👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi åk 9

Skapad 2017-10-13 11:58 i Svaneskolan Lunds för- och grundskolor
Varför bor vi där vi bor? Hur är jordens befolkning fördelad över jordklotet? fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser- finns det ett samband?
Grundskola 9 Geografi
Förutsättningarna för liv på jorden är unika, föränderliga och sårbara. Det är därför alla människors ansvar att förvalta jorden så att en hållbar utveckling blir möjlig. Samspelet mellan människan och hennes omgivning har gett upphov till många olika livsmiljöer. Geografi ger oss kunskap om dessa miljöer och kan bidra till förståelse av människans levnadsvillkor.

Innehåll

Geografi

Dessa områden kommer vi att arbeta med:
- Miljö, människor och hållbarhetsfrågor
- Intressekonflikter om naturresurser
- Klimat
- Fattigdom och ohälsa

- Geografiska begrepp och viktiga lägen

I detta arbetsområde kommer vi att göra följande:
Gemensamma genomgångar och disussioner.
Läsa utvalda sidor ur läromedel som handlar om jordens befolkning.
Instuderingsfrågor.
Diskussionsfrågor kring dessa ämnen i grupp
Redovisa gruppuppgiften tex. powerpoint, film, muntlig framställning, teater etc.

När arbetsområdet är slut ska du:

• ha kunskap om jordens befolkning och dess fördelning över jorden
• veta varför befolkningsfördelningen ser ut som den gör
 ha kunskap om tidigare och nuvarande utveckling av folkmängden
• kunna använda begrepp som används i detta sammanhang och vara tillräckligt bekant med världskartan för att kunna diskutera frågor inom ämnesområdet
• kunna diskutera frågor som har att göra med världens befolkning, resurser och klimat

- Kunna viktiga geografiska begrepp och lägen

Centralt innehåll

Vi kommer bedöma

 • Analysförmågan: förmågan att kunna resoner om orsaker till och konsekvenser av olika händelser och skeenden.
 • kommunikativa förmågan: förmågan att kunna delta i en diskussion, argumentera för en åsikt, motivera en ståndpunkt, föra ett logiskt resonemang samt uttrycka en ståndpunkt.
 • Begrepslig förmåga: att förstå innebörden i ämnesspecifika begrepp och kunna tillämpa dem i olika och nya sammanhang. Det är genom att begripa begreppen som eleverna kan delta i ämnesspecifika diskussioner.Begreppen är därmed ett ämnesspråk och kan då fungera som tankeredskap för att kunna generalisera och se mönster
 • Informationshanteringsförmåga: veta hur man söker, väljer ut, strukturerar och kritiskt granskar information

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Hur jordens befolkning är fördelad över jordklotet samt orsaker till och konsekvenser av den ojämna befolkningsfördelningen. Migration och urbanisering och orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • Samband mellan fattigdom, ohälsa och faktorer som befolkningstäthet, klimat och naturresurser.
  Ge  7-9

Matriser

Ge
Dessa förmågor har du visat fram till och med den här terminen

På väg att uppnå grundläggande förmåga
Uppvisar grundläggande förmåga
Uppvisar god förmåga
Uppvisar mycket god förmåga
Samspel mellan människa, samhälle och natur
Eleven är på väg att uppvisa grundläggande förmåga
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen
Hållbar utveckling
Eleven är på väg att uppvisa grundläggande förmåga
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enklas och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in
Geografiska begrepp
Eleven är på väg att uppvisa grundläggande förmåga
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt
Människan, samhälle och natur
Eleven är på väg att uppvisa grundläggande förmåga
Eleven har baskunskaper om hur människa,samhälle och natur påverkar varandra. Du diskuterar på ett enkelt sätt vad som påverkar var människor bor, in och utvandring, vegetation i klimat och klimatförändringar och vilka följder det får i världen
Eleven har goda kunskaper om hur människa,samhälle och natur påverkar varandra. Du diskuterar på ett utvecklat sätt vad som påverkar var människor bor, in och utvandring, vegetation i klimat och klimatförändringar och vilka följder det får i världen
eleven har mycket goda kunskaper om hur människa,samhälle och natur påverkar varandra. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt vad som påverkar var människor bor, in och utvandring, vegetation i klimat och klimatförändringar och vilka följder det får i världen
Källkritik
Eleven är på väg att uppvisa grundläggande förmåga
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklande och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggada resonemang om olika källors trovärdighet och relevans

Ge
Geografi åk 9

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1