👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KRAM

Skapad 2017-10-10 08:20 i Pysslingen Förskolor Pomperipossa Pysslingen
Förskola
Kram är ett arbete som handlar om kamratskap och goda relationer. Förmågan att förstå sig själv och andra i samspel. Varje bokstav i ordet KRAM står för ett ord som är viktigt för samspel. Kamratskap, Respekt, Ansvar och Mod.

Innehåll

Mål

-          Samtala och lyfta ämnet hur är en bra kompis, vad betyder det?

-          Samtala om olika verktyg för att vårda sina relationer och skapa nya

-          Utveckla sin förmåga att lyssna, göra sin röst hörd och visa respekt för varandras åsikter

-          Utveckla sin empatiska förmåga

 

Syfte

Kram är ett arbete som handlar om kamratskap och goda relationer. Förmågan att förstå sig själv och andra i samspel. Varje bokstav i ordet KRAM står för ett ord som är viktigt för samspel. Kamratskap, Respekt, Ansvar och Mod.

 

Målet är nått när

Vi ser att målet är nått när...

Barnen i leken visar på god kamratskap och samtalar med varandra om kamratskap 

Barnen använder olika verktyg för att lösa konflikter.

 Barnen i lek eller konflikt lyssnar till varandra  

 

Aktiviteter

Vi kommer att påbörja ”Vi-känslan” genom att arbeta i mindre grupper och tillsammans med barnen prata om vilka regler och normer som råder på förskolan och tillsammans tar vi fram dessa som känns bra för alla.

Vi kommer att arbeta med att lära känna barnen genom att tex. observera barnen i deras lek, vara en närvarande pedagog och stötta och tillföra material och utmaning i leken.

Vi kommer att samtala med barnen i olika konstellationer, både i vardagliga situationer och i styrda aktiviteter.

Vi kommer att använda oss av olika dramalekar, rollekar, använda oss av IKT, litteratur och skapande för att möjliggöra samtal om olika dilemman med barnen.

Genom dessa aktiviter vill vi att barnen ska utveckla empati, eget ansvar, omhändertagande och få förståelse för allas olikheter och rättigheter. Får barnen verktyg att bli kompetenta individer för framtiden.

 

Miljöer/material

Vi kommer att utnyttja de rum vi har samt närmiljöer, tex biblioteket, skogen mm för att hitta material och inspiration samt att kunna ta tillvara på alla barns olika sätt att lära – multimodalt lärande. Barn lär och tar in olika kunskaper genom olika uttryckssätt och vi vill tillgodose barnens olika behov och intressen.

Vi kommer att använda oss av olika material för att variera oss och för att kunna utmana och stimulera alla barns sätt att lära, tex. litteratur, IKT, dramalekar, rollekar, utnyttja ateljén. Vi observerar även barnen i deras lek för att kunna utmana och stimulera barnen samt tillföra nytt material och stoff i leken.

 

Barnet/barnen

Barnen ges möjlighet att vara delaktiga och få inflytande i arbetet genom att vi tex röstar om olika saker, vi har en öppen dialog med barnen där vi lyssnar in deras åsikter och intressen och de påverkar utgången av aktiviteter samt hur lång tid en aktivitet pågår. Vi kommer att arbeta med demokrati tillsammans med barnen för att barnen ska skapa sig en förståelse för att deras röst är viktig.

 Barnen kommer att få vara delaktiga i att dokumentera sitt lärande genom lärplattan genom olika program, vi som pedagog är där och stöttar och fångar upp genom att anteckna deras åsikter. Vi avslutar varje aktivitet med att reflektera tillsammans med barnen för att barnen ska ges möjlighet att återberätta och se sitt eget lärande. Vi använder oss även av dokumentation från tidigare aktiviteter för att reflektera över barnens utveckling och lärande. Vi använder oss av olika dokumentation i form av foton, barnens alster, dokumentation på lärplattan, film och samtal kring barnens erfarenheter och kunskaper. Barnen får även vara delaktiga i dokumentation av egna lärloggar genom att de får berätta om en bild/film som vi pedagoger observerat och sätta ord på sitt lärande, skriva själva eller ansvara för att ta en egen bild med eller utan text. 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016