👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering Arabiska för läsår 2020 /21 åk 4-6

Skapad 2017-10-11 14:15 i Modersmålsundervisningen Lunds för- och grundskolor
Grundskola F – 9
Arabiska som modersmål för åk 4-6 pedagogiska planering för läsår 2020/21

Innehåll

Planering modersmål arabiska läsår 2020/21

Pedagogisk planering i det arabiska språket för åk 4 - 6

Syfte

Kopplingar till läroplan 

Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift

Syfte använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling 

Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Syfte reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplan

Läsa och skriva Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna

Tala, lyssna och samtala Muntliga presentationer för olika mottagare.

Tala, lyssna och samtala Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.

Berättande texter och sakprosatexter Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.

Språkbruk Synonymer och motsatsord.

Kultur och samhälle Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.

Konkreta mål

Du ska lära dig att

·         Kunna använda språket i både skrift och tal.

·         Kunna använda språket i olika sammanhang.

·         kunna göra skillnader mellan olika strukturer i skrift/text.

·         kunna jämföra olika kulturer (svenska och arabiska kulturen). 

Arbetsformer och materiel

Arbetsformer: gruppövningar, parövningar, individuellt arbete, läsning, skrivning, muntliga redovisningar, muntliga framträdande, etc. Materiel: lärobok, övningsbok, litterära verk, autentisk materiel i form av tidningar, teveprogram, arbetsblad, CD-skiva, film, språkprogram på nätet, etc.

 

Bedömning

Jag kommer bedöma 

·         Din förmåga att läsa och analysera innehåll.

·         Din förmåga att redovisa muntligt och skriftligt.

·         Din förmåga att urskilja språkliga strukturer.

·         Din förmåga att skriva eget berättelse, saga och novell med begripligt innehåll med gott språk.

·         Din förmåga att analysera författarens budskap.

 

Kunskapskrav

Kunskapskrav för slutet av årskurs 6

 

 

E

C

A

Läsa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läsförståelse

Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar medvisst flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier. Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.

 

 

 

 

Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar medrelativt gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra utvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.

 

Eleven kan läsa elevnära och åldersanpassade texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, använda lässtrategier. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar föra välutvecklade och underbyggda resonemang om texternas tydligt framträdande budskap.

 

 

 

Skriva

Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig enkelt i skrift med viss språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven använder då med viss säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra enklaresonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

 

 

Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig utvecklat i skrift med relativt god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven använder då med relativt god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra utvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

Eleven kan, utifrån sitt modersmåls särdrag, uttrycka sig välutvecklat i skrift med god språklig variation och inslag av ämnesrelaterade ord och begrepp. Eleven använder då med god säkerhet grundläggande regler för språkriktighet och kan stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. Genom att jämföra modersmålets skriftspråk med svenskt skriftspråk kan eleven föra välutvecklade resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska.

 

 

 

Tala, samtala

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berätta

 

Eleven kan med ett i huvudsak fungerande ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett enkelt sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med viss tydlighet. Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.

 

 

Eleven kan med ett ändamålsenligt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett utvecklat sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet relativt väl. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med relativt god tydlighet. Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett utvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas

 

Eleven kan med ett ändamålsenligt och effektivt ord- och begreppsförråd samtala om bekanta ämnen på ett välutvecklat sätt. I samtalen kan eleven ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som upprätthåller samtalet väl. När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att det huvudsakliga innehållet framgår med god tydlighet. Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett välutvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas.