👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vikingatiden

Skapad 2017-10-09 17:29 i Vänge skola Uppsala
Vikingatiden
Grundskola 4 – 5 Historia Samhällskunskap
Under de närauml;rmaste veckorna kommer vi att arbeta med vikingatiden. Under arbetets gång kommer ni att få kunskap om vikingarnas liv och deras religion genom muntliga genomgångar och diskussioner, läsa texter, se på filmer samt praktiskt arbete. Ni kommer att få lära er om hur det var att leva på vikingatiden. Hur samhället var uppbyggt, hur de bodde, vikingafärder, handel, asatro och runskrift.

Innehåll

Mål för elev

Det här ska du försöka lära dig och bli bättre på under tiden vi arbetar med Järnåldern - Vikingatiden:

 • Ha kunskaper om hur människor levde, vilka stora händelser som skedde och några viktiga personer/gestalter på järnåldern
 • Kunna resonera om varför det skedde vissa förändringar i samhället på denna tiden och vad dessa förändringar inneburit
 • Kunna resonera om varför människor gjorde som de gjorde i samhället på denna tiden och vad dessa handlingar inneburit
 • Kunna resonera om hur en historisk tidsperiod påverkat vår tid idag på olika sätt (vad har vi för spår av vikingatid i dagens samhälle?)
 • Kunna jämföra tidsperioder (t ex stenålder och järnålder, nutid) och se likheter och skillnader inom olika områden (t ex religion, hur man levde och bodde)
 • Kunna använda historiska ord och begrepp

Innehåll

Vi kommer att arbeta med att försöka förstå den här tidsperioden, vad som hände, hur de levde, varför de gjorde som de gjorde. Vi kommer att jämföra med andra tidsperioder och nutid och försöka se om vi kan hitta spår från vikingatiden i dagens samhälle på olika sätt.

Vi ska försöka att lära oss vad vissa händelser, förändringar inneburit för den fortsatta historien i vårt samhälle.

 

Genomförande

Vi kommer arbeta både med bildspel, föreläsningar och tv-program om Vikingatiden.
Högläsning av berättelser och faktatexter om hur det var på vikingatiden. Praktiskt arbete med att göra en vikingafigur och föreställa sig hur han/hon hade det på vikingatiden. 
Djupdykningar om livsstil, resor, handelssystem, tro och arkeologi - arbete med stödord och tankekartor.

 

 

Redovisning

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 • Gruppdiskussioner
 • Intervjuer i klassrummet
 • Redovisning av arbete
 • Skriftliga resonemang och jämförelser mellan tidsperioder
 • Prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Norden befolkas. De utmärkande dragen för stenåldern,bronsåldern och järnåldern.
  Hi  4-6
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Några av de europeiska upptäcktsresorna, deras betydelse och konsekvenser.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6

Matriser

Hi Sh
Vikingatiden

>
1
>
2
>
3
Faktakunskaper och begrepp
att använda kunskaper och begrepp
Jag har grundläggande kunskaper och kan med viss hjälp redogöra för fakta om vikingatiden och när kristendomen kom till Sverige. Jag kan med hjälp sätta in vissa historiska namn och begrepp i ett sammanhang.
Jag kan beskriva och förklara fakta, namn och begrepp som hör till ämnet. Jag kan sätta in fakta i ett sammanhang.
Jag beskriver och förklarar på ett tydligt sätt och använder mig av fakta och begrepp som hör till ämnet. Jag använder mina kunskaper om fakta och begrepp i flera sammanhang
Se likheter och olikheter
att reflektera, jämföra och dra slutsatser utifrån det du läst, sett och hört
Jag kan med viss hjälp, berätta och göra reflektioner samt göra enkla jämförelser med vikingatiden och nutiden.
Jag reflekterar, gör jämförelser och kan dra egna slutsatser kring livet på vikingatiden och nutiden.
Jag kan göra reflektioner och motivera mina åsikter utifrån fakta. Jag gör jämförelser och drar egna slutsatser.
Söka och bearbeta information
att söka information, värdera källor och kritiskt granska
Jag kan söka och samla information med hjälp av instruktioner.
Jag kan välja och sortera information med hjälp av instruktioner.
Jag kan självständigt söka, använda och kritiskt granska information från olika källor.
Samtala och diskutera
att argumentera och diskutera sina åsikter och kunskaper att lyssna på och respektera andras åsikter
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att svara på enkla frågor om vikingatiden och kristendomens införande i Sverige.
Jag deltar i samtal och diskussioner genom att ställa och besvara frågor samt ställa följdfrågor.
Jag deltar i samtal och diskussioner på ett sätt som för samtalet framåt. Jag lyssnar på andras åsikter och använder mig av dem i diskussionen