👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Respekt för varandra - Förskoleklass

Skapad 2017-10-07 08:46 i Sollebrunns skola Alingsås
Grundskola F SO (år 1-3)
Utveckla de empatiska och sociala sidorna hos eleverna. Stärka gruppsammanhållningen och öka samarbetet.

Innehåll

Arbetsområde 

Vi kommer kontinuerligt under hela läsåret, men med större fokus i början av höstterminen, arbeta med gruppsammanhållningen i klassen.  Detta gör vi med syfte att skapa trygghet och arbetsro i klassen. 

 

Konkreta mål

Alla ska känna sig trygga i skolan och i klassen.

Alla ska få göra sig hörda och bli lyssnade på.

Alla ska få känna att de duger som de är och som en i gruppen.

Alla ska få känna att de utvecklas och få finna glädje i att lära sig.

Att alla får känna att de är delaktiga i sitt lärande i skolan. 

Att alla är aktiva i sitt lärande i skolan. 

 

Undervisning 

 • Vi har samtal med eleverna i helklass, mindre grupper och enskilt, kontinuerligt under hela läsåret. 
 •  Vi kommer se på filmer från UR och GR som "Ugglan och kompisproblemet" och "Vara vänner". 
 • Vi kommer att diskutera innehållet i filmerna. 
 • Eleverna kommer att få arbeta med innehåll ur läroplanens värdegrund, de "självklara reglerna" som gäller hela skolan och de regler som eleverna beslutat att vi ska fokusera oss på i vår klass. 
 • Vi kommer att arbeta på med flera olika metoder och arbetssätt, för att engagera alla elever.  Exempelvis genom grupplekar, grupparbeten, massagesagor, gruppdiskussioner och övningar som stärker den sociala förmågan. 
 • Når något hänt som strider mot reglerna, pratar vi med eleverna som berörs, för att reda upp konflikten. 
 • Vi har klassråd kontinuerlig under terminen, där eleverna kan ta upp saker som berör dem.
 • Vi jobbar efter de demokratiska principerna. De demokratiska principerna, så som att vi lyssnar på elevernas förslag eller gruppens demokratiskt beslutande, utökas allt eftersom elevernas utveckling och förmåga ökar. 

 

Begreppslista: känna sig trygg, arbetsro, respekt, empati, vara unik, vara en bra kompis, samarbeta, demokrati.

 

Dokumentation:  

Som dokumentering kommer vi använda oss av:

 • elevernas tolkning av de "självklara reglerna"
 • elevernas egna "klassregler" 
 • gemensamma beslut på klassråden  
 • samtal med vårdnadshavare, tex. utvecklingssamtal eller samtal vid hämtning. 
 • EHT (elev hälsoteamet), endast vid behov

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • medverka till att utveckla elevernas känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den närmaste gruppen,
  Gr lgr11
 • i sin verksamhet bidra till att skolan präglas av jämställdhet och solidaritet mellan människor,
  Gr lgr11
 • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
  Gr lgr11
 • tillsammans med eleverna utveckla regler för arbetet och samvaron i den egna gruppen, och
  Gr lgr11
 • samarbeta med hemmen i elevernas fostran och klargöra skolans normer och regler som en grund för arbetet och för samarbete
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -