👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO och teknik åk 3 Toråsskolan HT17/VT18

Skapad 2017-10-11 15:54 i Toråsskolan F-3 Kungsbacka Förskola & Grundskola
Gäller för åk 3 läsåret 13/14
Grundskola 3 Teknik
Planering i NO och teknik för 3A, 3B och 3C under läsåret 2017-2018

Innehåll

Syfte

Undervisningen i NO ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om naturvetenskapliga sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla perspektiv på utvecklingen av naturvetenskapens världsbild och ges inblick i hur naturvetenskapen och kulturen ömsesidigt har påverkat varandra

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att ställa frågor om naturoriemterande företeelser och sammanhang utifrån egna upplevelser och aktuella händelser. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla förståelse för att påståenden kan prövas och värderas med hjälp av naturvetenskapliga arbetsmetoder.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmågan att samtala om, tolka och framställa texter och olika estetiska uttryck med naturvetenskapligt innehåll. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor.

Eleverna skall utveckla sitt tekniska kunnande och tekniska medvetenhet så att de kan orientera sig och agera i en teknikintensiv värld. Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla kunskaper om tekniken i vardagen.                                                                                                  De ska utveckla kunskaper om hur man kan utveckla kunskaper om hur man kan lösa problem och uppfylla behov med hjälp av teknik.

Centralt innehåll för skolår 1-3 Lgr11

Våra mål utifrån kunskapskraven år 3 Lgr11

Eleven kan några växter och djur i närmiljön.

Eleven kan beskriva en näringskedja.

Eleven kan ge exempel på livscykler hos några djur och växter.

Eleven kan berätta om några sinnen t ex ögat och örat samt om ljus och ljud.

Eleven kan grundläggande egenskaper hos luft.

Eleven kan separera lösningar och blandningar med enkla metoder.

Eleven kan berätta om materials användning och utveckling i ett historiskt perspektiv.

Eleven kan planera, utföra samt dokumentera enkla naturvetenskapliga undersökningar.

Eleven kan samtala om naturen och människan utifrån skönlitteratur, myter och konst från dåtid till nutid.

Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar.

Eleven kan planera med hjälp av en skiss och bygga en modell.

Eleven kan ge exempel på hur föremål i vardagen har förändrats över tid.

Så här arbetar vi

Teoretiska genomgångar i grupp, experiment, filmvisningar samt diskussioner utifrån elevernas perspektiv. Eleven använder sig av egna anteckningar och skisser, tankekarta samt skriver faktatexter och redovisar för varandra. 

Så här visar du vad du har lärt dig

 • Deltar aktivt på genomgångar,  filmvisningar, experiment och diskussioner.
 • Att i bild, text och muntligt berätta vad du har lärt dig.
 • Du samarbetar i olika grupper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  NO
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  NO
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Egna konstruktioner där man tillämpar enkla mekanismer.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla näringskedjor som beskriver samband mellan organismer i ekosystem.
  NO  1-3
 • Luftens grundläggande egenskaper och hur de kan observeras.
  NO  1-3
 • Enkla lösningar och blandningar och hur man kan dela upp dem i deras olika beståndsdelar, till exempel genom avdunstning och filtrering.
  NO  1-3
 • Skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan.
  NO  1-3
 • Berättelser om äldre tiders naturvetenskap och om olika kulturers strävan att förstå och förklara fenomen i naturen.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Enkla naturvetenskapliga undersökningar.
  NO  1-3
 • Dokumentation av naturvetenskapliga undersökningar med text, bild och andra uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg.
  NO  1-3