👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik - grunder för betyget E

Skapad 2017-10-08 19:12 i Maserskolan Borlänge
Grundskola F
Matematik grundkurs år 9

Innehåll

Förankring i kursplanens syfte:

 Genom undervisningen i ämnet matematik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,

 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,

 • föra och följa matematiska resonemang, och

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

(ur Läroplan för grundskolan 2011, LGR 11)

 

Samlade läroplanens övergripande mål:

 I detta arbetsområde är målen att eleven

 kan använda sig av matematiskt tänkande för vidare studier och i vardagslivet

 kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt

 kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga

 kan använda modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande

 

 Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

lösa problem där du själv måste välja lösningsmetod

förstå hur olika sätt att räkna hänger ihop

motivera hur du tänker och räknar samt förklara hur saker i matten hänger ihop

förklara matte för dina kamrater och att förstå hur dina kamrater tänker när vi pratar eller skriver

se vilket räknesätt du skall använda när du skall lösa en uppgift

 

Du kommer att få möjlighet att visa dina förmågor vid ett skriftligt prov, lektioner och skriftliga hemuppgifter.