Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samband och funktioner Åk 9

Skapad 2017-10-10 09:26 i Olandsskolan Östhammar
Funktioner och algebra - Kap. 2 - Matematik Direkt 9
Grundskola 9 Matematik
När du arbetat med avsnittet kan du använda begreppet funktion för att beskriva samband mellan två variabler som är beroenden av varandra. Du kan läsa av och tolka funktioner i grafer och tabeller. Du kan rita funktioner i ett koordinatsystem samt förstå och använda "Räta linjens ekvation". Du kommer också att träna vidare på talföljder och mönster.

Innehåll

 

Kap.3 Samband och funktioner

ORD ATT KUNNA:
formel, ekvation, variabel, samband, tabell, graf, linje, koordinatsystem, koordinater, riktningskoefficient, konstantterm, räta linjens ekvation, aritmetisk talföljd, geometrisk talföljd 

Kunskaper att uppnå:

Efter avsnittet skall eleven kunna:

 • beskriva begreppen funktion och linjär funktion
 • tolka linjära funktioner med ord, grafer och formler
 • använda formler som beskriver linjära funktioner, proportionaliteter, geometriska mönster och talföljder
 • använda räta linjens ekvation

Arbetssätt

 • Eleven använder lektionstiden på ett bra sätt, dvs arbetar både individuellt och i samarbete med andra
 • Eleven tar ansvar för sitt lärande genom att komma i tid, samt har med sig rätt material.

Bedömning

Dina kunskaper kommer att bedömas utifrån din förmåga att:

 • Formulera och lösa problem, samt värdera valda strategier och metoder
 • använda och analysera lämpliga matematiska begrepp och samband mellan begrepp
 • välja och använda lämpliga metoder föra att göra beräkningar.
 • föra och följa matematiska resonemang
 • använda matematiska uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser

Bedömningen görs dels på matte prov, under lektionerna, samt vid det individuella och gemensamma arbetets muntliga och skriftliga lösningar.

Film om funktioner och algebra "Kap. 2"

Film om funktioner och algebra

Rita grafer i ett koordinatsystem

https://www.youtube.com/watch?v=TtCmhZQWlAI

Räta linjens ekvation

https://www.youtube.com/watch?v=SGt1G1m3JNc

https://www.youtube.com/watch?v=Q0YfgPYH_us

linjära funktioner

https://www.youtube.com/watch?v=DQ3tG5ZNd0U

Räkna ut k-värdet

https://www.youtube.com/watch?v=558d421VypI

Talföljder

https://www.youtube.com/watch?v=AU-uHKaKG74

Proportionalitet

https://www.youtube.com/watch?v=OwmUgiNKL90

Samma formel på olika sätt

https://www.youtube.com/watch?v=TUSHZhTjmJo

aritmetiska och geometriska talföljder

https://www.youtube.com/watch?v=MeXOsCEZ2H8

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik - Funktioner och algebra - Åk 9 -

Betygskriterier

F
E
C
A
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har inte visat att du förstår och kan använda begreppen.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du har svårt att hitta en metod som löser problemen.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med gott resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom geometri med mycket gott resultat.
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du har inte visat att du kan lösa olika typer av problem.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Din redovisning saknar flera steg och är svår att följa.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
.Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar dem.
Resonemang
För och följer matematiska resonemang samt värderar valda strategier och metoder.
Du har inte visat att du kan föra ett matematiskt resonemang
Du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: