Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Läsa och Tala Åk 5

Skapad 2017-10-11 16:09 i Västerby skola Hedemora
I det här temat kommer vi att arbeta med att läsa och analysera skönlitteraturtexter och andra typer av texter och deras innehåll. Stor vikt läggs i läsning, läsförståelse och viss del läshastighet.
Grundskola 5 Svenska
Du ska kunna läsa och reflektera över texter du har läst. Du ska också välja egna böcker och göra bokredovisningar muntligt inför klassen. Du ska få en inblick i olika typer av texter hur de ska tolkas och förstås. Arbetsområdet ska stimulera dig till intresse för att läsa. Du ska också få höra lärarens läsning av olika sorters texter.

Innehåll

Syfte

Att utveckla kunskaper i och om det svenska språket. Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för läsning och bidra till att de får möta variation i olika typer av texter.

Centralt innehåll

Det här ska du kunna

Du ska kunna:

 • muntligt reflektera över lästa texter
 • läsa elevnära skönlitterära texter och faktatexter med god förståelse
 • läsa en känd text högt för en mindre grupp
 • samtala om det lästa
 • skriftligt och muntligt recensera en bok, film eller teater
 • återge innehållet muntligt eller skriftligt i en berättelse du har lyssnat till eller läst

Undervisningens innehåll

 • läsläxa Pax med arbetsuppgifter kring det lästa samt samtal om det lästa i klassen.
 • läsläxa "Pojken och Tigern"
 • tyst läsning av skönlitteratur och redovisning av månadens bok
 • lärarens högläsning av olika texter
 • högläsning för klasskamrater
 • berätta om böcker du läst samt skriva bokrecensioner 
 • lästest (ordkedje- och meningskedjetest)
 • arbete med läsförståelse av olika texter

 

Detta kommer att bedömas

Jag kommer att bedöma dig utifrån

 • din läsförmåga både vad gäller flyt och förståelse
 • din förmåga att sammanfatta och tolka det du läst eller sett muntligt och skriftligt samt i samtal i klassen
 • dina bokrecensioner
 • diagnostiskt lästest

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkbruk i Sverige och Norden. Några varianter av regionala skillnader i talad svenska. Några kännetecknande ord och begrepp i de nordiska språken samt skillnader och likheter mellan dem. Vilka de nationella minoritetsspråken är.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Läsa och tala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Läsflyt
Kunna läsa med flyt och inlevelse och använda lässtrategier
 • Sv  E 6
Du behöver stöd för att kunna läsa skönlitteratur för barn och ungdomar och har inte fått riktigt FLYT ännu.
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar med FLYT genom att använda lässtrategier på ett I HUVUDSAK FUNGERADE sätt.
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar med GOTT FLYT genom att använda lässtrategier på ett ÄNDAMÅLSENLIGT sätt.
Du läser skönlitteratur för barn och ungdomar med MYCKET GOTT FLYT genom att använda lässtrategier på ett ÄNDAMÅLSENLIGT OCH EFFEKTIVT sätt.
Läsförståelse
Kunna förstå sammanhang i texter och tolka budskap
 • Sv  E 6
Du behöver stöd för att förstå texters sammanhang och budskap.
Du kan DELVIS förstå texters sammanhang och budskap.
Du har GOD FÖRSTÅELSE för texters sammanhang och budskap.
Du har MYCKET GOD FÖRSTÅELSE för texters sammanhang och budskap.
Sammanfattningar
Kunna göra sammanfattningar av en text/bok du läst och resonera om textens innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  E 6
Du behöver stöd för att kunna göra sammanfattningar av en text/bok du läst och kunna resonorera om textens innehåll
Du kan på ett ENKELT sätt sammanfatta en texts innehåll och kommenterar några viktiga delar av textens/bokens innehåll.
Du kan göra UTVECKLADE sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar viktiga delar av textens/bokens innehåll med god koppling till sammanhanget.
Du kan göra VÄLUTVECKLADE sammanfattningar av en texts innehåll och kommenterar viktiga delar av textens/bokens innehåll med mycket god koppling till sammanhanget.
Budskap och upplevelse
Beskriva hur du upplevt läsningen av en bok/text och vad du tyckte om dess kvalitet
 • Sv  E 6
Du behöver stöd för att kunna beskriva hur du upplevt läsningen av en bok/text.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett ENKELT sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett UTVECKLAT sätt.
Du kan beskriva din upplevelse av läsningen på ett VÄLUTVECKLAT sätt.
Minoritetsspråk
Du kan inte ge något exempel på nationella minoritetsspråk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skillnader mellan svenskan och närliggande språk.
Samtala
Du deltar i samtal.
Du deltar i samtal, ställer frågor och framför åsikter.
Du deltar i samtal, ställer frågor och framför egna åsikter som för samtalet framåt.
Du kan vill, och vågar uttrycka dig muntligt. Du förklarar vad du menar, och ställer frågor som för samtalet framåt. Du framför egna åsikter på ett bra sätt.
Läshastighet
Antalet lästa ord och meningar i ord- och meningskedjetest
Du har långsam läshastighet
Du ligger under den förväntade läshastigheten för årskursen.
Du ligger precis i fas med den förväntade läshastigheten för årskursen.
Du ligger över den förväntade läshastigheten för årskursen.
Staninevärde
Staninevärde lästest
Staninevärde 1-2
Staninevärde 3
Staninevärde 4-5-6
Staninevärde 7-8-9
Läshastighet H4
Antal ord du hinner på en minut.
Ht Du hinner inte 74 ord Vt Du hinner inte 82 ord
Ht Du hinner 74-79 ord Vt Du hinner 82-87 ord
Ht Du hinner 79-84 ord Vt Du hinner 87-92 ord
Ht Du hinner fler än 84 ord Vt Du hinner fler än 92 ord
DLS läsförståelse
Staninevärden
Staninevärde 1-2
Staninevärde 3
Staninevärde 4-5-6
Staninevärde 7-8-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: