👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mattespanarna 4A, Kap 1-2, Åk 4, 2017

Skapad 2017-10-11 21:34 i Sollebrunns skola Alingsås
Grundskola 4 Matematik
Om tal samt addition och subtraktion

Innehåll

Vad vi kommer att göra:

* ta del av olika sätt att lösa ett matematiskt problem

* träna på olika räknemetoder

* träna på tallinjer och talmönster

* träna på att förklara både muntligt och skriftligt hur du tänkt

* få ord och begrepp inom matematiken förklarade

 

Centralt innehåll (förkortad/förenklad version)

* Begreppen tal, siffror och positionssystem i talområdet 0-10 000.

* Begreppen hälften och dubbelt.

* Talserier och talmönster.

* Läsa av en tallinje.

* Storleksordna tal inom ett talområde.

* Metoder att beräkna hälften och dubbelt.  

* Generaliseringar, dvs. att upptäcka likheter.

* Förenkla uppgifter, t.ex. genom att söka tiokamrater.

* Förstå likhetstecknets betydelse.

* Begrepp: term, summa, addition, addera, differens, subtraktion, subtrahera.

* Se hur addition och subtraktion hör ihop.

* Algoritmräkning, med och utan tiotalsövergång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Mattespanarna A, Kap 1-2, Åk 4, 2017

Grundläggande kunskaper
Mer än grundläggande
Dubbelt och hälften
Du kan de flesta tal som rör dubbelt/hälften.
Du är säker på uppgifter som rör dubbelt/hälften.
Likhetstecknets betydelse
Du löser de flesta talen som rör likhetstecknets betydelse.
Du är säker på likhetstecknets betydelse.
Positionssystemet
Du löser de flesta talen som rör positionssystemet.
Du är säker på positionssystemet.
Algoritmer (uppställningar), addition och subtraktion
Du löser de flesta talen, men ibland blir det räknefel. (metod, t.ex. låna/växla).
Du är säker när du gör algoritmuträkningar.
Termer och begrepp
Du kan de flesta termerna och begreppen.
Du är säker på de termer och begrepp vi arbetar med.
Problemlösning
Du löser de flesta problemlösningstalen.
Du löser alla problemlösningstal med enkelhet.
Tallinjen
Du är ganska säker på uppgifter som rör tallinjen.
Du är säker på tallinjen.
Talmönster
Du är ganska säker på uppgifter som rör talmönster.
Du har lätt för talmönster och gör uppgifterna med enkelhet.