👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisböcker baserade på Barnkonventionen

Skapad 2017-10-11 18:36 i Kastanjen Örebro
För att kvalitetssäkra arbetet på förskolan Kastanjen har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Fokusområde Rättigheter ett arbete med "Tio kompisböcker- baserade på Barnkonventionen".

Innehåll

Varför har vi valt detta innehåll?

Med hjälp av "Tio kompisböcker - baserade på Barnkonventionen" och uppgifter till dessa får barnen möjlighet att fördjupa sin kunskap kring Barnkonventionen. Barnen ges möjlighet till en ökad kunskap och förståelse för barns rättigheter. Bokserien "Tio kompisböcker - baserade på Barnkonventionen" handlar om Kanin, Igelkott och andra kompisar som råkar ut för händelser som de flesta kan känna igen från sin vardag. Händelserna kopplas till Barnkonventionen som på så vis blir belyst ut ett barnperspektiv.

Barnen ska få positiva lässtunder på förskolan och kan förhoppningsvis våga tala om saker som är svåra genom att samtal runt handlingen i boken genomförs. Barnen kan få erfarenhet att känna med någon annan.

Vad vill vi att barnen ska få uppleva?

Böckerna "Lika värde", "En egen plats", "Få vård", "Säga sitt", "Ett eget namn", "Äta mat", "Barnets bästa", "Gå i skola", "Känna trygghet", "Lek, vila och fritid" som ingår bokserien "Tio kompisböcker - baserade på Barnkonventionen",  av Linda Palm och Lisa Sollenberg kommer att på olika sätt användas för att ge inspiration och leda till samtal om hur vi pratar om rättigheter med barnen. Böckerna ger även inspiration till att samtala om allas lika värde och allas olikheter. Barnen får olika uppgifter utifrån böckerna. Vi kopplar även innehållet till sång, lekar och ramsor som hjälper barnen att förstå barns rättigheter.

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

En pedagog läser boken tillsammans med barnen. De samtalar under tiden om vad som sker i boken.

Tillsammans kan barnen se eventuella likheter med vad som sker i vardagen runt barnen.

"Läsning utvecklar barnens språkliga förmåga, fantasi och kreativitet och även den empatiska förmågan. Genom läsning får barnen uppleva glädje, men också tröst i svåra situationer."
("Läsglädje i skolan: en bok om litteraturundervisning tillsammans med slukarålderns barn" av Helen Amborn & Jan Hansson, 1998)

Barnen får uppgifter att genomföra, antingen enskilt eller tillsammans med kompisar. Olika uppgifter utifrån vilken bok vi läser.

För vem? Hur ska det dokumenteras?

 • Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vissa av barnens uppgifter hamnar i barnens portfoliopärmar.
 • Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, att hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
  Lpfö98 Rev. 2016