👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa och skriva faktatexter.

Skapad 2017-10-09 12:39 i Stadsskogenskolan Alingsås
Utifrån genrepedagogik kommer vi att träna på att läsa och se hur en faktatext är uppbyggd, strategi för att söka fakta uppgifter i en text. Sedan jobba med olika sätta att sammanställa informationen. Slutligen göra, se och delta i olika former av redovisning av sammanställningar av faktatexter. Tillhörande matris är uppbyggd utifrån förmågorna.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Du kommer att få öva din förmåga att läsa, samla in och skriva fakta.

Innehåll

Arbetsgång

Under arbetsområdet ska du...
- förstå syftet med en beskrivande text och hur man kan anpassa texten till syfte och målgrupp
- lära dig hur en beskrivande text (om ett djur) är uppbyggd och hur innehållet kan presenteras

- tillsammans i klassen göra en planering till en beskrivande text om ett djur
- på egen hand kunna planera och skriva en beskrivande text om ett djur

- lära dig hur man fångar läsaren med en intressant början

- lära dig hur man skriver jämförelser för att texten ska bli intressant och lätt att förstå

- visa att du kan bearbeta din text utifrån given respons

-delta i kamratbedömning

-om du hinner skriva ytterligare en faktatext om valfritt ämne

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska, Faktatexter läsa, söka,skriva och redovisa

Når en eller få grundläggande kunskaper
En/ av följande: Du kan med mycket stöd besvara enstaka frågor som ex. vilket och vad. Du behöver visa mer av de grundläggande kunskapskraven för att nå godtagbart för årskursen
Grunläggande kunskaper
Du kan svara fåordigt och kort svara på frågor vilket var, vad och hur frågor ,ev. med visst stöd /eller med stöd av vuxen
Breda kunskaper
Du kan beskriva kort med enkla ordval på frågorna vilket, var vad och hur frågor . Kan kort besvara ”vad tror du” frågor
Breda och djupa kunskaper
Du kan beskriva utförligt vilket, var, vad, hur och varför frågor. Kan beskrivande besvara ”vad tror du” frågor. Kan förklara varför frågor
Hantera information
Förmågan att söka, sortera och strukturera information.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
En/få av följande; Du kan med läshjälp och handledning söka enkel information. Du kan med ledande frågor plocka ut den information du behöver . Du kan med stöd berätta eller skriva av en text.
Du kan med lite läshjälp eller handledning söka enkel information. Du kan med lite handledning plocka ut den information du behöver och skriva en faktatext för hand eller på dator en fungerande text
Du kan söka information i två källor. Du kan plocka ut den information du behöver och skriva en strukturerad faktatext för hand eller på dator .
Du kan söka information i flera källor. Du kan plocka ut den information du behöver och skriva en väl strukturerad faktatext för hand eller på dator.
Analysförmåga
Förmågan att jämföra, se likheter - olikheter och konsekvenstänkande
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
En/ få av följande; Du kan med vuxet stöd och ledande frågor och bilder beskriva saker/händelser.
Du kan med frågor och bilder jämföra eller beskriva två saker/händelser Du kan med frågor ge exempel på konsekvenser.
Du kan jämföra texter och se likheter - skillnader . Du kan beskriva ge exempel på konsekvenser
Du kan utförligt jämföra i texter och se likheter - skillnader. Du kan beskriva konsekvenser .
Begreppsförmågan
Förmågan att förstå och använda relevanta begrepp.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du kan med stöd använda en eller två enkla begrepp inom det område som du arbetar med. Du kan med stöd förstå förklara ett begrepp.
Du kan använda några enkla begrepp inom det område som du arbetar med. Du kan förstå förklara minst två begrepp. Du kan använda begrepp i text och samtal.
Du kan använda flera begrepp inom det område som du arbetar med. Du kan förstå begrepp inom det område som du arbetar med.
Du kan använda och förstå flera begrepp inom det område som du arbetar med. Du kan skriftligt och muntligt använda begrepp korrekt..
kommunikativ förmåga
Förmågan att muntligt delta i samtal och diskussioner samt att skriftligt kommunicera vid förfrågningar och redovisning. Förmågan att använda bilder och digitala kommunikationer.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du kan med ledande frågor svara med få och enkla ord Du kan välja en passande bild som stöd. Du kan lyssna på diskussion.
Du kan med enkla ord delta i samtal i liten grupp. Du kan välja en passande bild som stöd och beskriva i liten grupp muntligt det du skriftligt sammanställt. Du kan delta i grupp diskussion.
Du är aktiv i samtal. Du kan diskutera Du kan använda digitala bild vid redovisning. Du kan på delta i diskussion.
Du är aktiva i samtal och diskussioner. Du kan kommunicera skriftligt och beskriva med ett utvecklat språk. Du kan välja en passande bild som stöd eller göra en PP.
Metakognitiv förmåga
Förmågan att använda den information/kunskap som arbetsområdet gett genom att dra egna slutsatser, generalisera eller skapa ny kunskap för egen del.
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du kan med stöd och ledande frågor ge fåordiga egna funderingar/ reflektioner.
Du kan med stöd fåordiga ge exempel var förklarande texter finns. Du kan själv eller med lite stöd dra egna slutsatser om hur din egen fakta text ska skapas
Du kan ge exempel områden där förklarande texter finns. Du kan dra egna slutsatser och kan använda kunskaperna att skapa egen fakta text.
Du kan ge exempel på områden där faktatexter finns. Du använder kunskapen och generalisera. Du kan dra egna slutsatser och hur du ska skapa en egen faktatext. Kan själv skapa en egen fakta text.