👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sällskapsdjur 2

Skapad 2017-10-09 08:35 i Campus Futura Gy Tanum
Gymnasieskola Djur
Denna kurs ger fördjupade kunskaper om sällskapsdjurens skötsel, behov och beteende. Här ingår även avel, foderlära och annat som rör våra härliga sällskapsdjur.

Innehåll

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

 Biologisk grund

 • Identifiering och namngivning av ett flertal djurarter med vetenskapliga och yrkesmässiga termer.
 • Djurarternas naturliga beteenden och naturliga livsmiljö. Arternas egenskaper och särskilda behov samt deras naturliga livsmiljö vad gäller till exempel temperatur, ljus, bottenmaterial och tillgång på vatten.
 • Djurs påverkan av miljöomställningar och stress.
 • Klimatkontroll i djurmiljön.
 • Miljöberikning för att stimulera djurens naturliga beteende.
 • Reproduktion och avel innefattande till exempel könsbestämning, dräktighetstid och avvänjningsålder.
 • Avlivning och hantering av döda djur.
 • Foder och foderberäkning, fodrets näringsinnehåll och kvalitet samt artspecifika foderbehov.

Arbetsuppgifter och utrustning

 • Utarbetande av planer för skötsel av sällskapsdjur. Arbetsuppgifter utifrån uppgjord plan samt uppföljning och rapportering.
 • Hantering av vanligt förekommande sällskapsdjur.
 • Val av vistelseutrymme för olika djurarter.
 • Rutiner för att upptäcka beteendeförändringar hos sällskapsdjur. Orsaker till beteendeförändringar som följd av skador och sjukdomar samt lämpliga åtgärder.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med sällskapsdjur.
 • Lagar och andra bestämmelser i samband med arbete med sällskapsdjur.

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

Kursen genomförs HT-17 och VT-18

Eleven får kunskaper om och övar på många av momenten i kursen genom det dagliga arbetet på praktikplatsen. Inför nya moment har vi muntlig genomgång där eleven får möjlighet att ställa frågor. Vi följer upp arbetet genom att studera eleven och ställa frågor som visar att eleven har förstått sin uppgift.

Efter att eleven fått muntliga eller skriftliga instruktioner får eleven enstaka uppgifter som skall redovisas skriftligt. Exempelvis om de djurarter som inte finns på praktikplatsen.

Eleven deltar praktiskt i det avelsarbete som pågår på praktikplatsen. Vi går igenom vad som händer från planering av parning/betäckning till att avkomman avvänjs.

Eleven deltar löpande i den utveckling och förbättring av djurens vistelsemiljöer och skötselrutiner som sker på praktikplatsen.

Vi handleder eleven i att göra en närmiljöundersökning hos något av djuren på praktikplatsen.

Vi går igenom avlivning av olika djurslag. Vad som påverkar när vi fattar beslut om att ett djur skall få avsluta sitt liv, hur avlivningen går till praktiskt och olika etiska aspekter. Hantering av djur som avlider ingår även i undervisningen. Eleven ges möjlighet att vara med vid avlivning och se avlidna djur.

Vi går igenom fodermedel, näringsinnehåll, näringsbehov och hur man beräknar foderstater. Eleven får relevanta övningar för att befästa och fördjupa kunskaperna.

 Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

Vi bedömer en stor del av kursens innehåll genom att följa elevens dagliga praktiska arbete på praktikplatsen, bedöma resultatet av arbetet och ställa frågor till eleven.

Vi bedömer de skriftliga uppgifter eleven gör.

Vi bedömer elevens förmåga att se djurens behov, att komma med förslag till- och genomföra förbättringar.

När problem eller akuta situationer uppstår på praktikplatsen bedömer vi elevens förmåga att se och i lämpliga fall genomföra konstruktiva lösningar.

Matriser

Dju
Sällskapsdjur 2

Nivå 1
Betyg E
Nivå 2
Betyg C
Nivå 3
Betyg A
Ny aspekt
Eleven identifierar med viss säkerhet och namnger med vetenskapliga och yrkesmässiga termer ett flertal av de djurarter som används som sällskapsdjur. Dessutom redogör eleven översiktligt för de olika djurarternas naturliga beteende.
Eleven identifierar med viss säkerhet och namnger med vetenskapliga och yrkesmässiga termer ett flertal av de djurarter som används som sällskapsdjur. Dessutom redogör eleven utförligt för de olika djurarternas naturliga beteende.
Eleven identifierar med säkerhet och namnger med vetenskapliga och yrkesmässiga termer ett flertal av de djurarter som används som sällskapsdjur. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för de olika djurarternas naturliga beteende.
Aspekt 1
När eleven observerar djurens beteende identifierar hon eller han med viss säkerhet tecken som tyder på ohälsa eller vantrivsel. Eleven gör enkla bedömningar av sina observationer och föreslår enkla åtgärder för att förbättra djurens hälsa och närmiljö.
När eleven observerar djurens beteende identifierar hon eller han med viss säkerhet tecken som tyder på ohälsa eller vantrivsel. Eleven gör välgrundade bedömningar av sina observationer och föreslår åtgärder för att förbättra djurens hälsa och närmiljö.
När eleven observerar djurens beteende identifierar hon eller han med säkerhet tecken som tyder på ohälsa eller vantrivsel. Eleven gör välgrundade och nyanserade bedömningar av sina observationer och föreslår avancerade åtgärder för att förbättra djurens hälsa och närmiljö.
Ny aspekt
Eleven redogör översiktligt för sällskapsdjurens reproduktionsbiologi samt för hur avelsarbete går till.
Eleven redogör utförligt för sällskapsdjurens reproduktionsbiologi samt för hur avelsarbete går till.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för sällskapsdjurens reproduktionsbiologi samt för hur avelsarbete går till.
Ny aspekt
Eleven redogör också översiktligt för när och hur sällskapsdjur bör avlivas samt för hur döda djur bör hanteras på ett etiskt sätt.
Eleven redogör också utförligt för när och hur sällskapsdjur bör avlivas samt för hur döda djur bör hanteras på ett etiskt sätt.
Eleven redogör också utförligt och nyanserat för när och hur sällskapsdjur bör avlivas samt för hur döda djur bör hanteras på ett etiskt sätt.
Ny aspekt
Dessutom redogör eleven översiktligt för olika fodermedel och deras egenskaper samt gör i samråd med handledare enkla foderberäkningar för olika djurarter.
Dessutom redogör eleven utförligt för olika fodermedel och deras egenskaper samt gör efter samråd med handledare foderberäkningar för olika djurarter.
Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för olika fodermedel och deras egenskaper samt gör efter samråd med handledare avancerade foderberäkningar för olika djurarter.
Ny aspekt
Eleven planerar i samråd med handledare sitt arbete samt sköter och hanterar i samråd med handledare sällskapsdjur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav. Dessutom sköter och hanterar eleven i samråd med handledare utrustning, anläggningar och vistelsemiljöer på ett säkert sätt. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön. I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren samt redogör översiktligt för hygien och smittskydd. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning.
Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete samt sköter och hanterar efter samråd med handledare sällskapsdjur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare utrustning, anläggningar och vistelsemiljöer på ett säkert sätt. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön. I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren samt redogör utförligt för hygien och smittskydd. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning.
Eleven planerar efter samråd med handledare sitt arbete samt sköter och hanterar efter samråd med handledare sällskapsdjur på ett etiskt och säkert sätt samt utifrån djurens behov och verksamhetens krav. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare utrustning, anläggningar och vistelsemiljöer på ett säkert sätt. Resultatet av arbetet är gott. I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt och tar hänsyn till miljön. I arbetet följer eleven aktuella hygienrutiner och förebygger ohälsa hos djuren samt redogör utförligt och nyanserat för hygien och smittskydd. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som rör djurhållning.
Ny aspekt
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.