👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik Åk 7 Geometri

Skapad 2017-10-06 19:17 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 7 Matematik
Alla kvadrater är rektanglar men alla rektanglar är inte kvadrater, varför? Klura på det:)

Innehåll

1A. MÅL I LÄROPLANENS KAPITEL 1 & 2

Vi kommer jobba mot följande mål i läroplanens kapitel 1 & 2.

1B. FÖRMÅGOR

 Vi kommer arbeta mot följande förmågor i kursplanen:

 • Genom undervisning i ämnet matematik ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  •  använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp, (begrepp, B)
  • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter, (metod, M)
  • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder, (problemlösning, P)
  • föra och följa matematiska resonemang, och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser. (kommunikation  K och resonemang R)

2A. UNDERVISNING

I det här arbetsområdet kommer du få undervisning om (centralt innehåll):

Du kommer att få undervisning om: 

 • Känna igen och jämföra olika vinklar
 • Mäta och rita vinklar
 • Samband mellan antal hörn och vinkelsumma hos en månghörning
 • Enkla geometriska figurers namn och egenskaper.
 • Hur man bestämmer omkrets och area hos enkla geometriska figurer.
 • Vad begreppet skala betyder och hur det används i vardagliga situationer.
 • Hur man arbetar med problemlösning enskilt och i grupp
 • Förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper em begreppen i kapitlet

2B. FÖRSLAG PÅ ARBETSSÄTT

 • Du får göra en fördiagnos så du kan gå in och jobba på din nivå.
 • Muntliga genomgångar.
 • Utifrån resultat på diagnos fortsätter du tränar in metoder - tekniker - begrepp.
 • Det finns olika arbetsmaterial och utmaningsuppgifter.
 • Titta på filmklipp som vi sedan lägger ut på bloggen i Unikum.
 • Praktiska övningar både enskilt, par och grupp (EPA modellen).
 • Resonera och utveckla metoder och strategier för att befästa.

3. BEDÖMNING

Du kommer få möjlighet att visa dina kunskaper genom:

 • ett aktivt deltagande i aktiviteter, samtal och diskussioner
 • genom skriftliga och muntliga tester.
 • det kommer att finnas elevexempel som visar på olika sätt att redovisa en uppgift och mot vilka kunskapskrav det mäter. 
 • du kommer att få återkoppling under lektionerna och bedömningen kommer vi göra på Unikum.

4. MÅLDIALOG

Mål till eleven:

Vad du ska lära dig:      

 • uppskatta och mäta en sträcka samt ange denna med rimligt enhet.
 • namnen på, samt rita geometriska figurer ( 2-dimensionella)                            ex kvadrat, rektangel, triangel, cirkel.
 • bestämma area och omkrets för figurerna i exemplet ovan.
 • uppskatta och mäta vinklar samt känna till vinkelsumman hos månghörningar.
 • förstora och förminska utifrån verklighet och bilder.                                           ex rita en bild av varandra i skala 1:10.
 • matematikbegrepp du bör kunna när vi jobbat klart:

vinkel, vinkelsumma, månghörning, diagonal, triangel, kvadrat, rektangel, parallellogram, romb, omkrets, cirkel, diameter, radie, area, 1 kvadratmeter, skala.

 

  Vi kommer att bedöma din förmåga att:

 • Känna igen, rita och namnge olika tvådimensionella geometriska figurer.
 •  Bestämma omkrets och area för några vanliga geometriska figurer.
 •  Ange förhållanden mellan olika figurer med hjälp av skala begreppet
 •  Uppskatta och mäta vinkelstorlek samt bestämma vinkelsumman i  månghörningar.
 •  Föra matematiska resonemang enskilt eller i grupp.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik 7-9 övergripande matris för bedömning, Svärdsjöskolan.

PROBLEMLÖSNING

Att du kan ta ut viktig information och välja en strategi och försöka sträva emot att använda så effektiv metod som passar till det problem du löser.
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
lösa olika problem i bekanta situationer på ett ...fungerande sätt och väljer och använder strategier och metoder med ...anpassning till problemets karaktär samt ...formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
i huvudsak fungerande sätt anpassning till viss del bidra till att formulera
relativt väl fungerande sätt förhållandevis god anpassning formulera efter någon bearbetning
väl fungerande sätt god anpassning att formulera

BEGREPP

vinkel, vinkelsumma, månghörning, diagonal, triangel, kvadrat, rektangel, parallellogram, romb, omkrets, cirkel, diameter, radie, area, 1 kvadratmeter, skala.
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
använda matematiska begrepp... och dessutom använda dessa begrepp i ... sammanhang på ett ...fungerande sätt
på en grundläggande nivå i välkända sammanhang i huvudsak fungerande
på en god nivå i bekanta sammanhang relativt väl fungerande
på en mycket god nivå i nya sammanhang väl fungerande
Hur visar eleven sin förmåga att
att beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett ...fungerande sätt.
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt

METOD

Ex metod för beräkning av area, omkrets hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta. Identifiera och konstruera och namnge olika vinklar och geometriska figurer
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
välja och använda olika matematiska ...metoder och dessutom anpassa metoder ...till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri samt samband och förändring med ...resultat.
i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning tillfredsställande resultat
ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning gott resultat
ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning mycket gott resultat

RESONEMANG

Ex. Uppskatta en vinkels storlek, en omkrets eller area. Se samband mellan figurens form och deras omkrets och area. RIMLIGHET
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
föra ...underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kunna ge ...förslag på allternativt tillvägagångssätt
enkla och till viss del underbyggda resonemang bidra till att ge något förslag
utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang ge något förslag
välutvecklade och väl underbyggda resonemang ge flera förslag
Hur visar eleven sin förmåga att
i beskrivningar av begrepp växla mellan olika uttrycksformer samt föra ...resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade resonemang
Hur visar eleven sin förmåga att
i redovisningar och diskussioner föra och följa matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som ...för resonemanget framåt.
till viss del för resonemangen framåt.
för resonemanget framåt
för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem

KOMMUNIKATION

Att du kan kommunicera, visa tydliga strukturerade uträkningar. Beskriva hur du löst en uppgift muntligt, argumentera för och nackdelar med ditt sätta att lösa uppgifter. Och kunna avbilda de vanligaste geometriska figurerna.
F
E
C
A
Hur visar eleven sin förmåga att
redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ...fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, och andra matematiska uttrycksformer med ...anpassning till syfte och sammanhang
i huvudsak fungerande sätt viss anpassning
ändamålsenligt sätt förhållandevis god anpassning
ändamålsenligt och effektivt sätt god anpassning