Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Leksaksfabriken och Folkskolan 175 år

Skapad 2017-10-13 15:06 i Jonsereds skola Partille
Under läsåret 2016/2017 kommer eleverna i 4-5 få en regelbunden läsläxa att läsa en kvart fem gånger per vecka. Detta kommer vi följa upp med regelbundna textsamtal en gång i veckan i skolan enligt en modell som vi utvecklat inom fortbildningsinsatsen Läslyftet.
Grundskola F – 5 Matematik Musik SO (år 1-3) Teknik Svenska Bild
Vi har valt att utgå från ett historiskt och ett etiskt perspektiv. Historiskt genom att dela upp temat i framtid, nutid och dåtid. Då kan eleverna utveckla en förståelse för samtiden och en beredskap inför framtiden. Etiskt perspektiv kommer vi arbeta med utifrån FN´s barnkonvention, för att främja elevernas förmåga att göra personliga ställningstagande och medvetandegöra deras rättigheter och skyldigheter.

Innehåll

Varför ska vi göra det här? (Förmågorna, kapitel 1 och 2)

SV:

 

TE:MA:

 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

:

SO:

 

Vad ska vi lära oss? (Kunskapskrav)

De här kunskapskraven kommer vi arbeta med under arbetsområdets gång:

Se exakta förmågor och kunskapskrav  längre ner i planeringen. 

 

 • Eleven kan göra enkla mätningar, av tider.
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang.
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa. 
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

 

Vad ska vi göra? (CI)

I undervisningen kommer vi bland annat arbeta med detta. Kom ihåg att det här är en ungefärlig planering, som kan komma att ändras

 

 • Historiska bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten.

 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar.  (undersökning om vilka leksaker som är populära)
 • Problemlösning Matematisk formulering av frågeställningar utifrån givna tal. (träna på räknehändelser) 
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av tid. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder. (arbeta med klockan, hel,halv och kvartar, hur vi mätt tid genom historien, 5-hopp 5.10.15......)
 • Handstil och att skriva på dator.
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. (fokus på meningar, vokaler och vilka skrivregler som finns)
 • Alfabetet och alfabetisk ordning. (När vi arbetar med vår katalog)
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, sagor och myter.
 • Beskrivande och förklarande texter och hur deras innehåll kan organiseras. (Beskriva sin framtida leksak.)
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.  (Beskriva sin framtida leksak.)
 • Informationssökning  på webbsidor för barn. (Leta på hemsidor för leksaker)
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder och fysiska modeller. (bygga en model av sin uppfinning: En framtida leksak)
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid. (Bjuder in en robotexpert och förbereder frågor.)
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (prata om barnkonventionen och FN).
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu. (Intervjua en äldre person om hur det var att vara barn förr, vad de lekte och vad de lekte med).
 • Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, levnadsvillkor under olika perioder. (Hur såg de ut i Jonsered skola förr i tiden).
 • Kristendomens roll i skolan förr i tiden 

Hur ska vi arbeta? (Metoder, elevinflytande)

Vi kommer att utgåt från ett material från skolverket som heter: Leksaksfabriken.

Vi kommer tillsammans med eleverna att "starta upp" en framtida leksakfabrik.  I slutet av temat går fokus från leksaker för barn till att hanla om barns rättigheter och barn i världen.

Vi kommer arbeta utifrån en tidslinje med dåtid, nutid och framtid. Första och största delen av temat kommer att handla om framtiden. Sedan kommer vi till dåtiden och gör jämförelser med nutiden.

Innan temastart fick eleverna komma med tankar kring skolan i form av dåtid och framtid. Vi märkte att de var intresserade av framtiden och hade mycket tankar och idéerr om hur det skulle vara. Då föddes idén om den framtida leksaksfabriken.

Slutresultatet av temat kommer att bli en leksakskatalog. Barnen kommer att vara med och forma katalogens utseende och form.

  

Hur ska du visa vad du kan? (Bedömning)

Bedömning av kunskaper och förmågor kommer att göras genom:

 

Eleven kan göra enkla mätningar, av tider. (hel,halv och kvartar)

 - Bedöms genom: enskild bedömning genom att elven får frågor om klockans anvisade tid.

 

Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och  redovisa resultat.

      - Bedöms genom: skriftlig uppgift

 

Eleven kan föra och följa matematiska resonemang.

  - Bedöms genom: eleven kan muntligt/skriftligt redogöra en räknehändelse inom talområdet 0-9

 

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.

  - Bedöms genom: beskrivningen av deras leksak (dator), häften med skrivregler (handstil)

 

I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.

  - Bedöms genom: beskrivningen av deras leksak (dator), häften med skrivregler (handstil)

 

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa. 

  - Bedöms genom: eleven kan orientera sig runt på hemsidor för leksaker

 

Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

  - Bedöms genom: elevens beskrivning av sin leksak till vår gemensamma leksakskatalog

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och historiska sammanhang.
  Mu
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar, till exempel dokumentära bilder från hemorten och konstbilder.
  Bl  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Enkla tabeller och diagram och hur de kan användas för att sortera data och beskriva resultat från enkla undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Musik som knyter an till elevens vardagliga och högtidliga sammanhang, däribland nationalsången och några av de vanligaste psalmerna, samt inblickar i svensk och nordisk barnvisetradition.
  Mu  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar. Hur de kan organiseras i steg, med logisk ordning och punktuppställning i flera led.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Undersökande av hur några vardagliga föremål är uppbyggda och fungerar samt hur de är utformade och ge förslag på hur de kan förbättras.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan göra enkla mätningar, jämförelser och uppskattningar av längder, massor, volymer och tider och använder vanliga måttenheter för att uttrycka resultatet.
  Ma   3
 • Eleven kan dessutom vid olika slag av undersökningar i välkända situationer avläsa och skapa enkla tabeller och diagram för att sortera och redovisa resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan föra och följa matematiska resonemang om val av metoder och räknesätt samt om resultats rimlighet, slumpmässiga händelser, geometriska mönster och mönster i talföljder genom att ställa och besvara frågor som i huvudsak hör till ämnet.
  Ma   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: