Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Focusmål för Elefanten HT-18 -VT19

Skapad 2017-10-16 15:42 i Fasseröd ULNA Förskolor
Förskola
Dokument som vi på ULNA förskolor använder oss utav när vi skriver våra fokus mål på våra förskolor. Här dokumenterar vi syfte, mål, målkriterier & metod för genomförande samt plan för uppföljning och reflektion. Hela arbetslaget ansvarar för att kvalitetssäkra verksamheten genom att kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera. Lpfö, ULNA´s verksamhetsplan och årliga plan mot kränkande behandling/likabehandlingsplan skall ligga som grund till fokusmålen tillsammans föregående års analys. Tidsplan: Avdelningsmålen sätts senast 15/9.

Innehåll

NORMER OCH VÄRDEN

Syfte

 Vårt mål är :

...att barnen skall respektera och och lyssna på varandra

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar...

känsla för vad andra tycker och respektera det.Vi skall stanna upp och lyssna på våra kompisar.

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att

• …känna samhörighet med sina kompisar….

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser

• …Vi som pedagoger är närvarande och att vi har ett tillåtande klimat…….
• ……Vi finns med i barnens lek…

UTVECKLING OCH LÄRANDE

Syfte

 Vi vill främja barns lek och utgå från barnens intressen och åsikter.

Vi vill att barnen skall bli självständiga och egna individer
Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• …utvecklar sin självständighet och tillit till sin egen förmåga.……….
•.   Utvecklar sin förmåga att fungera enskilt och i grupp även att hantera konflikter ………….                                                          Målkriterier

 Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att

•Ta egna initiativ …

:…Lyssna på sina kompisar 


Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser
• ……….
• Vi stöder barnen i deras egen utveckling……….

•Finns i de miljöer där barnen är ………

*Delar in barnen i mindre grupper så mycket vi kan .

 *Finnas med i barnens diskussioner

BARNS INFLYTANDE

Syfte

 Vi vill försöka lära barn att deras åsikter och tankar är viktigt.Stimulera barnen att ta eget ansvar för miljön runt om.

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn

•Utvecklar sin förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för förskolans miljö…….

                         •Utveckla sin förmåga att uttrycka sina tankar och åsikter……

*Känner sig delaktig i utvecklingen av avd lekmiljöer

.

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
• ……Känna sig lyssnad på…


Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser
• ……Barnen är med och bestämmer om den egna lekmiljön….
• ……Tar ett ansvar för egna handlingar.


FÖRSKOLA OCH HEM

Syfte

* Föräldrar och barn skall känna sig trygga på vår avdelning

Mål

Förskolan ska sträva efter att varje barn
• Och föräldrar får en trygg och säker inskolning…………….
…………….

Målkriterier

Utveckling pågår när varje barn utvecklar sin förmåga att
• Vi ger föräldrarna utrymme att komma med tankar och frågor………
• ……..
• ………

Målet når vi genom att

tänk på: Gruppindelning, förändra lekmiljöerna, styra inköpsval, fortbildningsinsatser
• Föräldrar blir uppdaterade om avd planering…….
• Föräldrar känner trygghet med oss pedagoger……….
• ………
• ………

 

UPPFÖLJNING/REFLEKTION

Vilka ”verktyg” skall vi använda i det systematiska arbetet?


Reflektionsprotokoll, lotusdiagram, utvärderingsmallen m.m.


Hur ofta skall vi följa upp och vem ansvarar för vad?

Hela arbetslaget ansvarar för  uppföljning och det gör vi när vi har gemensam reflektion.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: