👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Naturbruk

Skapad 2017-10-12 20:53 i Campus Futura Gy Tanum
Gymnasieskola Naturbruk
Ämnet naturbruk är en introduktion till naturbrukets arbetsmiljöer med växter, djur, natur och skog samt yrken inom dessa områden. För att man bättre ska förstå dagens naturbruk och roll inom hållbar utveckling omfattar ämnet även naturbrukets historiska utveckling.

Innehåll

Mål - Syfte och centralt innehåll (se kopplingar till läroplanen nedan) samt konkretiserade mål.

 

Undervisningen i ämnet naturbruk ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om naturbrukets olika miljöer och branscher, dess förutsättningar och villkor samt om hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra praktiska arbetsuppgifter inom naturbrukets olika områden. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla tilltro till den egna arbetsförmågan samt utveckla förmåga att lösa problem och samverka med andra. Kunskaper om arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor ska ingå i undervisningen. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla grundläggande färdigheter i att köra någon basmaskin inom naturbruket.

Genom kontakter med naturbrukets olika arbetsmiljöer ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla förståelse av naturbrukets roll i samhället. Undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att utveckla praktiska färdigheter i att utföra arbetsuppgifter med växter, djur, natur eller skog på ett ansvarsfullt sätt.

Undervisningen i ämnet naturbruk ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 

 1. Kunskaper om naturbrukets olika arbetsmiljöer och om yrkesområden inom naturbruket.
 2. Kunskaper om naturbrukets produkter och tjänster samt om naturbrukets historiska utveckling.
 3. Kunskaper om hur naturresurser används inom naturbruket och hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling.
 4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom naturbrukets olika områden.
 5. Förmåga att arbeta säkert samt kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller säkerhet i arbetet.
 6. Färdigheter i att köra någon basmaskin inom naturbruket.

 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Introduktion av naturbrukets verksamhetsområden

 • Naturbrukets olika yrkesområden och yrkesmiljöer, till exempel arbete inom lantbruk, skogsbruk, trädgård, hästhållning samt djurvård.
 • Arbetsuppgifter med hantering av växter eller djur samt dokumentation av genomförda arbetsuppgifter.
 • Naturbruksprodukter och naturbrukstjänster, till exempel livsmedel, växtmaterial, träråvara, energiråvara, natur- och landskapsvård samt naturupplevelser.
 • Naturens biologiska mångfald och dess betydelse för ett hållbart naturbruk.
 • Naturbrukets användning av naturresurser samt naturbruket som resurs för en hållbar utveckling.
 • Naturbrukets utveckling med ett historiskt och globalt perspektiv.
 • Miljöhänsyn inom naturbruk, till exempel i samband med gödselhantering, växtnäringstillförsel, maskinanvändning, djurhållning och skogsskötsel.

Arbetsuppgifter

 • Arbetsuppgifter inom naturbruk med användning av handredskap och teknisk utrustning.
 • Materialkunskap, materialval och materialanvändning när arbetsuppgifter utförs.
 • Underhåll av handredskap och teknisk utrustning.
 • Arbetsuppgifter med utgångspunkt från handböcker och instruktioner.
 • Körning av basmaskin.

Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor

 • Arbetsmiljö och säkerhetsfrågor samt skyddsarbete och skyddsronder.
 • Första hjälpen.
 • Elarbeten enligt lagar och andra bestämmelser om elsäkerhet.
 • Brandskydd, brand och brandbekämpning.
 • Naturolyckor, till exempel översvämningar, ras och stormar.
 • Funktions- och säkerhetskontroll i samband med användning av teknisk utrustning.
 • Ergonomi i samband med att olika arbetsuppgifter utförs.
 • Lagar och andra bestämmelser som gäller säkerhet i arbetet.

 

Undervisning - Genomförande och tidsplan.

Kursen genomförs HT-17 och VT-18

Eleven får efter muntlig handledning/skriftliga instruktioner öva på att utföra praktiska arbetsuppgifter inom flera av naturbrukets områden via praktikplatsen. Eleven uppmuntras att ta initiativ och lösa problem som uppstår. I arbetet får eleven chansen att jobba både enskilt och i grupp. I de praktiska uppgifterna ingår även underhåll av handredskap och teknisk utrustning. Handledaren ger eleven instruktioner om hur arbetet skall utföras ergonomiskt.

Eleven får tydliga instruktioner om hur användning av handredskap/annat material skall gå till och om de säkerhetsregler som gäller på praktikplatsen. Eleven får även information om vilka lagar som gäller och var mer information finns att hitta om dem.

Eleven skall med handledarens hjälp genomföra en arbetsmiljöundersökning på praktikplatsen.

Eleven undervisas i naturbrukets historiska utveckling, olika yrkesområden och produkter. Eleven får uppgifter att redovisa skriftligt eller muntligt.

Vi för diskussioner om vilka naturresurser som används och hur naturbruket kan bidra till en hållbar utveckling och gynna biologisk mångfald. Finns det saker som kan förbättras på praktikplatsen inom de olika inriktningarna för att gynna miljön?

Eleven får undervisning i att köra en eller flera av de basmaskiner som finns på praktikplatsen.

Eleven får undervisning i vad som gäller vid EL-arbeten, brandskydd och naturolyckor och var man kan hitta information om detta.

Eleven genomgår en första-hjälpen-utbildning på skolan.

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

Elevens praktiska arbete inom olika verksamhetsinriktningar på praktikplatsen bedöms. Förmågan att ta egna initiativ och lösa problem ingår i bedömningen.

Elevens förmåga och noggrannhet när det gäller att följa säkerhetsregler bedöms.

Den utförda arbetsmiljöundersökningen bedöms.

Elevens muntliga och skriftliga redovisningar bedöms.

Elevens intresse och kunskaper i diskussioner bedöms.

Elevens förmåga att köra basmaskin bedöms.

Matriser

Nau
Naturbruk

Nivå 1
Betyg E
Nivå 2
Betyg C
Nivå 3
Betyg A
Aspekt 1
Eleven redogör översiktligt för olika yrkesområden inom naturbruket och ger exempel på yrken, arbetsuppgifter, produkter och tjänster. Eleven beskriver också översiktligt naturbrukets historiska utveckling. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur naturresurser används inom naturbruket och hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling.
Eleven redogör utförligt för olika yrkesområden inom naturbruket och ger exempel på yrken, arbetsuppgifter, produkter och tjänster. Eleven beskriver också utförligt naturbrukets historiska utveckling. Dessutom redogör eleven utförligt för hur naturresurser används inom naturbruket och hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika yrkesområden inom naturbruket och ger exempel på yrken, arbetsuppgifter, produkter och tjänster. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat naturbrukets historiska utveckling. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur naturresurser används inom naturbruket och hur naturbruket kan bidra till att främja en hållbar utveckling.
Ny aspekt
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför i samråd med handledare avgränsade arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Eleven använder med visst handlag lämpliga verktyg och redskap för att genomföra arbetsuppgifterna. I arbetet tar eleven ansvar för materiella värden och för sig själv samt håller välordnat på arbetsplatsen. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför efter samråd med handledare sammanhållna arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Eleven väljer, samt använder med gott handlag, lämpliga verktyg och redskap för att genomföra arbetsuppgifterna. I arbetet tar eleven ansvar för materiella värden och för sig själv samt håller välordnat på arbetsplatsen. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete.
Eleven följer arbetsinstruktioner och utför efter samråd med handledare sammanhållna arbetsuppgifter på ett säkert sätt. Eleven väljer, samt använder med mycket gott handlag, lämpliga verktyg och redskap för att genomföra arbetsuppgifterna. I arbetet tar eleven ansvar för materiella värden och för sig själv samt håller välordnat på arbetsplatsen. När arbetsuppgiften är utförd gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.
Ny aspekt
Eleven utför i samråd med handledare praktiskt brandskyddsarbete och redogör översiktligt för lagar och andra bestämmelser som gäller brandskydd och säkerhet i arbetet. Eleven utför i samråd med handledare första hjälpen vid ett simulerat olycksfall.
Eleven utför efter samråd med handledare praktiskt brandskyddsarbete och redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som gäller brandskydd och säkerhet i arbetet. Eleven utför efter samråd med handledare första hjälpen vid ett simulerat olycksfall.
Eleven utför efter samråd med handledare praktiskt brandskyddsarbete och redogör utförligt för lagar och andra bestämmelser som gäller brandskydd och säkerhet i arbetet. Eleven utför efter samråd med handledare första hjälpen vid ett simulerat olycksfall.
Ny aspekt
Eleven kör basmaskin inom ett övningsområde på ett säkert sätt. I samråd med handledare läser eleven av och ställer in instrument samt ställer in och använder basmaskinens olika reglage. Eleven utför i samråd med handledare funktions- och säkerhetskontroller vid användning av maskiner och redskap.
Eleven kör basmaskin inom ett övningsområde på ett säkert sätt och med god framförhållning. Efter samråd med handledare läser eleven av och ställer in instrument samt ställer in och använder basmaskinens olika reglage. Eleven utför efter samråd med handledare funktions- och säkerhetskontroller vid användning av maskiner och redskap.
Eleven kör basmaskin med olika körtekniker inom ett övningsområde på ett säkert sätt och med mycket god framförhållning. Efter samråd med handledare läser eleven av och ställer in instrument samt ställer in och använder basmaskinens olika reglage. Eleven utför efter samråd med handledare funktions- och säkerhetskontroller vid användning av maskiner och redskap.
Ny aspekt
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.