👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

LPP - Svenska åk 3.

Skapad 2017-10-09 15:35 i Växjö Montessoriskola Grundskolor
Pedagogisk planering för Nyckeln till skatten läsåret 2016/2017
Grundskola 3 Svenska
Nyckeln till skatten består av två arbetsböcker, arbetsboken som hör till läseboken och språknycklarna. Vi kommer att arbeta med båda böckerna parallellt tillsammans med annat material i svenska för att nå kunskapskraven. I arbetsboken utvecklar barnen sin läsning och skrivning. Arbetsboken är vändbar med två framsidor. Från ena hållet utgår arbetet från texten i läseböckerna. Den gemensamma läsupplevelsen lockar till diskussioner och därefter arbetar eleverna med läsförståelse- och skrivuppgifter, både enskilt och i grupp. Från andra hållet i arbetsboken arbetar eleverna på djupet med olika moment, som kallas Språknycklar. Där får de konkret ta sig an olika typer av texter med hjälp av olika läsförståelsestrategier samt träna att själva skriva de olika typer av texter de mött i läseboken. Inom momentet språklära och stavning tränas alfabetisk ordning, meningsuppbyggnad, skiljetecken och ljudstridig stavning. Läseboken Nyckeln till skatten är skriven av Mats Wänblad. I enlighet med Lgr11 får eleverna utöver den skönlitterära texten även möta andra typer av texter: faktatext, poesi, och olika typer av instruktionstexter.

Innehåll

Lärande mål:

Du ska:

Kunna förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

Kunna förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.

Kunna läsa med flyt.

Kunna använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken.

Kunna stava vanligt förekommande ord.

Kunna skriva läsligt för hand och på dator.

Kunna skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut.

Kunna återberätta något du varit med om på ett tydligt sätt.

Kunna delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.

Undervisning:

Hur gör vi?

Vi läser läseboken, Nyckeln till skatten, i skolan men även hemma. Därefter arbetet vi med varje kapitel.

Vi tränar stavningsregler, bland annat i arbetsboken Språk nycklar.  

Vi skriver berättande texter och bearbeta dem efter råd från lärare eller annan elev (kamratrespons).

Vi skriver för hand eller ibland på datorn/iPaden.

Vi tränar på att skriva meningar med olika skiljetecken.

Vi har berättarstunder där vi tränar på att berätta saker muntligt för varandra, i helklass och i smågrupper - muntlig redovisning.

Pedagogen ger tydliga muntliga instruktioner inför olika arbetsmoment och vi arbetar med att förstå skriftliga instruktioner genom olika, för uppgiften anpassade, arbetsböcker.

Bedöming:

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

Läsa elevnära texter med flyt.

Läsa och förstå, för åldern anpassade, faktatexter.

Använda stor bokstav, punkt och frågetecken i olika texter.

Skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning.

Kunna stava de vanligaste orden som du själv ofta använder och som är vanliga i texter du läser.

Skriva med tydlig handstil och skriva på datorn.

Förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.

Delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.

Berätta om något du varit med om på ett tydligt sätt.Muntlig presentation av sin Kulturstund.

Kunna diskutera texten och relatera den till egna erfarenheter.

Förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

 

Matriser:

Matriserna kommer att agera som ett stöd för föräldrar och användas under utvecklingssamtalet.

Det finns två matriser med planeringen. Den ena är endast de kunskapskrav som finns i vår nationella läroplan för ämnet svenska och jag kommer markera de kunskapskrav som jag anser är avklarade.

Den andra matrisen är tänkt att fungera som en indikation för hur det går i de olika delarna av ämnet Svenska. Där kommer det att finnas olika nivåer och större förklaring för de olika kunskaperna som eleverna ska besitta efter årskurs 3.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv

Matriser

Sv
Nyckeln till skatten

Du har nått målen
På god väg mot målen
På väg mot målen
Läsa olika texter
 • Sv   3
 • Sv   3
Du läser olika texter och förstår vad de handlar om. Du kan samtala om vad som är huvudbudskapet i texten.
Med viss hjälp från pedagog kan du själv läsa texter. Du förstår det mesta vad texten handlar om och kan prata om det.
Du behöver hjälp av pedagog för att förstå texter. Du kan svara på mycket enkla frågor om vad texten handlar om.
Enkla skrivregler
 • Sv   3
Du använder dig av stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar och olika texter.
Du använder ibland stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar och olika texter.
Du behöver ofta påminnas av pedagog att använda stor bokstav, punkt och frågetecken när du skriver meningar och olika texter.
Stavning
 • Sv   3
Du stavar rätt på de ord som du själv ofta använder och ord som ofta förekommer i elevnära texter.
Du stavar rätt på de flesta ord som du själv ofta använder när du skriver meningar och texter.
Du behöver ofta hjälp av pedagog med att stava rätt på de ord som du själv ofta använder.
Skriva faktaktexter
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan själv ta reda på fakta och därefter skriva egna enkla faktatexter
Med viss hjälp från pedagog kan du: ta reda på fakta och skriva enkla faktatexter.
Med hjälp av pedagog kan du skriva enkla faktatexter
Skriva berättande text
 • Sv   3
Du kan använda olika strategier för att strukturera upp din text. Du kan skriva berättelser med inledning, handling och avslutning.
Du behöver viss hjälp av pedagog med att planera och strukturera upp din text. Du kan skriva enkla berättelser med inledning, handling och avslutning. .
Du behöver hjälp av pedagog med att: planera och strukturera din text som du ska skriva.
Läsa instruerande text
 • Sv   3
Du kan läsa och följa olika instruktioner
Du kan läsa olika instruktioner, med viss hjälp från pedagog kan du följa de instruktioner du läst.
Du behöver hjälp av pedagog med att läsa och att förstå instruktioner
Skriva instruerande text
 • Sv   3
 • Sv   3
Du skriver egna instruerande texter så att innehållet blir tydligt för andra. Du kan skriva med läslig handstil och på dator.
Du behöver viss hjälp av pedagog med att strukturera upp din instruerande text. Du kan skriva med läslig handstil eller på dator.
Du behöver hjälp av pedagog med att skriva en instruerande text. Du kan skriva med läslig handstil eller på dator. .
Bearbeta text
 • Sv   3
Du kan med hjälp av givna frågor ge enkla omdömen om dina egna och andras texter. Med hjälp av respons kan du i efterhand bearbeta och förtydliga texten.
Med viss hjälp av pedagog kan du ge enkla omdömen om dina egna texter. Med hjälp av respons kan du i efterhand bearbeta och förtydliga texten.
Med hjälp av pedagog kan du bearbeta och förtydliga texten.

Sv
Kopia av Kunskapskrav Svenska årskurs 3

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

 • Sv   3
Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
 • Sv   3
Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv   3
Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
 • Sv   3
Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • Sv   3
I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Sv   3
De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Sv   3
Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
 • Sv   3
Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
 • Sv   3
Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
 • Sv   3
Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • Sv  E 6
Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
 • Sv   3
När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
 • Sv   3
Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.