👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri Åk 7A

Skapad 2017-10-09 10:14 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 7 Matematik
I detta område kommer du att lära dig mer om geometri. Vinklar, areor, volymer, månghörningar, kroppar, är några av de begrepp du kommer att möta.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

 Du kommer att lära dig:

 • att beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar
 • att beräkna omkrets och area av månghörningar
 • att beräkna volymer av prismor
 • några enheter för längd, area och volym
 • att beräkna arean av begränsningsytor

Du kommer också att träna:

 • resonemang och kommunikation i gruppdiskussioner  .
 • problemlösning genom att lösa problemuppgifter i par eller grupp

Fördjupning: 

 • konstruera regelbundna månghörningar
 • undersöka vinklarna i olika månghörningar
 • undersöka några platoniska kroppar
 • mer om prismats volym

 

 

Bedömning - vad och hur

Bedömning sker när du arbetar och löser uppgifter enskilt, i grupp och i paruppgifter under lektionerna

 

De förmågor som bedöms är:

 • resonemang,
 • problemlösning,
 • kommunikation,
 • metodval
 • och begreppskunskap i det aktuella områdena

 

Avsnittet avslutas med ett skriftligt prov.

 

 

Undervisning och arbetsformer

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
  Ma  E 9
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 9
 • Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Ma  E 9
 • I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
  Ma  E 9

Matriser

Ma
Geometri Åk 7

--->
--->
--->
--->
Geometriska figurerna
Att beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar
Du kan ännu inte beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar
Du kan beskriva olika slags vinklar, månghörningar och kroppar.
Du kan beskriva och namnge olika slags vinklar, månghörningar och kroppar med säkerhet
Du kan beskriva och namnge olika slags vinklar, månghörningar och kroppar med god säkerhet
Area och omkrets
att beräkna omkrets och area av månghörningar
Du kan ännu inte beräkna area och omkrets för de vanligaste plangeometriska figurerna
Du kan beräkna area och omkrets för de vanligaste plangeometriska figurerna. Du kan använda de vanligaste enheterna för area och omkrets.
Du kan med säkerhet beräkna area och omkrets för de vanligaste plangeometriska figurerna. Du kan använda de vanligaste enheterna för area och omkrets med säkerhet.
Du kan med god säkerhet beräkna area och omkrets för de vanligaste plangeometriska figurerna. Du kan använda de vanligaste enheterna för area och omkrets med god säkerhet.
Volym
Att beräkna volymer av prismor
Du kan ännu inte beräkna volymer av prismor.
Du kan beräkna volym för kub och rätblock.
Du kan beräkna volym för kub och tätblock och anger rätt enhet.
Du kan beräkna volym för olika prismor och använder rätt enhet med god säkerhet
Geometrisk konstruktion
Du kan ännu inte konstruera geometriska figurer.
Du kan konstruera vanliga plangeometriska figurer och rymdgeomtetriska kroppar.
Du kan konstruera vanliga plangeometriska figurer och rymdgeomtetriska kroppar skalenligt.
Du kan konstruera vanliga plangeometriska figurer och rymdgeomtetriska kroppar skalenligt, med god säkerhet.
Kommunikation och resonemang
Motivera, kommunicera och analysera metodval och lösningsstrategier i matematiska problem.
Du kan ännu inte kommunicera och resonera om metodval och strategier i problemlösning.
Du kan kommunicera och resonera om metodval och strategier i problemlösning.
Du kan kommunicera och resonera om metodval och strategier i problemlösning på utvecklat sätt.
Du kan kommunicera och resonera om metodval och strategier i problemlösning på välutvecklat sätt.