återberättar med röd tråd och egna ord och tolkningar.
Språkförståelse
Med stöd förstå enskild instruktion och utför den.
Förstår och utför uppgifter efter instruktioner i grupp.
Ger instruktioner som andra kan utföra.
Språklig medvetenhet
 • Gr lgr11  -
Förstår rim, d.v.s. kan medvetet bortse från ordens betydelse.
Dela upp/räkna ljud i orden.
Långa/korta ord Sammansatta ord.
Identifierar språkljud i början/slutet på orden.
Kan klappa stavelser.
Dela upp/räkna ord i meningar.
Muntlig kommunikation
 • Gr lgr11  -
 • Gr lgr11  -
Deltar naturligt i samtal med andra.
Berättar i olika sammanhang och ställer frågor.
Beskriver, förklarar och uttrycker egna tankar.
Har lätt tillgång till sitt ordförråd.
Använder beskrivande ord . Använder prepositioner och adjektiv.
Använder sig av fullständiga meningar.
Skrivutveckling
 • Gr lgr11  -
Färglägger och ritar. Tränar penngrepp och finmotorik.
Avbildar namnet/ skriver namnet.
Formar och avbildar bokstäver.
Förstår kopplingen bokstav-ljud.
Frågar hur ord stavas. Skriver av ord.
Skriver ljudenliga ord.
Läsutveckling
 • Gr lgr11  -
 • Gr lgr11  -
Lyssnar gärna på berättelser.
Förstår att det som skrivs kan läsas av mottagare.
Benämner bokstäver.
Förstår och uttalar bokstavsljuden.
Ljudar ihop ord.
Läser enkla böcker med bildstöd / känner igen ordbilder.

Natur, teknik och samhälle

Undervisningen ska bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser och samband i omvärlden. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling. Undervisningen ska även utmana och stimulera elevernas intresse för olika tider, platser och kulturer.
Ny nivå
Livsfrågor
 • Gr lgr11  -
 • Gr lgr11  -
 • Gr lgr11  -
Leker och samarbetar med barn av olika kön.
Välkomnar och bjuder in andra i leken.
Förstår varför regler kan behövas och följer dem.
Accepterar demokratiska beslut.
Utforskar
 • Gr lgr11  -
 • Gr lgr11  -
 • Gr lgr11  -
 • Gr lgr11  -
 • Gr lgr11  -
Är med och letar efter samband i närmiljön och kan resonera om dem.
Ritar upp enkla samband, modeller och diagram.
Förstår vikten av och kan genomföra enkel sophantering.

Skapande och estetiska uttrycksformer

Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi, inlevelse och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva olika identiteter, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera.Undervisningen ska uppmuntra och utmana eleverna att pröva egna och andras idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling.Därigenom ska eleverna ges möjlighet att utveckla kreativitet, nyfikenhet och tilltro till sin egen förmåga.
 • Gr lgr11  -   Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
 • Gr lgr11  -   Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
 • Gr lgr11  -   Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
 • Gr lgr11  -   Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
Ny nivå
Skapande
 • Gr lgr11  -
Kan använda sig av olika material när eleven ska ge uttryck för saker.
Kan bygga och skapa på egen hand,
Kan bygga och skapa efter ritning/ förebild.
Dans och drama
 • Gr lgr11  -
 • Gr lgr11  -
Kan använda kroppspråk för att visa givna känslor och händelser.
Är med och diskuterar filmer, opera eller teater som vi sett tillsammans.
Digitala verktyg
 • Gr lgr11  -
Använder IPad för att fotografera och filma.
Provat på olika pedagogiska appar.