👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska i förskoleklass ht-17

Skapad 2017-10-08 17:34 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för förskoleklass och fritidshem i Falkenbergs kommunala skolor
Grundskola F Svenska
Under höstterminen kommer du få möjlighet att i olika aktiviteter och lek utveckla din förmåga att kommunicera i tal- och skriftspråk. På ett lekfullt sätt uppmärksammar vi rim, ord, meningar och bokstäver runtomkring oss.

Innehåll

Undervisningen ska ta tillvara elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk (Lgr 11, 3. Förskoleklassen).

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • samtala, beskriva och berätta i olika sammanhang.
 • lyssna på andra och följa med i handlingen när vi har högläsning.
 • kommunicera i tal och skrift.
 • samarbeta och leka tillsammans med andra.
 • lösa problem, jämföra, förklara och dra slutsatser kring rim, ord, meningar och bokstavsljud.

Du kommer få träna på att: 

 • lyssna och samtala kring olika texter och sagor när vi har högläsning.
 • berätta, ställa frågor och komma med egna åsikter.
 • sjunga sånger.
 • rimma, fylla i rimord i sång och ramsor samt rimma med och utan bildstöd.
 • i olika ordlekar lyssna, räkna och jämföra långa/korta ord och dra slutsatser.
 • sätta ihop två ord till ett nytt ord.
 • lyssna, hitta på och jämföra meningar.
 • skapa sagor med bild, text och ljud.
 • använda digitala verktyg.
 • upptäcka och forma veckans bokstav samt skapa bokstavspyssel med olika material och tekniker.
 • arbeta enskilt, i par och i grupp.

Undervisning och arbetsformer:

 • Leka tillsammans med andra.
 • Arbete enskilt, i grupp och i par.
 • Sjunga rimsånger, bokstavssånger och röra sig till musik.
 • Titta gemensamt på bokstavslandet, fem myror.
 • Skriva gemensamma ord och texter.
 • Skapa sagor med bild, text och ljud på ipad.
 • Språklek inne och utomhus med material från Trulle, Bornholmsmodellen och ABC-klubben.
 • Spöksriva/lekskriva, skriva ord, meningar för hand och på dator/iPad.
 • Använda Lyckomaterial och spela spel.
 • Klippa ut bilder och ord i tidningar.
 • Övningar på arbetsblad.
 • Arbetsboken Lyckostjärnan.
 • Spela bokstavsspel på ipad.

 

Utvärdering: 

Vi genomför en observation av elevernas språkutveckling (oas) under hösten som sedan följs upp under vårterminen.

VI pratar i klassen om vad det är som ska tränas på i våra språklekar. Eleverna är med och bestämmer hur de vill träna på de olika momenten. De vill bland annat lyssna på högläsning, använda ramsor, spela spel, sjunga, se på bokstavsfilmer och använda ipad.

Utvärdering sker genom samtal och reflektion med eleverna kring de praktiska övningarna och uppgifterna i språkleken. Vi observerar och lyssnar på samtal och kommunikation mellan eleverna. Vi dokumenterar genom elevernas egna alster i bild och skrift samt arbeten på ipad.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Säker och ansvarsfull kommunikation, även i digitala sammanhang.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Tolka och samtala om innehåll och budskap i olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg för framställning av olika estetiska uttryck.
  Gr lgr11  -