👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hemortens historia - Helsingborgskunskap år3

Skapad 2017-10-08 08:40 i Slottsvångsskolan Helsingborg
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Hur var det i Helsingborg för 100 eller 1000 år sedan? Hur kommer det att vara här om hundra år? Glimtar från historien sätter igång vårt tänkande och vi jämför med idag för att vi ska kunna utveckla vårt historiemedvetande.

Innehåll

FÖRMÅGOR ATT UTVECKLA

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:
-använda och förstå kartor
-historiskt förstå hur Helsingborg utvecklats
-kritiskt granska olika källor
-använda historiska ord, begrepp och teorier
-göra jämförelser mellan livet förr i tiden och livet nu

ARBETSSÄTT

Vi kommer att arbeta med:
-gemensamma samtal kring bilder
-gemensamma samtal kring texter
-stadsvandring med guide
-besök på soptippen med guide
-titta på film
-läsa olika texter
-gemensamma genomgångar
-studiebesök

Du kommer att få redovisa dina kunskaper:
-genom att göra reportage/film om Helsingborg 
-genom att skriva, berätta och visa bilder på det du lärt dig för någon eller några andra

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:
-använda och förstå kartor
-historiskt förstå Helsingborgs utveckling
-vara källkritisk
-använda historiska ord, begrepp och teorier
-göra jämförelser

Jag kommer också att bedöma i vilken utsträckning du:
-deltar i gemensamma aktiviteter
-planerar, genomför och slutför ditt arbete

KUNSKAPSKRAV FÖR GODTAGBARA KUNSKAPER I SLUTET AV ÅRSKURS 3:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven beskriver hur olika handlingar i vardagen kan påverka miljön, och ger utifrån detta förslag på hur man kan bidra till en hållbar utveckling.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven några platser för religionsutövning, och kopplar samman dessa med religioner som utövas i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan ta del av enkel information i olika medier och samtala om elevnära samhällsfrågor genom att framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor.
  SO   3
 • Eleven kan också söka information om samhället och naturen genom enkla intervjuer, observationer och mätningar, och göra enkla sammanställningar av resultaten så att innehållet klart framgår.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3