👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dari/Farsi Modersmål årskurs 7-9, HT 2017

Skapad 2017-10-08 20:18 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Från veckan 45- 51 kommer vi att jobba med lässtrategier om faktatexter, beskrivande texter, gamla sagor och berättelser.
Grundskola 7 – 9 Modersmål
Du kommer att läsa faktatexter om Afghanistan och berättelse som kopplar till Afghansk kultur och språk. Det finns också skönlitterära texter och sagor. Där kommer du att lära dig olika nya ord, uttryck och meningar. Du ska lära dig att bygga upp meningar med nya ord och skriva egna beskrivande/berättande texter utgår från instruktionen.

Innehåll

Arbetsområde

Läsa, prata och skriva

Konkretiserade mål för eleven.

Att lära sig tala, samtala och muntligt presentera, sammanfatta och värdera för olika mottagare.

Att använda ord och begrepp för att uttrycka känslor och åsikter, och se skillnader i språkanvändning beroende på sammanhang, med vem och med vilket syftet man kommunicerar.

Att använda lässtrategier för att förstå och tolka faktatexter och skönlitterära texter. Att utläsa budskapen och hitta mellan raderna.

Att kunna använda orden för att bygga upp olika meningar.

Att skriva olika typer enkla texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.

Att skapa förståelse för kultur, vardagsliv, tradition och språkliga uttryckssätt i Dari/Farsi.

Att kunna producera något  som kopplar till texterna, och sen kunna visa och berätta om dina tankar och om de idéer som ligger bakom dessa.

Syfte och centralt innehåll från kursplanen i Modersmål

Lässtrategier med olika uppgifter om texterna.
Grupp/gemensam diskussion kring frågorna om texterna. 

Formativa undervisningar om nya tecken, fraser och meningar.

Ordförhör/övningar/lek med tecken, ord, typiska språkliga drag och meningar.
Titta på en eller två filmer som kopplar till texten och diskutera filmernas budskap. 

 

Eleven har uppnått målen när...

 

När du visar förståelse för texterna/filmerna och muntligt/skriftligt kan presentera/sammanfatta centrala delar med relativt god tydlighet. 

När du kan använda lässtrategier för att analysera texterna, ställa och besvara frågor, samtala om texterna/filmerna i en grupp, och uttryck dina känslor och åsikter.

När du kan uttala och betona så att andra förstår vad du säger. 

När du visar att du kan läsa och skriva tecken, och även bygga upp olika meningar.

När du kan använda grundläggande regler för meningsuppbyggnad och skriva olika texter.

När du visar förståelse för den persiska kulturen, traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt och kan resonera och reflektera över aktuella samhällsfrågor utifrån egna livserfarenheter och även kan göra jämförelser med hur det är i Sverige.

När du bidrar med idéer, diskuterar med klass kamraterna och visar samarbetsvilja under grupparbete.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka skönlitterära texter. Att utläsa texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9