👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text - Insändare v 40-43

Skapad 2017-10-11 16:26 i Smedingeskolan Norr Kungsbacka Förskola & Grundskola
Det här är en LPP om att skriva insändare.
Grundskola 6 Svenska
Att ha en egen röst och att kunna göra sig hörd är viktigt för att känna att man kan medverka i ett demokratiskt samhälle. Under den här perioden kommer vi att arbeta med argumenterande text och du kommer att få skriva en egen insändare.

Innehåll

Varför ska vi lära oss skriva insändare?

Insändare handlar om att uttrycka sin åsikt så allmänheten kan ta del av den och det hör lika mycket till ämnet livskunskap som svenska och det ger dig språklig makt att kunna skriva en insändare. För ämnet svenska handlar det om att kunna framföra en åsikt, hålla sig till ämnet och få läsaren intresserad av det du anser.

Nedan ser du syftespunkterna som ligger till grund för arbetet. Dessa är hämtade från läroplanen och kursplanen i svenska.

Hur ska vi göra?

Först och främst måste vi lära oss vad en insändare är. Det kommer ske genom genensam läsning av olika insändare där vi pratar om hur vi kan se att det är en insändare och tillsammans komma fram till gemensamma drag för genren. Vi kommer arbeta med typiska fraser och ord för argumenterande ord, (dessa är viktiga att ta till sig då jag vet att de kan komma till nytta då det ska skrivas argumenterande texter i andra ämnen). 


Ni ska skriva en egen insändare, med eget innehåll efter textens genre. När den är klar ska en kamrat läsa den och ge respons efter ett responsmaterial. När responsen är gjord ska texten skrivas om (om du som skribent vill göra de ändringa kamraten ansett) och lämnas in till mig.

Vad kommer jag bedöma?

Jag kommer titta på följande:
* Hur väl du förhåller dig till genren (har med det som ska ingå i insändare). Rubrik - åsikt - argument - eventuella motargument - slutsats/avslutning - signatur.
* Hur väl du håller tråden från början till slut, det vill säga hur väl texten är uppbyggd.
* Hur väl du fångar intresset hos läsaren.
* Hur väl du använder språkliga strategier, det vill säga hur du formulerar dig, använder dig av "genreord" (exempelvis för det första, för att, slutligen, enligt mig).

Uppgifter

 • Insändare

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har inblick i närsamhället och dess arbets-, förenings- och kulturliv, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Beskrivande, förklarande, utredande, instruerande och argumenterande texter, till exempel tidningsartiklar, vetenskapliga texter, arbetsbeskrivningar och blogginlägg. Texternas syften, innehåll, uppbyggnad och språkliga drag.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9
 • Skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och med vilket syfte man kommunicerar.
  Sv  7-9
 • Språkets betydelse för att utöva inflytande och för den egna identitetsutvecklingen.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Matris skriftlig produktion

Skriva olika slags texter anpassade för årskursen.
Argumenterande text - Insändare
Skriver texter där inga eller enstaka drag av genren förekommer (Otydlig åsikt, inga/otydliga/ svårbegripliga argument, inga motargument tas upp, signatur eller rubrik fattas) Behärskar inte de språkliga normerna.
Kan skriva enkla texter. Följer i huvudsak genren och de språkliga normerna. (Rubrik, signatur och åsikt finns med och enkla argument förklarar åsikten) Försöker använda "genreord" (för det första, enligt mig, slutligen osv).
Kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation. Följer genren och de språkliga normerna relativt väl. (Rubrik, passande signatur och tydlig åsikt finns med samt flera argument och försök till fördjupade argument som förklarar åsikten. Svar på något eventuellt motargument finns med). Använder "genreord" (för det första, enligt mig, slutligen osv).
Kan skriva väl fungerande och välutvecklade texter. Utnyttjar genrens möjligheter väl. (Rubrik, passande signatur och tydlig åsikt finns med samt flera fördjupade argument som förklarar åsikten. Svar på något eventuellt motargument finns med). Använder "genreord" på ett säkert och medvetet sätt (för det första, enligt mig, slutligen osv).

Första bedömningsnivån (andra kolumnen från vänster) beskriver en nivå som inte når godtagbara kunskaper. Kommentar:För en elev som inte når första bedömningnivån för en förmåga, lämnas rutorna ofärgade. I kommentarrutan under matrisen beskriver läraren på vilken nivå eleven bedöms befinna sig på. För en elev som inte riktigt når alla mål för en viss förmåga (inom en viss ruta) kan läraren nyttja samma kommentarruta för att beskriva vilka delar eleven har kvar att utveckla för att nå nästa nivå. Begreppsförklaring: Genre- skriver eleven en argumenterande text ska åsikt, argument, eventuella motargument, rubrik och signatur finnas med. Språkliga normer- I texterna använder eleven de skiljetecken som är adekvat för årskursen samt vet vilket språkbruk som är det riktiga för genren. Ordval, meningsbyggnad, struktur, styckesindelning mm går under den här punkten.