👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Djur

Skapad 2017-10-15 20:09 i Förskolan Skeppet Kristinehamn
Förskola
Vi kommer under läsåret 17/18 att arbeta med ett projektarbete om olika djur som visat sig vara ett stort intresse i vår barngrupp. Som hjälp kommer vi att använda oss av materialet REDE som står för Respekt, Empati, Djur och Etik. Förskolan ska, enligt läroplanen, sträva efter att varje barn utvecklar respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö. Barnens egna lekar, tankar och intressen kommer att vara grunden för detta arbete.

Innehåll

Förväntat resultat (utvärderas som resultatkvalitet)

Vad vill vi ska hända i barnens utveckling?

Att  deras empatiska förmåga, medkänsla och respekt för både djur, människor och växter stimuleras och utvecklas.Hur ska det märkas på barnen?

 Att de visar empati och omtanke om varandra.

Att de respekterar djur och natur och inte förstör ex. myrstackar och bryter grenar när vi är i skogen.

Att de genom sina lekar, tankar och intressen känner att de är en viktig del i förskolans vardag och att de genom att våga uttrycka sina åsikter kan påverka förskolans verksamhet.

 


Hur bidrar det till barnens långsiktiga utveckling?

Att i grunden få en empatisk förmåga för både människor och djur samt se sin egen roll i det som händer omkring dem och känna samhörighet med andra.

Viktigt att våga uttrycka sin åsikt och att den kan göra skillnad.


Vilken påverkan får det vi har tänkt på verksamheten i stort?

Att vi alla lär oss att visa respekt för allt levande och omsorg om vår närmiljö.

Att barnens lekar och intressen styr arbetet och planeringen ställer krav på oss pedagoger att vara medforskande och närvarande.

Ett större barninflytande i verksamheten gör att barnen känner ökad lust och meningsfullhet med att lära sig nya saker.

 

 

Ramar för arbetsområdet - struktur (utvärderas som strukturkvalitet)

Obs! Skriv inga namn på barn eller personal


Välj mål ur läroplanens avsnitt 2.1, 2.2, 2.3 (under rubriken "Lägg till" nedan). Utifrån de valda målen, vad är det allra viktigaste barnen ska lära sig (förståelse, kunskap, förmåga, känsla, verktyg, startskott till...)?

Öka sin förståelse för allas lika värde samt på ett lustfyllt och meningsfullt sätt vara med och påverka sin vardag.

Vilka lärmiljöer har vi? På vilket sätt gynnar/hindrar det vi tänkt? Hur kan vi påverka lärmiljön så att det gynnar det vi tänkt?

 Vi har många olika rum anpassade för lek som barnen har tillgång till. Vi har också tillgång till tre gårdar samt skog.

Genom att prata med barnen kan vi utforma miljön efter deras önskningar och behov.

 Närheten till skog och natur gynnar vårt arbete om djur då många av dem finns i vår närmiljö.


Vilka styrkor ser vi i barngruppen? Hur kan vi använda dem?

 Det finns ett stort intresse för djur, både i vår närmiljö samt vilda djur och dinosaurier. Barnens intressen är det som ska vara grunden för vårt projektarbete. Innehållet i deras lekar och diskussioner ska vara grunden för vårt arbete.

Det finns många olikheter i gruppen vilket ökar förståelsen för att vi har olika behov för att klara av vår vardag.


Vilka kompetenser i personalgruppen gynnar det vi tänkt?

En pedagog har gått introduktionskursen i REDE

Vi har olika ansvarsområden och är uppdelade i skogsgrupp, skapande och musikgrupp efter intresse och kompetens. Här kan vi tillföra olika uttrycksformer kring det som barnen visar intresse för. Det finns också pedagoger med kunskap om TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)  vilket gör att arbetet kan förstärkas med tecken till de barn som behöver det.


Under vilken tidsperiod ska vi arbeta?

 Läsåret 17/18


Vilka arbetsformer (grupp, enskilt, par, ute, inne...)

Eftersom vi strävar efter att låta barnen styra arbetet kommer detta att variera utifrån det vi arbetar med. Som medforskande, inlyssnande och närvarande pedagoger blir varje stund till ett gemensamt lärtillfälle.

Tre dagar i veckan arbetar vi med temat i våra olika grupper skogen, skapande och musikgruppen. Inom dessa områden kommer vi att ha en röd tråd utifrån det barnen visar intresse för.

 

 

Hur vi genomför arbetsområdet - process (utvärderas som processkvalitet)

Vilka aktiviteter ska vi ha och vilka utmaningar planerar vi för dem? Hur organiserar vi aktiviteterna?

 Vi ska följa barnen i deras lekar och vara aktiva och närvarande.

Utifrån det innehåll som vi ser i barnens lekar ska vi sedan arbeta vidare och göra möjliga tillägg för att tillföra reproduktion av kultur, kunskap och traditioner inom våra tre arbetsområden. T.ex .om barnen visar intresse för en myrstack i skogen så kan vi lyfta in årstidsväxlingar, vad gör myror på vintern? Vi kan skapa en egen myrstack och vi kan sjunga och dramatisera om myror. På så vis blir det en " röd tråd" i verksamheten.

Under våren avslutar vi vårt arbete med att barnen får delta med sina skapade alster på skolutställningen som kommer att ha temat "Djur och växtliv".

 

Vilka arbetssätt ska vi använda? Hur tänker vi att de gynnar det vi vill ska hända?

 Vi ska utgå från barnens intressen och göra dem delaktiga i sitt lärande med hjälp av barndokumentation. Genom att studera/filma barnens lekar och aktivt delta i samtal och aktiviteter kan vi skapa en förståelse för vad barnen är intresserade av och vad de försöker förstå.

Barnen kommer också själva att få dokumentera genom att filma med ipaden som verktyg. Genom att rita/samtala om vad man tror ska hända och vad som hände kan barnen få syn på sitt eget lärande.

Om barnens intressen är grunden för verksamhetetens innehåll blir lärandet lustfyllt och meningsfullt.


Vilka är de kritiska aspekterna för att barnen ska förstå…? Vad kan bli klurigt för barnen att förstå? Hur kan vi undvika det? Ska vi undvika det?

Att skapa tillgänglighet för alla barn genom att arbeta konkret och med bildstöd för de barn som behöver det. 

Genom att vara medforskande kommer vi tillsammans att ta reda på det som vi inte förstår.

 

 

Hur tänker vi utifrån genusperspektiv?

 Att alla barn ska respekteras utifrån individ och inte utifrån kön.


I vilka situationer blir det tydligt att vi jobbar mot de valda läroplansmålen?

Vi strävar efter att hela vår dagliga verksamhet ska genomsyras av LPFÖ-98.

 


Hur ska vi följa upp och utvärdera arbetsområdet?

 Ständiga samtal och reflektioner i arbetslaget på måndagsplaneringen.

Varje vecka gör vi en veckoreflektion tillsammans med barnen.

Efter 10 veckor utvärderar vi de valda läroplansmålen under respektive del av läroplanen.

 (Normer och värden, Utveckling och lärande samt Barns inflytande)

Föräldrarnas upplevelse - service (utvärderas som servicekvalitet)

Hur påverkar föräldrarnas uppfattning planeringen?

 Vi välkomnar tips och ideèr på vårt arbete men utgår främst från barnens tankar.

Vad vill vi att de ska märka på barnen?

Att barnen finner det lustfyllt och meningsfullt att vara i förskolan. Att deras åsikter är viktiga för vårt dagliga arbete.

 


Hur vill vi att de ska medverka till att barnen utvecklar...?

Genom en öppen dialog kan vi ta vara på barnens intressen och tankar.

Att regelbundet ta del av vår information på Unikum och samtala med barnen om det som finns på deras lärlogg hjälper de barnen att återberätta sådant de lärt sig och varit med om på förskolan.

 

Kopplingar till läroplanen

 • respekt för allt levande och omsorg om sin närmiljö.
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att lyssna, reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar och försöker förstå andras perspektiv,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek, bild, rörelse, sång och musik, dans och drama,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter och därmed få möjlighet att påverka sin situation,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin förmåga att förstå och att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande.
  Lpfö98 Rev. 2016