👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundplanering Ugglan/Allen

Skapad 2017-10-08 17:49 i Allén Dibber Sverige AB
I grovplaneringen definieras hur den övergripande verksamheten ska läggas upp. Där ska rutiner och gemensamma regler utformas och en övergripande strategi tas fram för hur den pedagogiska planeringen kopplas till förskolans läroplansområden.
Förskola

Avdelningen består av 14 barn i åldrar 1-3 Personalgruppen består av tre pedagoger.Här jobbar Laura,Hatice och Rukiye. Ingången till Ugglan består av en hall där varje barn har sin egen plats för sina kläder. Vi har ett skötrum och en toalett. Vi har ett byggrum med klossar, lego och annat byggmaterial där barnen kan bygga och konstruera. Vi har ett stort lekrum som gränsar in till två mindre rum, där ett används till matplats/kök och skapande aktiviter och det andra rummet använder vi till vila/sovplats, gympa/mini röris och till Drömmen om det goda. I det gemensamma lekrummet har vi "rum i rum" som består av olika stationer och en hörna för våra samlingar. Vi på Ugglan fokuserar på språkets utveckling samt att skapa en miljö där alla barn känner sig delaktiga och trygga.

Innehåll

Normer och värden

Grundverksamhet 

Våra rutiner är till för att stärka barnens självförtroende, lärande och öka grupptillhörigheten samt stärka deras självständighet i vardagen. Vi möter alla barn utifrån deras förmågor och behov. Alla barn är lika värda och vi strävar efter att alla barn känner sig trygga och sedda. Vi förhåller oss efter barnens intressen och vilja. Vi har en anpassad  verksamheten som utformas efter barnens intressen och behov. Vi samarbetar med hemmet och förskolan för att få bästa resultat.

Rutiner

 

06:30 Allen öppnar

 08:00 Frukost

 09:00 Vi genomför dom aktiviteterna som är planerade för dagen inomhus/utomhus. Aktiviterterna är kopplade till Lpfö98/10

 10:40 Samling

 11:00 Lunch

 11:45 Vila

 13:45 Fria aktiviteter

 14:00 Mellanmål

 14:30 Fria aktiviteter ute eller inne.

 16:00 Sammanslagning Ugglan och Draken

 16:15 Fruktstund

 17:30 Förskolan stänger

 Dessa tider är ungefärliga, där emellan sker rutin-situationer såsom blöjbyten och dylikt.

 

Regler

Vi ska vara tydliga med våra rutiner. Vara närvarande och synliga för både barn och föräldrar. Ha en öppen dialog med föräldrar och vi delar upp oss i mindre grupper.

Vi strävar efter att barnen ska utvecklas att bli så självständiga som möjligt.

  • kunna ta hand om förskolans matterial
  • kunna klä på och av sig
  • hänga sina kläder på sin plat
  • vara en bra kompis
  • kunna arbeta i mindre/stora grupper
  • samarbeta med varandra
  • vänta på sin tur

Matsituationen:

Vi sitter med våra ansvarsbarn i så stor utsträckning som möjligt. Pedagogen benämner vilken sorts mat som serveras. Barnen frågar/visar när de vill ha mer mat. Barnen tar själva av maten i den mån de klarar av det.

Alla väntar på varandra vid sitt bord. De barn som klarar av, tar bort sin tallrik, skrapar av mat och ställer den på vagnen.

 Leken inne/ute:

Vi är alltid närvarande i barnens lek. Men det är barnen som styr själva leken med hjälp av en vuxen. Vi pedagoger samtalar hela tiden med barnen. Vi reflekterar och dokumenterar tillsammans med barnen samt på vår avdelnings planering.

Barnen möts/arbetar vid olika stationer på avdelningen (sandbord,ljusbord,byggstation,rörelserummet...osv).

Nästan allt material som finns på förskolan är på barnens nivå, färg, lim och saxar förvaras i skåp eller i högre höjd/nivå då barnen kan peka på när den vill/önskar få. Alla aktiviter som önskas erbjuds i det rummen som tillåter.

Vi har en öppen komminikation bland personal -personal, barn -personal , personal- föräldrar.

 

Barns inflytande

De regler som finns har utgått från barnens perspektiv. Alla barn har olika intressen och insyn, verksamheten utgår från barnens intresse när vi planerar ett tema eller någon annan aktivitet.

Förskolan ska sträva efter att varje barn

Vi vill att alla ska vara delaktiga i förskolans verksamhet samt att alla ska respekteras oavsett religion, kön och språk.

Vi gör utflykter i närområdet och besöker lekparker, skogen, Mälaren och biblioteket. Med de lite äldre barnen besöker vi ibland platser lite längre bort och använder då  vår "hoja" cykel.

Vi använder bildböcker med tydliga texter samt sånger med bilder på.  Vi sjunger ofta  de sånger som barnen är intresserade av samt tema och traditionella sånger, såsom jul, påsk och andra högtider.    

Utveckling och lärande

Vi  har en bra och öppen dialog med barn och föräldrar samt personal -personal. Vi försöker förhålla oss till varje barns intressen och utgår efter deras intressen och lärande. Vi ger möjligheter till varje enskilt barn på så sätt att alla kan vara delaktiga och påverka verksamheten. 

Genom att ha delaktiga barn och föräldrar påverkar det positivt vårt verksamhet och barngrupp. Barngruppen blir trygg och utforskande samt delaktiga.

Varje termin går vi igenom vad vi behöver för material till barngruppen och verksamheten. Beroroende på vilket tema eller barns intressen så utformar vi och anpassar vi materialet efter det.

Inre och yttre miljön

Inre Miljön

Vår miljö är anpassad efter barnens intressen och nivå samt beroende på vilket tema vi har så anpassar vi inremiljön efter det. Vi går igenom en gång i terminen vad vi behöver till inremiljön , det kan vara bland annat ny och utforskande material eller möbler.

Förskola och hem

Föräldramedverkan

Vi har en öppen kommunikation mellan förskola och hemmet, vi försöker föra fram informationen på ett professionellt sätt och en gång om året har vi föräldramöte, utvecklingssamtal samt föräldraråd. På föräldrarrådet  ges det utrymme till föräldrarna att påverka och vara delaktiga i förskolans verksamhet. Sedan har vi planeringar/möten samt enkäter som delas ut en gång per år till föräldrarna. Genom enkäter ges det  möjligheten till påverka verksamheten och vara delaktiga samt att hjälpa oss utvärdera verksamheten. Vi har även dagligt kontakt med föräldrarna via telefonsamtal, sms och unikum.

 

Uppföljning, utvärdering och utveckling

Vi på Läringsverkstedet använder olika pedagogiska former för att dokumentera barns lärande och utveckling. Vi använder plattformen Unikum där barns utveckling och lärande dokumenteras regelbundet samt bloggar vi om vår dagliga verksamhet. På så sätt är föräldrarna delaktiga i sitt barns utveckling och lärande samt kan följa hur en dag kan se ut.

Vi har regelbundna  möten och planeringar där vi följer upp vårt verksamhet samt barns utveckling/lärande och behov. Det ges även möjlighet till personal att utvärdera och påverka sin miljö och verksamhet.