👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT-2017 Geometri, koordinatsystem och algebra

Skapad 2017-10-12 15:04 i Malmaskolan Uppsala
Vi arbetar med Mattedirekt Matteborgen 6A kap 3-5.
Grundskola 6 Matematik
Du ska nu få arbeta med de avslutande kapitlen i boken 6A. Det handlar bla om geometriska figurer och area i kapitel 3. I kapitel 4 ska du för första gången få avläsa och skriva ett koordinatsystem samt räkna med medelvärde, median och typvärde. I kapitel 5 börjar du arbeta med obekanta tal, uttryck och ekvationer.

Innehåll

Kursplanens syfte

 

 

Konkretisering av syfte

Under det här arbetsområdet ska du träna din förmåga att:

Kapitel 3 Geometri

 • använda de vanligaste enheterna för area: cm2, dm2 och m2
 • förstå och använda begreppen bas och höjd
 • räkna ut arean av rektanglar, kvadrater, trianglar samt arean av figurer som är sammansatta av dessa
 • benämna olika slags fyrhörningar och trianglar samt beskriva deras egenskaper
 • förklara begreppen diameter, radie och medelpunkt

 

Kapitel 4 Koordinatsystem och lägesmått

 • beskriva vad ett koordinatsystem är
 • avläsa och skriva koordinater för punkter
 • rita koordinatsystem och sätta ut punkter
 • läsa av och rita diagram med proportionella samband
 • lägesmåtten medelvärde, median och typvärde

 

Kapitel 5 Algebra

 • veta att ett obekant tal kan skrivas med en bokstav, tex x eller y
 • förstå och kunna skriva algebraiska uttryck
 • veta hur geometriska mönster kan beskrivas och uttryckas
 • kunna förklara vad en ekvation är och lösa en ekvation

Arbetssätt / Undervisning

Du kommer att träna dina förmågor genom att arbeta med materialet i "MatteBorgen 6A"

samt tillhörande "Fördjupning åk 6".

Vi kommer ha gemensamma genomgångar då det är viktigt att du är med och diskuterar olika tankesätt och lösningsmetoder. 

Du arbetar enskilt och ibland i par med uppgifterna i boken.  

Du färdighetstränar hemma (läxor).

Efter varje kapitel gör du en diagnos. 

Arbetet avslutas med en provräkning.

 

Bedömning / Dokumentation


Du bedöms under lektionstid samt vid provtillfället. Bedömningen ser du i matrisen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Betygsmatris Matematik

På väg
E
C
A
Lösa problem med strategier och metoder
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan på ett ganska bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar ganska bra för att lösa problemen.
Du kan på ett bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar bra för att lösa problemen.
Du kan på ett mycket bra sätt lösa enkla matteproblem som handlar om saker du känner till. Du väljer och använder metoder som passar mycket bra för att lösa problemen.
Beskriva tillvägagångssätt och resonera om rimlighet
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du kan beskriva på ett ganska bra sätt hur man kan lösa matteproblem. Du diskuterar på ett enkelt sätt om resultaten är rimliga. Du hjälper till att ge något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett bra sätt hur man kan lösa ett matteproblem. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger något förslag på andra sätt att lösa problemen.
Du kan beskriva på ett mycket bra sätt hur man kan lösa ett matteproblem. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om resultaten är rimliga. Du ger någora förslag på andra sätt att lösa problemen.
Använda matematiska begrepp
Du klarar nivå E med stöd och hjälp.
Du har baskunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett ganska bra sätt i situationer du känner väl till.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett bra sätt i situationer du känner till.
Du har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp. Du använder dem på ett mycket bra sätt i nya situationer.