Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ayla från Norr årskurs 4

Skapad 2017-10-09 11:16 i Åsa Gårdsskola 4-9 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap Historia Religionskunskap Svenska Bild Geografi Fysik Kemi Biologi
Ayla, Cro-magnonflickan från grottmänniskornas tid utgör stommen i en viktig arbetsmodell som vi har på Åsa Gård. Där utgår vi ifrån människans grundläggande behov och möjligheter. Vi kommer att arbeta fokuserat med denna modell i vårt projekt under höstterminen.

Innehåll

Inledning:

Skolan har i uppdrag att överföra grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom förbereda dem för att leva och verka i samhället. Skolan ska förmedla de mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram alla i samhället behöver. Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem. 

 

Syfte och förmågor som ska utvecklas:

Syftet med projektet är att du ska ges möjlighet att arbeta ämnesintegrerat och fördjupa dina kunskaper vad gäller människan och dess omvärld. 

 

Metod och innehåll:

Projektet startar med en gemensam uppstart torsdagen den 31 augusti. därefter så arbetar vi efter "Aylamodellen".

 

Den ena delen kommer att fokusera på människan på samhälls- och globalnivå.

Inom NO startar vi inom följande områden:

 • Vattnets kretslopp
 • Rening av vatten och luft
 • Människans påverkan på naturen
 • Hållbar utveckling
 • Fotosyntes
 • Olika förklaringsmodeller av partiklar

inom SO, bild och svenska tar vi upp följande områden:

 • Jordytans förändring - mänskliga och naturliga krafter
 • Ekonomiskt liv, Hållbar utveckling
 • Familjen - samlevnadsformer
 • Kulturmöten och levnadsvillkor
 • Miljöetiska val
 • Sverige - namngeografi, kultur, natur resurser, demografi 
 • Läsa och skriva olika typer av texter

 

Den andra delen kommer att fokusera på människan och jaget som individ samt människan på gruppnivå.

Här kommer vi att ta upp följande områden inom NO:

 • Kost, hälsa, sömn och motion
 • Matspjälkningsapparaten
 • Lilla och stora blodomloppet
 • Organens samverkan i kroppen
 • Sjukdomsspridning förr och nu
 • Olika behandlingsmetoder förr och nu
 • Evolutionslära
 • Darwin och anpassningar

I SO, svenska och bild arbetar vi med:

 • Tankeliv- jämföra olika världsreligioner
 • Fornskandinavisk religion
 • Värderingar och kultur
 • Bygga olika heliga byggnader
 • Kristendomens införande i Europa
 • Återberättande texter

Slöjd

Bedömning:

Vi kommer bedöma dina förmågor och kunskaper löpande under projektets gång. 

 

Uppgifter

 • Gör en Plansch som förklarar Rening av Avloppsvatten och Dricksvatten

 • Gör en Plansch som förklarar Rening av Avloppsvatten och Dricksvatten

 • Egen faktatext om en Skogssjö eller en Slättsjö

 • Egen faktatext om en Slättsjö eller en Skogssjö

Kopplingar till läroplanen

 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Energins oförstörbarhet och flöde, olika typer av energikällor och deras påverkan på miljön samt energianvändningen i samhället.
  Fy  4-6
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Några metoder för att dela upplösningar och blandningar i deras olika beståndsdelar.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6

Matriser

Hi Fy Re Sv Sh Bi Bl Ke Ge
Faktatext Slättsjön/Skogssjön

Egen faktatext om Slättsjön eller Skogssjön

Rubrik
Ej gjort/har ej med
Jag har med en rubrik och den beskriver innehållet i min faktatext.
Underrubriker och styckesindelning
Ej gjort/har ej med
Jag har delat in delar av min text i olika stycken med underrubrikerna: - Ekosystem - Livsmiljö - Försurning/övergödning
Jag har delat in HELA min text i olika stycken med underrubrikerna: - Ekosystem - Livsmiljö - Försurning/övergödning
Underrubriker och styckesindelning
Ej gjort/har ej med
Texten i styckena och underrubrikerna stämmer GANSKA VÄL ÖVERENS.
Texten i styckena och underrubrikerna stämmer VÄL ÖVERENS.
Förklaring av Ekosystem, Livsmiljö och Övergödning/Försurning
Ej gjort/har ej med
Jag förklarar orden Ekosystem, livsmiljö och Övergödning/Försurning med egna ord.
Jag förklarar orden Ekosystem, livsmiljö och Övergödning/Försurning med egna ord på ett välutvecklat sätt.
Källor
Ej gjort/har ej med
Jag har använt minst 2 källor och jag har skrivit vilka det är.
Jag har använt mer än 3 källor och jag har skrivit vilka det är.
Bild
Ej gjort/har ej med
Jag har gjort en egen bild som passar till min faktatext.
Jag har gjort en bild som passar till min faktatext OCH förtydligar texten
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: