👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PPF Matematik i rörelse 2017-2018 Kärlekens förskola

Skapad 2017-10-09 09:55 i Stenstorps förskola Halmstad
Halmstads mall för Pedagogisk planering i förskolan (PPF)
Förskola
Pedagogisk planering för Kärlekens förskola 2017-2018

Innehåll

 

Analys

Utifrån analys samt diskussioner i arbetslaget utkristalliseras följande utvecklingsområden:

                                                                                            

·         Hur blir alla pedagoger mer delaktiga i PPF:en?

I dagsläget färdigställs förskolans PPF av förskolans Utvecklingsgrupp som består av fyra förskollärare. Gruppen sammanställer även projektgruppernas arbeten mot tema och figurmål i verksamhetsberättelsen. Detta medför att både PPF och verksamhetsberättelse inte upplevs ägas av alla i arbetslaget. Synpunkter på antal konkretiseringar och deras tolkningsutrymme har diskuterats i olika forum.

 

·         Hur blir barnen mer delaktiga i PPF:en?

Reflektioner har förts kring om PPF:en behöver vara färdig innan olika projekt påbörjats eller kan den vara ett mer levande objekt som fylls på efterhand som barnens intresse visar sig. Följande fråga från vårdnadshavare, som kom fram under föräldramötet, är väl värd att överväga: Vilken inblick har barnen i temat?

 

·         Hur tas ansvarsgruppernas arbete tillvara?

Med koppling till ovanstående utvecklingsområde upplevs det behövas en tydligare struktur kring hur arbetslaget får/ges inblick i de olika ansvarsgruppernas (organisations-, dokumentations- och utvecklingsgrupp) arbete. Bland annat efterfrågas ett forum för att diskutera och reflektera kring tankar och idéer som dokumentationsgruppen har runt hur och vad som dokumenteras.

 

·         Barns delaktighet i sin egen dokumentation på Unikum.

Hur gör vi? Vad ska lärloggarna innehålla?

 

·         Vad ska husplaneringen innehålla?

Strukturen kring husplaneringen behöver ses över vad gäller innehåll samt upplägg och frekvensen i deltagandet. Innevarande läsår har fokus för husplaneringen varit GTLU-underlag, hur GTLU kan användas samt förskolans Reggio Emilia-inspirerade inriktning. Detta fokus har inte levandegjorts, vilket kan bero på otydlighet och bristande kontinuitet.

 

·         Hur gör vi barn mer delaktiga/aktiva i användandet av olika IKT-verktyg såsom lärplattor, webkameror, CleverTouch samt Blue-Bots?

 

Styrdokument

Läroplan för förskolan, Lpfö-98 rev -16

Förskolan ska sträva efter att varje barn

 

·         utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

·         utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,

 

Handlingsplan för språkrutin:           

Förskolan deltar i ett språkpilotprojekt och i handlingsplanen beskrivs de utvecklingsområden som förskolan har (se bilaga 1).

 

Plan mot diskriminering och kränkande behandling:

I Plan mot diskriminering och kränkande behandling redogörs för förebyggande och främjande åtgärder gällande värdegrundsarbete (se bilaga 2).

 

Vår vision:

På Kärlekens förskola är alla välkomna till ett gemensamt lustfyllt lärande där olikheter ses som en tillgång.

 

 

 Halmstad kommuns målbilder:  

 

Vi har ett demokrati- och kunskapsuppdrag:

©       Vi utbildar världsmedborgare.

Alla barn och elever får de utmaningar och de stöd de behöver för att kunna utvecklas så långt som möjligt.

 

©       Vi har en idé om lärande:

Vi lär tillsammans i inkluderande, meningsskapande, kreativa, utmanade och undersökande miljöer.

 

©       Vi har en idé om verksamhetsutveckling:

I våra förskolor och skolor undersöker medarbetarna effekterna av undervisningen och utvecklar verksamheten i ett kollegialt lärande.

 

Värdeord och Reggio Emilia-inspiration

Våra värdeord är Välkommen, Glädje, Förändring, Tillsammans och 100 språk; fem begrepp som vi pedagoger tillsammans strävar mot på förskolan. Alla som befinner sig på förskolan ska känna sig välkomna, bli uppmärksammade och respekterade. Med 100 språk menar vi att barnen ska få prova på många olika uttryckssätt/språk såsom måla, rita, arbeta med lera, drama, dans och rörelse, musik, konstruktion, skriva och tala, samt enklare tecken som stöd. Genom estetiska uttrycksformer kan vi uppleva glädje och lära tillsammans. Vi kan också uttrycka känslor och åsikter genom skapandet. Med förändring menar vi bland annat att allas åsikter och tankar är välkomna. Vi tar vara på olikheter och lär av varandra.  Genom att ställa nyfikna frågor utforskar och utvecklas vi tillsammans, barn och pedagoger.

 

Vi utgår från barnets förmågor, behov och intresse. Pedagogens roll är att arbeta som en närvarande, lyssnande medresenär på barnets upptäcktsfärd. Vår uppgift är att bekräfta – utmana.

Varje barn och pedagog har en hemvist men vår filosofi är att alla arbetar tillsammans i hela huset.

Vi arbetar i projekt som genomsyrar hela förskolan.

Vi ser miljön som den tredje pedagogen. Den första pedagogen är barnet, den andra är pedagogen och genom att ha tydliga, inbjudande, tillgängliga och varierade miljöer blir dessa pedagogiska och därmed den tredje pedagogen.

Vi lär av varandra, tillsammans kan vi mer. Föräldrarnas delaktighet är en tillgång.

Barnens lärandeprocesser dokumenteras genom pedagogisk dokumentation som finns tillgänglig i våra lärmiljöer och på Unikum.

 

Läroplan för förskolan, Lpfö-98 rev -16

Förskolan ska sträva efter att varje barn

utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,

 

Genomförande

Pedagogerna är goda förebilder för barnen gällande kamratskap, bemötande och respekt, faktorer som är signifikanta för människors välmående samt för en positiv lärandemiljö.

 

Pedagogerna utvecklar förskolans lärmiljöer för att ge barnen möjlighet att bli självständiga och kunna utforska förskolans tema på olika vis under hela dagen.

 

Pedagogerna använder och uppmärksammar olika begrepp sammankopplade med figurmålen och visar på begreppens olika nyanser, likheter och skillnader.

 Pedagogerna ger barnen förutsättningar att använda och vara producenter av IKT som verktyg i arbetet med olika uttrycksformer.

 Pedagogerna använder lärplattor för att dokumentera och reflektera kring både barnens och sitt eget lärande.

Differentiering 

 Med stöd i förskolans ”Plan mot diskriminering och kränkande behandling”, tar pedagogerna hänsyn till de olikheter som finns i barngruppen på förskolan genom att dela in barnen i olika typer av grupper utifrån barnens olika förutsättningar och behov. Olikheterna som finns att ta hänsyn till är barnens ålder, kön, etnicitet, religion och kognitiva, fysiska och emotionella behov.

 

Pedagogerna tar även hänsyn till att barn behöver olika tid på sig för att kunna vara delaktiga i de lärprocesser som uppstår i temat.

 

 

 


Utvärdering


Våren 2016 lanserades Unikum inom Barn- och ungdomsförvaltningen, och under höstterminen utbildas alla pedagoger inom verksamhetsområdet i systemet. Unikum är ett system där all dokumentation och information om barn och deras lärande samlas och delas med vårdnadshavare. Dokumentationen följer sedan med barnen genom skolsystemet.

 

Arbetet i Unikum medför att diskussioner bör föras kring hur och vad som publiceras i blogg/lärlogg. Vilka bilder tas, i vilket syfte tas bilden och hur formulerar pedagogerna sig? Dessa är viktiga frågor som bör reflekteras och tas fram riktlinjer kring.

 

GTLU-protokoll är en stor hjälp när arbetet kring målen utvärderas. Genom att använda protokollen under temat fås ett bra underlag för husplaneringar och när verksamhetsberättelsen ska skrivas. GTLU-protokoll/loggbok tas alltid med till husplaneringarna.

 

Med samma metoder och protokoll får vi lättare att ta över materialet när vi byter deltagare i husplaneringsgruppen samt underlaget till kvalitetsberättelsen. I en mapp på SharePoint samlar vi materialet så att alla kan följa processerna. Husprocesser 2017-2018 blir namnet på mappen.

 

Att använda:

  • GTLU-protokoll.

  • Foto eller film, ljudupptagning. Film och ljud ska vara korta klipp, max 2-3 min. Dokumentationsmallarna som ligger på G till foto. 

Musik, rörelse, dans och drama är uttryck som är föränderliga och som inte blir beständiga om de inte dokumenteras. Film, ljudupptagning och foto som dokumentationsmetod och som verktyg för att föra över till andra uttryckssätt som att teckna och jobba med 3D-material. Olika perspektiv ger nya upplevelser. Med hjälp av film och foto kan förgängliga uttryckssätt dokumenteras så att de kan leva vidare.

Film kan användas i ett inledningsskede och några gånger under projektets gång för att fånga vad som händer över tid. Ljudupptagning och foto kan användas oftare, det blir inte samma mängd av material att ta hand om. Dokumentation kan användas vid reflektion tillsammans med barnen.

Genom olika uttrycksformer erövras nya begreppsvärldar. Pedagogerna lyssnar under tiden, dokumenterar efterhand och introducerar begrepp för barnen.

Dokumentation kring tema och figurmål pågår t.o.m. vecka 12.


 


 

 

Kopplingar till läroplanen

  • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö98 Rev. 2016
  • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
    Lpfö98 Rev. 2016