Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Normer och värden, Da Vinci - Björkris förskola Ht-17

Skapad 2017-10-16 10:21 i Björkris förskola Kungsbacka Förskola & Grundskola
Förskola
Systematiskt kvalitetsarbete Björkris förskola

Innehåll

 

Nuläge - Var är vi?

Kartläggning, självvärdering och underlag       

Normer och värden handlar för oss mycket om bemötandet av barnen, vi arbetar kontinuerligt med vårt bemötande genom relationell pedagogik. Relationell pedagogik innebär att vi i relation med barnen hjälper dem att utvecklas genom att använda tre olika stöd. Dessa stöden är emotionellt stöd; jag vet att du duger och att du kan, kognitivt stöd; jag är här för att hjälpa dig förstå samt socialt stöd; vi ska göra det här tillsammans. 

Vår värdegrund är att barn är små kompetenta personer, de ska behandlas med respekt och lyhördhet. Vi finns som verktyg för dem så att de kan utvecklas och utmanas att bli självständiga individer med starkt självkänsla, empati och omtanke. 

 

Målformulering - Vart ska vi?

Uppdraget och målen

 

  • skapa respekt och tolerans för varandra
  • belysa mångfald och olikheter
  • turtagning
  • självkänsla

 

Strategier - Hur gör vi?

Planera, erfara, pröva, observera och dokumentera - koppla till forskning och beprövad erfarenhet ( utifrån barngruppens behov, intressen och erfarenheter ).

  Ta tillvara på vardagssituationer där det ges tillfällen att reflektera kring respekt och tolerans, tex inte skvätta vatten på varandra, inte ta varandras leksaker.

 Uppmärksamma olika lösningar på samma problem tex hur gör man rent något, vänta på sin tur osv

Genom att observera oss själva i vårt samspel med barnen för att se och reflektera kring hur vi bemöter dem.

Vår vetenskapliga grund vilar på Sven Perssons och Jonas Aspelins bok Relationell pedagogik samt föreläsningar av Sven Persson.   

Genom Lena Petterssons och Ewa Paulin-Larssons rapport Så kan pedagoger göra det lättare för barn att vara barn: Pedagogers samsyn med barn som utgångspunkt skapas det grund för att reflektera och analysera vårt bemötande, vår värdegrund och vikten av att alltid hålla det arbetet levande. 

Analys - Hur blev det?

Reflektera, värdera, analysera och nytt avstamp

16/10 När vi observerar vår barngrupp ser vi att den har blivit en mer sammanhållen grupp. Vi upplever att barnen känner en gemenskap och tillhörighet med varandra då de söker varandras sällskap och visar glädje när de träffas. Vi arbetar aktivt med att hjälpa barnen klara sig själva och bli mer självgående med tron om att de då får en starkare självkänsla och självbild. Barnen blir mer och mer vana vid att dela med sig, att komma från en hemmiljö där barnet varit yngst och oftast fått ha sina leksaker ifred är skapar en utmaning när det blir dags att dela leksaker med nio andra barn. Då vi har tio barn i gruppen på två pedagoger ger det oss en möjlighet att vara nära barnen och hjälpa dem vid konflikter kring leksaker. "Jag förstår att du vill ha den fina leksaken men nu har NN den men vi kan be att du får den när hen har lekt färdigt med den." eller "Du jag tror att det kan finnas en till sådan leksak, kom så letar vi" 

6/11 Vi upplever att barnen hjälper till mer nu än tidigare och att de gärna hjälper varandra när det behövs. Vid de tillfällen som de hjälper till får de mycket positiv förstärkning från oss pedagoger, vår förhoppning är att det ska stärka deras självtillit och självkänsla vilket vi också tycker att vi kan se hos barnen. Vi har börjat med inlägg i lärloggen hos varje barn men det är ett pågående arbete. 

Nyläge - Var är vi nu?

16/11Vi kommer under följande veckor ha fokusområde självkänsla. Här kommer vi att skapa en lärmiljö som är tillåtande, utmanande och där det kompetenta barnet är i centrum. Genom att utmana barnen i att själva klä på sig, äta med bestick, hjälpa till med tex dukning hoppas vi skapa situationer där de utvecklar sin självkänsla och tillit till sin egna förmåga. Vi pedagoger kommer att läsa  Marianne Brodin och Ingrid Hyllanders bok "Att bli sig själv" och Helen Olssons uppsats "God självkänsla hos förskolebarn" https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/22778/1/gupea_2077_22778_1.pdf , denna handlar om Daniel Sterns teorier om förskolans vardag. 

6/11 Vi fortsätter med lärloggsinläggen dela maten själva, hjälpa till med att duka, torka bordet, hjälpa till att dela och använda sig av tekniklådan.

 

Uppgifter

  • Slutreflektion Ht-17

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: