👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leken

Skapad 2017-10-09 13:58 i Ludvika gårds förskola Ludvika
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom Lorensberga förskoleområde i Ludvika kommun.
Förskola
Ludvika gårds förskolas planering och förhållningssätt för leken.

Innehåll

BAKGRUND Varför?

För att leken är förskolans viktigaste arena för utveckling och lärande.

Vi vill ge barnen nya upptäckter, erfarenheter och lärande.

 

MÅL

Barnen ska få nya erfarenheter, upptäckter och lärande

METOD

Expandera och utveckla leken genom att tillföra material inomhus och utomhus.

Uppmuntra barnen till lek genom att tillåta att materialet får stå kvar till dagen efter för fortsatt lek.

Vi tänker på att ge barnen tid för lek och att inte avbryta leken mer än nödvändigt.

Vi tänker på att ständigt förändra miljön för att intressera barnen.

Vi vuxna finns närvarande/delaktiga i barnens lek.

Vid behov delar vi in barnen i mindre grupper för att få till en god och stimulerande lekmiljö.

Bilder och aktivitetsvägg hjälper barnen till val av aktivitet och material, detta bidrar också till barnens inflytande.

Våra pedagoger som har annat modersmål hjälper till med språkligt stöd i barnens lek.

Vid kommunikationsproblem försöker vi med hjälp av intressekarta få fram vad barnet vill välja för aktivitet.

 

DOKUMENTATION

Vi dokumenterar barnens lek och lärande i Unikum.

UTVÄRDERING/UPPFÖLJNING

Vi utvärderar vid gemensam reflektionstid och utvärderingsdagen i Januari.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • tillägnar sig och nyanserar innebörden i begrepp, ser samband och upptäcker nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja teknik i vardagen och utforska hur enkel teknik fungerar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016