👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild läsåret 2017/2018

Skapad 2017-10-09 15:39 i Liljansskolan Falun
Grundskola 4 Bild
Använd din fantasi i ämnet bild. Undervisningen i bild ska syfta till att du utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. Du ska framställa och presentera egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Du ska ta egna initiativ och arbeta på ett undersökande och problemlösande sätt.

Innehåll

Bild

Mål enligt Lgr-11

Du ska utveckla din förmåga att

  • skapa berättande och informativa bilder utifrån egna upplevelser och erfarenheter
  • skapa bilder med hjälp av olika metoder, material och uttrycksformer
  • analysera bilder och dra slutsatser
  • presentera och berätta om dina bilder

Du ska kunna

  • framställa olika bilder
  • använda olika tekniker och material
  • använda färdiga bilder
  • presentera bilder och utvärdera
  • samtala om olika bilder

Undervisningen

Vi berättar och analyserar olika bilder. Vi skapar bilder med olika tekniker och material. Vi använder bilder när vi presenterar arbeten i våra olika teman.

Vi bedömer din förmåga

att framställa bilder

att använda olika tekniker och material

att samtala om bilder

att analysera och tolka bilder

Matriser

Bl
Bild åk 4-6

Framställa bilder

Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Uppgifterna är genom-gående av hög teknisk kvalité. Har hittat en personlig stil. Experimenterar, är villig att ta risker och ger arbetet en personlig prägel.
Uppgifterna är av god teknisk kvalité. Den personliga stilen är på väg att utvecklas. Har egna idéer och finner ibland oväntade lösningar.
Uppgifterna är utförda enligt anvisningarna. Använder mest andras idéer och har svårt att komma på egna.
Uppgifterna ej utförda enligt anvisningarna. Saknar egna idéer om utförandet av uppgifter.

Kommunicera

Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Har en klar tanke med budskapet i sin bild och det framgår tydligt för betraktaren.
Har en klar tanke med budskapet i sin bild men ibland krävs en förklaring för betraktaren.
Har en tanke med bildbudskapet men det framgår inte för betraktaren utan förklaring.
Har svårt att få till ett budskap i sina bilder.

Hantera metoder och tekniker

Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Jämför och värderar olika metoders för- och nackdelar. Behärskar material och tekniker mycket bra. Löser problem på ett kreativt sätt.
Förstår och kan motivera vilken metod och redskap som bör användas. Har god förmåga att hantera material och tekniker.
Är på väg att lära sig att hantera olika material och tekniker.
Visar ovana att hantera material och tekniker. Kan använda olika redskap efter givna instruktioner.

Analysera

Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Kan göra bildanalyser som innehåller egna slutsatser, tolkningar och personliga reflektioner. Förstår vad komposition, färg, form och text har för betydelse.
Kan göra bildanalyser som innehåller egna slutsatser och personliga åsikter.
Kan göra enklare bildanalyser.
Gör enklare beskrivning av bilder.

Tolka och kritiskt granska

Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Reflekterar kring bildens innehåll, budskap och syfte. Granskar kritiskt och motiverar sina argument och slutsatser.
Resonerar kring bildens innehåll, budskap och syfte. Framför egna tankar, åsikter och värderingar samt motiverar.
Kan med hjälp kritiskt granska bilder. Gör enklare tolkning.
Gör ingen egen tolkning av bilder.

Självständighet

Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Har många idéer och arbetar självständigt . Utvecklar sitt arbete genom att reflektera och utvärdera det. Är drivande och engagerad i grupparbeten samt lyfter kvalitén på innehåll och presentation.
Tar egna initiativ i skapandeprocessen och tar eget ansvar för sin planering. Förstår instruktioner utan problem. Deltar aktivt i grupparbeten.
Kan ibland behöva hjälp, stöd och råd för att komma igång med uppgifter. Följer instruktioner. Deltar passivt i grupparbeten.
Behöver mycket hjälp, inspiration och råd men har ändå svårt att komma igång med uppgifter. Har svårt att följa instruktioner, Deltar sällan i grupparbeten.

Bild- och kulturhistorisk allmänbildning.

Nivå 4
Nivå 3
Nivå 2
Nivå 1
Kan hitta likheter och skillnader hos olika konststilar samt placera dem rätt i tiden. Inser bildens betydelse i samhällsutvecklingen.
Känner till några konstnärer. Kan placera dem rätt i tiden och kan känna igen deras stil.
Känner till några konstnärer och deras verk.
Har bristande bild- och kulturhistorisk allmänbildning.