👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 7 - luften och vattnet

Skapad 2017-10-17 09:30 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Kemi
I detta område ska eleverna lära sig om luften, vattnets kretslopp, vattnets molekyl, växthuseffekten, surt regn och luftföroreningar m.m.

Innehåll

Mål:

 • Vilka gaser består luften av och vad har vi för nytta av den
 • Växthuseffekten och samspelet mellan fotosyntesen och cellandningen. 
 • Vad är ozonskiktet är och varför det behövs
 • Vad menas med oxider och förbränning 
 • Vilka är de vanligaste luftföroreningarna och varför är de ett problem. t.ex. surt regn. 
 • Att det inte finns vätgas i luften
 • På vilket sätt är vattnet viktigt för oss levande på jorden.
 • Om vattnets speciella egenskaper 
 • Hur ser vattnets kretslopp ut
 • Vad är pH? Vad används pH till?
 • Surt, neutralt och basiskt. 
 • SIV-regeln
 • Vad är en indikator? 
 • Kunna namnge några kända syror och baser. 

 

Planering:

V.13 Vad innehåller luften

V.14 Påsklov

V.15 olika gaser, oxider, ozon, växthuseffekten, pH, ädelgaser, luftföroreningar

V. 16 Forts. växthuseffekten, koldioxid, vattnets kretslopp, vattnets ovanliga egenskaper 

V.17  Surt, basiskt och neutralt. Lite om syror och baser t.ex. kolsyra, saltsyra, saltpetersyra, svavelsyra och natriumhydroxid, ammoniak, kalciumhydroxid. 

V. 18  laboration - Bestäm syrehalten i luften och skriva laborationsrapport. 

v.19  Repetition, repetition och prov onsdag 9/5

Efter provet:

Övergödning - Östersjön och vattenrening. 

Läsanvisningar: 

Bedömning:

Eleven kommer att få möjlighet att visa upp sina kunskaper vid laborationer, genomgångar, diskussioner, laborationsrapport samt vid ett skriftligt prov. 

Uppgifter

 • Luften

 • Vatten - världens viktigaste molekyl

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Atomer, elektroner och kärnpartiklar.
  Ke  7-9
 • Kemiska föreningar och hur atomer sätts samman till molekyl och jonföreningar genom kemiska reaktioner.
  Ke  7-9
 • Partikelmodell för att beskriva och förklara fasers egenskaper, fasövergångar och spridningsprocesser för materia i luft, vatten och mark.
  Ke  7-9
 • Några kemiska processer i mark, luft och vatten ur miljö- och hälsosynpunkt.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Processer för att rena dricksvatten och avloppsvatten lokalt och globalt.
  Ke  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Ke  7-9
 • Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Ke  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
  Ke  E 9
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Ke  E 9
 • Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
  Ke  E 9
 • Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  E 9
 • I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Ke  E 9
 • Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till kemiska modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
  Ke  E 9
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
  Ke  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
  Ke  E 9
 • Eleven kan föra enkla till viss del underbyggda resonemang om kemiska processer i levande organismer, mark, luft och vatten och visar då på enkelt identifierbara kemiska samband i naturen.
  Ke  E 9
 • Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
  Ke  E 9