👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hundkunskap 2

Skapad 2017-10-10 09:44 i Campus Futura Gy Tanum
Gymnasieskola Hundkunskap
Kursen bygger vidare på Hundkunskap 1.

Innehåll

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

Undervisningen i ämnet hundkunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper för yrkesarbete med hundar. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att ta ansvar och följa fasta rutiner i arbete med hundar. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att samspela med samt fostra och träna hundar. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att handleda hundägare och hundförare mot specifika mål.

Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar förmåga att sköta och underhålla utrustning och anläggningar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att främja god hälsa hos hundar och förebygga skador och sjukdomar hos hundar. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller i samband med arbete med hundar.

Praktiska övningar med hundar av olika raser och i olika miljöer ska ingå i undervisningen. Genom övningar ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att hantera beteendeproblem hos hundar.

Undervisningen i ämnet hundkunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 

 1. Kunskaper om olika hundraser och deras egenskaper, om användning av hundar samt om olika verksamheter inom hundhållning.
 2. Kunskaper om hundars näringsbehov och om olika fodermedel.
 3. Kunskaper om hundars anatomi och fysiologi samt om vanliga skador och sjukdomar hos hundar och hur dessa kan förebyggas.
 4. Kunskaper om hundavel och hunduppfödning samt om fostran och träning av hundar.
 5. Förmåga att planera arbetsuppgifter samt att sköta och hantera hundar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt.
 6. Förmåga att sköta och hantera anläggningar och utrustning.
 7. Förmåga att fostra och träna hundar av olika raser för olika uppgifter.
 8. Förmåga att bemöta och hantera olika beteendeproblem hos hundar samt att instruera hundägare eller hundförare.
 9. Förmåga att arbeta ergonomiskt.
 10. Kunskaper om lagar och andra bestämmelser som rör hundhållning.

 

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Biologisk grund

 • Olika hundraser och deras egenskaper och särskilda behov.
 • Olika verksamhetsområden för olika typer av hundar.
 • Olika miljöfaktorer i hundars vistelsemiljöer, till exempel temperatur, ljus, bottenmaterial och tillgång till vatten. Miljöberikning för att stimulera djurens naturliga beteende.
 • Foder, fodrets näringsinnehåll och kvalitet samt specifika foderbehov.
 • Ekonomiska beräkningar och kalkyler.
 • Vanliga hälsoproblem, skador och sjukdomar samt förebyggande åtgärder.
 • Avel och uppfödning av hundar för olika användningsområden. Avelsplanering, avelsstrategi och avelsorganisation.

Arbetsuppgifter

 • Utarbetande av planer för skötsel av hundar. Arbetsuppgifter utifrån uppgjord plan samt uppföljning och rapportering.
 • Hantering av hundar, till exempel i samband med rastning och vid klippning, trimning och bad.
 • Foderberäkning, val av foder och utfodring av hundar.
 • Utarbetande och genomförande av planer för grundläggande fostran och träning av hundar mot uppsatta mål.
 • Hundar som resurs i arbete med människor, till exempel inom vård, rehabilitering och socialt arbete.
 • Rutiner för att upptäcka förändringar i hundars beteende som följd av skador och sjukdomar samt åtgärder för sjuka och skadade djur.
 • Olika grenar inom hundsport.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Säkerhet vid arbete med hundar.
 • Djurskyddslagstiftning och andra bestämmelser som rör hundhållning.
 • Bestämmelser som reglerar utformning och skötsel av anläggningar avsedda för hundhållning samt avel och uppfödning av hundar.

 

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

Kursen pågår under HT-17 och VT-18

Eleven hanterar dagligen hundar av varierande ras och typ på praktikplatsen. En stor del av kursens innehåll ingår i de dagliga rutinerna på praktikplatsen. Under kursens gång kommer eleven efter instruktioner öva på de olika moment som ingår i kursen såsom daglig skötsel och hantering, säkerhet, vistelsemiljö, miljöberikning, övning i att upptäcka avvikelser i hundars beteende, päls och kroppsvård.

Eleven är varje vecka delaktig i praktikplatsens Grön Arena-verksamhet där hundar ingår används i social omsorg och rehabilitering för människor.

Vi undervisar eleven om olika typer av foder, utfodring, hundars näringsbehov, specifika foderbehov och foderkvalité.

Eleven ges möjlighet att bekanta sig med olika träningsformer för hund genom inläsning, muntlig undervisning, att få studera olika hundar och förare i arbete samt praktiska övningar med hund. 

Eleven får inlämningsuppgifter, exempelvis att lägga upp en träningsplan för en specifik hund mot ett uppsatt mål.

Efter får praktiskt träna en hund enligt en upplagd plan. 

Vi går igenom reproduktion och avel samt besöker en kennel för att studera deras avelsarbete.

Vid förekommande fall på praktikplatsen är eleven delaktig i vård och rehabilitering av sjuka/skadade hundar. Vi går även igenom de vanliga skador/sjukdomar som eleven inte träffat på.

Eleven får insikt i vilka regler och lagar som gäller vid arbete med hund. Eleven får även lära sig att hitta aktuella regler eftersom de successivt förändras.

Under kursen får eleven stora möjligheter att efter handledning själv planera sitt arbete.

 

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

Bedömning av elevens dagliga arbete med hund på praktikplatsen sker främst genom att vi iakttar och ställer frågor till eleven. Eleven får i vissa fall rapportera utfört arbete muntligt eller skriftligt.

Vi bedömer elevens praktiska handlag vid sysselsättning och utbildning av hund.

Inlämnade uppgifter bedöms.

Vi lägger särskild vikt vid elevens förmåga att planera sitt arbete.

 

Matriser

Hun
Hundkunskap 2

Nivå 1
Betyget F
Nivå 2
Betyget C
Nivå 3
Betyget A
Ny aspekt
Eleven namnger några vanliga hundraser och beskriver översiktligt deras egenskaper och användningsområden. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika verksamhetsområden för olika typer av hundar.
Eleven namnger några vanliga hundraser och beskriver utförligt deras egenskaper och användningsområden. Dessutom beskriver eleven utförligt olika verksamhetsområden för olika typer av hundar.
Eleven namnger några vanliga hundraser och beskriver utförligt och nyanserat deras egenskaper och användningsområden. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika verksamhetsområden för olika typer av hundar.
Aspekt 1
I samband med arbete i hundstallar observerar eleven hundar samt redogör översiktligt för deras mentala egenskaper och för tecken på normalt och avvikande beteende.
I samband med arbete i hundstallar observerar eleven hundar samt redogör utförligt för deras mentala egenskaper och för tecken på normalt och avvikande beteende.
I samband med arbete i hundstallar observerar eleven hundar samt redogör utförligt och nyanserat för deras mentala egenskaper och för tecken på normalt och avvikande beteende.
Ny aspekt
Eleven redogör översiktligt för faktorer som bidrar till en god miljö för hundar samt för hundars näringsbehov.
Eleven redogör utförligt för faktorer som bidrar till en god miljö för hundar samt för hundars näringsbehov.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för faktorer som bidrar till en god miljö för hundar samt för hundars näringsbehov.
Ny aspekt
Eleven redogör översiktligt för hundars anatomi och fysiologi samt för vanliga skador och sjukdomar hos hundar. Dessutom redogör eleven översiktligt för hundars reproduktion och uppfödning samt för grundläggande metoder för hundars fostran och träning.
Eleven redogör utförligt för hundars anatomi och fysiologi samt för vanliga skador och sjukdomar hos hundar. Dessutom redogör eleven utförligt för hundars reproduktion och uppfödning samt för grundläggande metoder för hundars fostran och träning.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för hundars anatomi och fysiologi samt för vanliga skador och sjukdomar hos hundar. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hundars reproduktion och uppfödning samt för grundläggande metoder för hundars fostran och träning.
Ny aspekt
Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar i samråd med handledare hundar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Dessutom sköter och hanterar eleven i samråd med handledare anläggningar och utrustning. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet löser eleven i samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt med hundar, tillhörande utrustning och vistelsemiljöer. Dessutom redogör eleven översiktligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar efter samråd med handledare hundar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare anläggningar och utrustning. Resultatet av arbetet är tillfredsställande. I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt med hundar, tillhörande utrustning och vistelsemiljöer. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
Eleven följer arbetsinstruktioner och sköter och hanterar efter samråd med handledare hundar på ett ansvarsfullt, etiskt och säkert sätt. Dessutom sköter och hanterar eleven efter samråd med handledare anläggningar och utrustning. Resultatet av arbetet är gott. I arbetet löser eleven efter samråd med handledare de problem som uppstår. Eleven arbetar ergonomiskt med hundar, tillhörande utrustning och vistelsemiljöer. Dessutom redogör eleven utförligt för och arbetar i enlighet med lagar och andra bestämmelser som gäller i aktuella situationer.
Ny aspekt
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.