👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sköldpaddans planering v 43

Skapad 2017-10-11 16:19 i Värby förskola Svedala
Förskola
Undervisningsmall Värby och Hattstugans förskola

Innehåll

 

PLANERING FÖR VECKA:    V 43     GRUPP:  Sköldpaddan

 

 

MÅNDAG:

Lektion 1:

MÅL/ INNEHÅLL: Värdegrund, självkänsla, gruppdynamik/samhörighet
METOD: Namnsång medan varje barn slår trumman, "´Nu skickar vi trumman till (namn)...", som sedan skickar trumman vidare.
SYFTE: Uppmärksamma allas närvaro, lära sig säga sitt för- och efternamn, lära sig att skicka vidare/dela med sig.
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Namnsången kan utvecklas och varieras med att barnen skickar trumman vidare till valfri kompis i ringen.

Lektion 2:

MÅL/ INNEHÅLL:  Utedag, matematik, mäta volymer.
METOD: Barnen får i uppdrag att hjälpa Alfons och hans vänner att mäta upp olika volymer med hjälp av cylindermått och naturmaterial (sand/vatten etc.) 
SYFTE: Introducera  och utveckla kunskaper om volymmåtten liter, deciliter. matsked och tesked. 
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION: 

Under andra lektionen repeteras introduktionen av måtten och begreppen i samlingen för att sedan undersöka och ge uppdragen.Lektion 3:

MÅL/ INNEHÅLL: Språkutveckling, sagor, sånger, rim & ramsor
METOD:  Material till Före Bornholmsmetoden
SYFTE: Språkutveckling
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

ONSDAG:

Lektion 1:

MÅL/ INNEHÅLL: Värdegrund, självkänsla, gruppdynamik/samhörighet
METOD: Namnsång med trumma, "´Nu skickar vi trumman till (namn)...", som sedan skickar trumman vidare.
SYFTE: Uppmärksamma allas närvaro, alla säger sitt för- och efternamn, lära sig att skicka vidare/dela med sig.
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2:

MÅL/ INNEHÅLL: Språk. Storyline med Alfonstema 

METOD: Starta upp en "Storyline" utifrån Alfons-sagorna där barnen använder sin fantasi och eget tänkande och beslut för att genomföra olika uppdrag genom rollspel, skapande och samspel. Barnen planerar och utför sitt skapande själva genom samarbete och återberättar och dokumenterar projektet i sina böcker. 

* Barnen ger sina karaktärer ett för-och efternamn och en personlighet som dokumenteras.

SYFTE: Språkutveckling, gå in i en roll och skapande utifrån egna intryck med hjälp av Alfonstemat som en röd tråd. 
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Vi fortsätter temat med att skapa bostäder åt karaktärerna. 

Lektion 3:

MÅL/ INNEHÅLL: Språkutveckling, sagor, sånger, rim & ramsor
METOD:  Material till Före Bornholmsmetoden
SYFTE: Språkutveckling
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

TORSDAG:

Lektion 1:

MÅL/ INNEHÅLL: Värdegrund, självkänsla, gruppdynamik/samhörighet
METOD: Namnsång med trumma, "´Nu skickar vi trumman till (namn)...", som sedan skickar trumman vidare.
SYFTE: Uppmärksamma allas närvaro, alla säger sitt för- och efternamn, lära sig att skicka vidare/dela med sig.
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

Lektion 2:

MÅL/ INNEHÅLL: Tema Alfons - Värdegrund/empati. Barnens egen dokumentationsbok.
METOD:  Diskussioner utifrån frågor, tankar och dilemman tagna från tema och dilemman ur i Alfonsböckerna, 

SYFTE: Barns inflytande. Att dela med sig av sina tankar och resonemang i gruppen.
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION: 

Välj ett dilemma som barnen kan relatera till och reflektera över.

Dokumentera barnens tankar och åsikter inför kommande lärloggsinlägg.

Lektion 3:

MÅL/ INNEHÅLL: Språkutveckling, sagor, sånger, rim & ramsor
METOD:  Material till Före Bornholmsmetoden
SYFTE: Språkutveckling
UTVÄRDERING:
TANKAR INFÖR KOMMANDE LEKTION:

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att förskolan tillämpar ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • att det utvecklas normer för arbetet och samvaron i den egna barngruppen.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • känner delaktighet i sin egen kultur och utvecklar känsla och respekt för andra kulturer,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för vikten av att värna om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang,
  Lpfö98 Rev. 2016